Latest Entries »

MAGANDA AT MASAMANG BALITA.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Resulta ng larawan para sa good news and bad news

MAGANDA AT MASAMANG BALITA.

A Gospel Reflection on the 4th Sunday of Lent, March 26, 2017.

Image may contain: 1 person

 Araw-araw ay nakakatanggap tayo ng mga balita.

DALAWANG KLASENG BALITA ANG ATING NATATANGGAP:

Ang MAGANDA at MASAMA.

Nitong nakaraang araw ay MAGANDANG BALITA ang ating narinig tungkol kay Resulta ng larawan para sa dutertePangulong Duterte. Akala natin noon ay talagang kinakalaban niya ang simbahan hinggil sa usaping pagtatanggol sa buhay. Ngayon sa usaping moralidad at estado ng buhay ay naging kakampi niya ang simbahan.

ANG Resulta ng larawan para sa cbcpSIMBAHAN AT SI PANGULONG DUTERTE Kaugnay na larawanAY PAREHONG AGAINST SA Resulta ng larawan para sa same sex marriageSAME SEX MARRIAGE.

DI BA MAGANDANG BALITA IYAN?

NAGKAISA ANG SIMBAHAN AT PANGULO SA ISYU NG MORALIDAD AT ESTADO NG BUHAY NG TAO.

At ANO NAMAN ANG MASAMANG BALITA ANG ATING NATANGGAP NITONG NAKARAANG ARAW?

AngResulta ng larawan para sa violence in london WALANG KATAPUSANG PATAYAN!

Ang IMPEACHMENT laban kay Resulta ng larawan para sa leni robredoVice President Leni Robredo.

Kung sa araw-araw ng ating buhay ay nakakatanggap tayo ng maganda at masamang balita,

sa EbanghelyongNo automatic alt text available. (John 9:1-41) binasa natin ngayong araw na ito ng 4th Sunday of Lent, March 26, 2017, MAGANDA at MASAMANG BALITA ang ating narinig ngayon.

Ang MAGANDANG BALITAResulta ng larawan para sa John 9:1-41 ngayon dito,

si Hesus Kaugnay na larawanay NAGPAGALING NG ISANG BULAG.

Ang dating bulag na ngayon ay NAKAKITA NAKaugnay na larawan dahil DUMATING SI Kaugnay na larawanHESUS SA BUHAY NIYA.

IYAN ang magandang balita Kaugnay na larawanna dumating sa buhay ng taong ito.

At ANO NAMAN ANG MASAMANG BALITA NGAYON DITO?

ITINIWALAG ng mga Pariseo ang datingResulta ng larawan para sa John 9:1-41 bulag.

NAKAKALUNGKOT SAPAGKAT HINDI NAKITA NG MGAKaugnay na larawan PARISEO ANG KABUTIHANG GINAWA NG DIYOS,

ANG NAKIKITA NG MGA PARISEOKaugnay na larawan AY ANG MAHIGPIT NA PAGSUNOD SA BATAS NG SABBATH,

NA DAPAT SA ARAW NG SABBATH AY BAWAL MAGTRABAHO AT KUMILOS,

VERY RIGID ANG MGA Resulta ng larawan para sa phariseesPARISEO,

KAPAG NAKITA NILANG LUMABAG KA SA BATAS NILA AY Kaugnay na larawanITITIWALAG KA NILA!

HUHUSGAHAN KA NILA!

GAYA NG GINAWA NILA KAYKaugnay na larawan HESUS!

PINARATANGAN NILA SI HESUSResulta ng larawan para sa pharisees NA SIYA AY HINDI MULA SA DIYOS!

SIYAKaugnay na larawan NGA ANG ANAK NG DIYOS EH!

IYAN ANG HINDI NAKIKITA NG MGA Resulta ng larawan para sa phariseesPARISEO!

HINDI NILA NAKIKITA KUNG ANO ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS!

ANG GUSTO NG DIYOS Kaugnay na larawanAY GUMAWA NG MABUTI SA KAPWA!

ANG BATAS AY GABAY LAMANG IYAN SA ATING BUHAY,

ang mahalaga sa buhay natin ay kung PAANO BA TAYO MAGMAHAL SA Resulta ng larawan para sa outreach programKAPWA.

Ang Pagmamahal sa kapwa ayKaugnay na larawan PAGTULONG NATIN NA IANGAT ANG ANTAS NG BUHAY NG ATING KAPWA.

Ito ang MAGANDANG BALITA ng Kuwaresma, ang PAG-IBIG NG DIYOSResulta ng larawan para sa sacred heart of jesus ay patuloy na DUMADALOY sa atin ngayon.

IBINIGAY NIYA Resulta ng larawan para sa veneration of the crossANG KANYANG SARILI PARA TAYO AY MABUHAY.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for miyerkules ng aboRelated imageImage result for jesus on the crossImage result for eternal life Katolikong Katesismo on the 4th Sunday of Lent, March 26, 2017.

Resulta ng larawan para sa kumpisal

 ANO ANG SAKRAMENTO NG KUMPISAL?

 

 Image may contain: 1 person
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Sa pamamagitan ng Resulta ng larawan para sa kumpisalSAKRAMENTO NG
PAGSISISI
, iniaalay sa atin ni Kaugnay na larawanHesus ang PAGPAPATAWAD
at KAPAYAPAAN, ganoon din ang kanyang 
PAG-IBIG.

Ang KUMPISAL Kaugnay na larawan
ay isang Sakramento. Sa
Pamamagitan nito, ang mga kasalanang

nagagawa pagkatapos mabinyagan ang tao ay
pinatatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad
na iginagawad ng Kaugnay na larawanPari
. Itinatag ito ni Resulta ng larawan para sa kumpisalKristo noong
sabihin niya sa mga Apostol at maging sa mga kahalili nila,
ang mga obispo, na tinutulungan ng mga
Pari.

 Resulta ng larawan para sa jesus appeared to his apostles“TANGGAPIN NINYO ANG BANAL NA ESPIRITU: ANG MGA KASALANAN NA INYONG PATAWARIN AY PINATAWAD; AT ANG MGA KASALANAN NA IYONG
PANATILIHIN AY MANANATILI.”

– John 20:23

Si Resulta ng larawan para sa st john apostlesJuan Apostol at Ebanghelista, sa udyok ng Banal na
Espiritu, ang sumulat:

Resulta ng larawan para sa st john apostles“KUNG INAAMIN NATIN ANG
ATING MGA KASALANAN, MAAASAHAN NATING
PATATAWARIN TAYO NG DIYOS AT LILINISIN NIYA TAYO SA
LAHAT NG ATING MGA KASAMAAN SAPAGKAT SIYA’Y
TAPAT AT MAKATARUNGAN.”

-1 John 1:9

Ang Resulta ng larawan para sa drug pusherKASALANAN ay ang pinag-isipan at
sinadyang pagsuway
 sa alinman sa mga utos ng
Diyos. Kung ang paglabag sa Diyos ay may
kinalaman sa isang malaking bagay at buong
kaalaman at buong pagtanggap ng kalooban, ang
kasalanan ayResulta ng larawan para sa mortal sin MABIGAT O MORTAL SIN. Inalis nito ang
buhay na pang Diyos o biyayang nagpapabanal,
inalis din ang ating karapatang makarating sa
langit, at ang lahat ng mga gantimpalang dapat
sana nating makamit dahil sa mga kabutihang
ginawa natin bago tayo nakagawa ngKaugnay na larawan kasalanang
mortal.

Ang Kasalanan ay MAGAAN O VENIAL SINResulta ng larawan para sa venial sin kung ang
paglabag ay hindi sa mabigat na bagay o kaya’y
kung mabigat man ay walang buong pagsang-
ayon ang kalooban at kaisipan.

Ang Pagsisisi Resulta ng larawan para sa contrition for sinso Kalungkutan dahil sa kasalanan
ay totoong kailangan upang makamtan ang
kapatawaran ngKaugnay na larawan Diyos. Upang maging mabisa ang
pagkukumpisal, ang kalungkutang ito ay dapat
maging alang-alang saResulta ng larawan para sa contrition for sins Diyos, bagaman maaring
ito ay dahil lamang sa takot sa kanyang parusa
o IMPERFECT CONTRITION, Resulta ng larawan para sa imperfect contritionito ang tinatawag na
PAGSISISI DAHIL SA TAKOT.

Gayunpaman, ito ay nagiging lalong mabisa kung
ito ay nagbubuhay sa tunay na pag-ibig sa DiyosKaugnay na larawan

na napakabuti, at nagtiis ng gayon na lamang
upang tubusin ang tao, ito ay tinatawag na
 Resulta ng larawan para sa perfect contritionPERFECT CONTRITION.

Dapat maging bahagi ng pagsisising itoResulta ng larawan para sa perfect contrition ang mga
sumusunod: isang kapasiyahang iiwasan ang
kasalanan at ang mga tukso
; ang hangaring
mapagbayaranKaugnay na larawan ang anumang pinsala na nagawa
mo sa iyong 
kapwa tao; at handang humarap sa
pari Resulta ng larawan para sa kumpisalang bayanpara ikumpisal sa kanya ang iyong mga kasalanan
at humingi ng tawad.

Ang Diyos Resulta ng larawan para sa kumpisalang bayanlamang ang makapagpapatawad ng
mga kasalanan. Kaya’t siya lamang ang
makapagpapasiya kung paano ang pamamaraan
ng pagsasagawa nito. Ipinahayag niya nang
tiyakan ang kanyang nais na kapatawaran ay
maigawad sa pamamagitan ng kanyang tunay na
kinatawan, ang Resulta ng larawan para sa kumpisalang bayan
PARI. Ang sinumang ayaw

tumanggap sa utos na ito ay nagkakasala sa
Diyos at nagpapakita na siya ay hindi karapat-
dapat sa kanyang pagpapatawad.

Hindi lamang kapatawaran sa kasalanan ang ating
tinatanggap sa Resulta ng larawan para sa kumpisalang bayanSakramento ng
Pakikipagkasund
o. Muli rin tayong
pinagkakasundo nito sa Diyos at sa mga kasapi
sa SimbahanResulta ng larawan para sa kumpisalang bayan na siyang katawang Mistiko ni
Kristo. Ninais ng Diyos na ang lahat ng binyagang
Kristyano ay pag-isahin sa isang mahiwagang
paraan sa katawan ni Resulta ng larawan para sa kumpisalang bayanKristo
. Kaya’t kung ang
isang kasapi ay magkasala, ang lahat ng iba ay
nagtiis na kasama niya.

Binigyan din tayo ng Sakramento ng
Pakikipagkasundo
 Resulta ng larawan para sa kumpisalang bayanng pagkakataong
makatanggap ng nararapat na payong espiritwal
at mga aral mula sa paring Kaugnay na larawan
ating
pinagkukumpisalan.

LENTEN PILGRIMAGE.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Resulta ng larawan para sa cross

LENTEN PILGRIMAGE.

A Gospel Reflection on the 3rd Sunday of Lent, March 19, 2017.

Image may contain: 1 person

 SUMMER NA NAMAN!

TAG-INIT NA NAMAN!

Tuwing panahon ng Resulta ng larawan para sa summertag-init, madalas tayo ay nauuhaw.

Kapag nauhaw ay naghahanap tayo ng malamig naResulta ng larawan para sa cold drinks inumin,

naghahanap tayo ngResulta ng larawan para sa cold drinks MAGPAPAWI NG ATING PAGKAUHAW at MAGPAPALAMIG SA ATING KATAWAN.

Madalas kapag panahon ng tag-init, usung-uso ang mga sakit na gaya ng heat stroke, high blood at heart attack. Kaya ang payo ng Resulta ng larawan para sa department of healthDepartment of Health o DOH ay MAGBAON LAGI NGResulta ng larawan para sa mineral water TUBIG NA MALAMIG.

TUBIG ANG MAGPAPAWI NG ATING PAGKAUHAW.

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available. (John 4:5-42) binasa natin ngayong araw na ito ng 3rd Sunday of Lent, March 19, 2017, si HesusResulta ng larawan para sa John 4:5-42 ang tubig na magpapawi ng ating pagkauhaw.

SIYAResulta ng larawan para sa John 4:5-42 ANG TUBIG NA NAGBIBIGAY SA ATIN NG BUHAY.

Sa panahong ito ng Kuwaresma, marami sa atin ang nagpi-pilgrimage. 

Nagpupunta tayo doon sa Resulta ng larawan para sa pilgrimage to manaoagManaoag, Resulta ng larawan para sa baguio cathedralBaguio, Antipolo, Resulta ng larawan para sa pilgrimage to tagaytayTagaytay, Holy LandResulta ng larawan para sa pilgrimage to the holy land at iba pa.

Nagpupunta tayo sa mga ganitong lugar ay sapagkat may hinahanap ang ating kaluluwa.

Kaya kapag ganitong panahon ay kinakailangan nating lumayo sa ingay ng mundo at tayo ay nananahimik at nagpapahinga.

Sa mga ganitong pagkakataon ayResulta ng larawan para sa pilgrimage to grotto HINAHANAP NATIN ANG DIYOS.

SAAN NATIN NAKIKITA ANGResulta ng larawan para sa pilgrimage to grotto in novaliches DIYOS?

Sa SIMBAHAN,

sa mga Resulta ng larawan para sa pilgrimage to tagaytayPAGDIRIWANG NG LITURHIYA,

sa mga Resulta ng larawan para sa kerygma conferenceRETREAT at RECOLLECTION,

sa Resulta ng larawan para sa reading spiritual booksPAGBABASA NG MGA SPIRITUAL BOOKS,

sa Resulta ng larawan para sa pilgrimage to tagaytayPANALANGIN,

at higit sa lahat,

sa Kaugnay na larawanBAWAT ISA SA ATIN.

MAKIKITA ANG DIYOS SA BUHAY NATIN KAPAG TAYO AY Kaugnay na larawanNAGMAMAHALAN, NAGKAKAISA at higit sa lahat, NAGKAKASUNDO SA ISA’T-ISA.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for miyerkules ng aboRelated imageImage result for jesus on the crossImage result for eternal life Katolikong Katesismo on the 3rd Sunday of Lent, March 19, 2017.

Resulta ng larawan para sa original sin

ANO ANG KASALANANG MANA?

 

 Image may contain: 1 person
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Ang pinakapangunahing aspeto ng kristyanong doktrina tungkol sa kasalanang – mana ay hindi ang pangkalahatang pagkamakasalanan kundi ang pangkalahatang Resulta ng larawan para sa salvationkaligtasan. Ang Pagkamakasalanan Resulta ng larawan para sa sinang siyang masaklap na larawang kinakailangan upang maunawaan ang mapagmahal na plano ng diyos sa pagliligtas sa lahat ng tao. Tanging sa liwanag ng pahayag na ito ng pambihirang pag-ibig ng diyos Resulta ng larawan para sa god's lovesa atin maaari nating malinaw na makita ang katotohanan ng kasalanan.
Ang pagbibigay-tuong ito sa tumutubos na pag-ibig ng diyos Kaugnay na larawanay dumadaloy mula sa pinakaunang tradisyon na inihabilin ni San Pablo;
 Resulta ng larawan para sa st paul
“SI KRISTO’Y NAMATAY DAHIL SA ATING MGA KASALANAN BILANG KATUPARAN NG NASASAAD SA KASULATAN.”
                                                                ( 1 Corinthians 15:3)
Ang Mabuting Balita ay hindi tungkol sa kasalanang-mana kundi tungkol sa tumutubos na pag-ibig ng diyos sa pamamagitan ni HesukristoResulta ng larawan para sa crucified jesus sa kapangyarihan ng espiritu santo. Kaya inaawit ng simbahanResulta ng larawan para sa easter vigil sa pinakabanal na bihilya ng taon na pang liturhiya ng Bihilya ng Muling Pagkabuhay;
 Resulta ng larawan para sa easter vigil
“AMA, DAKILA ANG IYONG PAG-IINGAT SA AMIN!
WALANG HANGGAN ANG IYONG PAG-IBIG!
UPANG MATUBOS ANG ISANG ALIPIN,
IBINIGAY MO ANG IYONG ANAK.
O MALIGAYANG PAGKAKAMALI,
O MAHALAGANG PAGKAKASALA NI ADAN,
NA SIYANG NAGTAMO PARA SA AMIN NG DAKILANG MANUNUBOS!
Mula sa mga nasabing pinagkunan sa bibliya, itinuturo ngResulta ng larawan para sa easter vigil simbahan na sa pagsuway sa utos ng diyos sa paraiso, si Resulta ng larawan para sa adamadan, ang unang tao, ay kaagad nawalan ng kabanalan at katarungan na humubog sa kanya, at inaanyayahan sa kanyang sarili ang Resulta ng larawan para sa adam and eve disobey godkamatayan. Ang kabanalan at katarungang tinanggap mula sa diyos ay nawala hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang mga salinlahi.
Tayong mga pilipinoResulta ng larawan para sa visita iglesia ngayon bilang mga kabilang sa lahi ni Adan Resulta ng larawan para sa adamay hindi nagmana ng kanyang sariling kasalanan kundi ng makasalanang kalagayan na nagsimula sa pamamagitan ng kanyang pinagmulang kasalanan. Ito ay isang kalagayan na personal na kinasasangkutan ng bawat isa sa atin. Ang ating minana, ang KASALANANG-MANA Resulta ng larawan para sa original sinay ang kalagayan ng pagkamakasalanan na kung saan tayong lahat ay isinilang. AngResulta ng larawan para sa kuwaresma pangkalahatang pagkamakasalanan ay pinatutunayan ng malinaw na pahayag ng mabuting balita na ang lahat ay tinubos ni Resulta ng larawan para sa kuwaresmakristo.

 

INTERIOR CHANGE.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for mt tabor

INTERIOR CHANGE.

A Gospel Reflection on the 2nd Sunday of Lent, March 12, 2017.

Image may contain: 1 person

 PAGBABAGO,

ito ang hangad ng taong bayan ngayon.

Hindi kataka-taka kung bakit ang taong bayan ngayon ay iniluklok siImage result for duterte Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng ating bansa.

Sa bibig ni Duterte nanggaling ang salitang;

Image result for change is coming“CHANGE IS COMING.”

Ngayon, ilang buwan pa lang nakaupo siRelated image Duterte doon sa Malacanang,

MAY PAGBABAGO BANG NANGYARI DITO SA PILIPINAS?

Kung maaalala ninyo ang mga sinabi niya,

WAWAKASAN NA NIYA ANGImage result for END OF CONTRACT CONTRACTUALIZATION,

WAWAKASAN NA NIYA ANG PROBLEMA SAImage result for DRUG PROBLEM DROGA.

PAANO NIYA WAWAKASAN ANG PROBLEMA SA DROGA?

Sa pamamagitan ng Image result for extra judicial killingPAGPATAY!

IPINAGMAMALAKI PA NIYA NA MARAMI NA SIYANG NAPATAY NA MGA DRUG PUSHERS!

OH NGAYON, IPINAPASA NA SA BATAS ANG Image result for death penalty in the philippinesDEATH PENALTY!

NAGHAHANAP TAYO NG SOLUSYON PARA SA PAGBABAGO!

HINDI SOLUSYON SA PAGBABAGO ANG Image result for death penalty in the philippinesPAGPATAY AT PAGWASAK SA BUHAY NG TAO!!!!!!!!!!!

NAGKASALA ANG TAO Related imagePAPATAYIN NA AGAD!!!!

KAYA NGA TAYO MAY KUWARESMA EH!

ANG KUWARESMAImage result for KUWARESMA AY PARA SA MGA MAKASALANAN!!!!!

TAYO ANG DAHILAN KUNG BAKIT INALAY NI Image result for KUWARESMAHESUS ANG KANYANG BUHAY DOON SA KRUS!!!!!!

INALAY NIYA Image result for santuario del sto cristo san juanANG KANYANG BUHAY PARA TAYO AY MALIGTAS AT MATUBOS SA KASALANAN!

TAPOS IKAW PRESIDENTE KA LANG NG PILIPINAS!

NAGKASALA ANG TAO AY PAPATAYIN MO NA AGAD-AGAD!!!!!

NANG WALANG KALABAN-LABAN!!!!!

ANG DIYOS Related imageAY NAGBIBIGAY NG PAGKAKATAON PARA MAGBAGONG-BUHAY ANG TAO!

ANG PAGBABAGO AY DAPAT NAGBABAGONG-ANYO ANG ATING PAGKATAO.

Tulad ng nangyari dito sa EbanghelyongNo automatic alt text available. (Matthew 17:1-9) binasa natin ngayong araw na ito ng 2nd Sunday of Lent, March 12, 2017, siRelated image Hesus ay nagbagong-anyo. Nung nagbagong-anyo siImage result for transfiguration of our lord Hesus ay narinig niya ang tinig ng Ama.

Kaya kung PAGBABAGO ang hinahangad natin ay DAPAT magsimula muna sa SARILI NATIN.

 KUNG GUSTO MONG MAGBAGONG-ANYO ANG PILIPINAS AY DAPAT MAKITA SA PAGKATAO MO SI HESUSImage result for HOLY FACE OF JESUS AT HINDI ANGImage result for duterte SARILI MO!!!

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for miyerkules ng aboRelated imageImage result for jesus on the crossImage result for eternal life Katolikong Katesismo on the 2nd Sunday of Lent, March 12, 2017.

Image result for via crucis

ANO ANG DAAN NG KRUS? 

 

 Image may contain: 1 person
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

AngImage may contain: 2 people Daan ng Krus ay isa sa mga pinakatanyag at laganap sa mga debosyon ng Simbahang Katoliko. Pinagninilayan itoImage may contain: 1 person sa araw ng Biyernes, sa mga araw ng pagbabalik-loob sa Diyos at lalo na sa loob ng Apatnapung araw ng Paghahanda sa Pasko ng Muling Pagkabuhay ngImage result for resurrection of jesus Panginoon. Bahagi ng debosyong ito ang pagninilay sa pagpapakasakit niImage result for via crucis Hesukristo lalo na yaong kanyang tiniis mula sa Pretoryo hanggang sa Kalbaryo kung saan sumakabilang buhay siyang Image result for via crucisnakapako sa krus.

Noon pa mang mga naunang siglo ng kristyanidad ay naitalaga na ng pamimintuhong mga nananampalataya ang iba’t-ibang pook saImage result for via crucis Via Dolorosa kung saan tumigil si KristoImage result for via crucis o nakasalubong ng isa o iba pang tao habang tinatahak niya ang daan patungo saImage result for via crucis kalbaryo. Tinatawag na Image result for via crucisISTASYON ang mga pook na ito kung saan tumitigil panandali at mataimtim na nagninilay ang mgaImage result for via crucis perigrino sa Jerusalem.

Noong una, natatangi lamang ang debosyong ito sa JerusalemNo automatic alt text available. kung saan naganap ang mga kalunus-lunos na Image result for via crucispagpapakasakit at kamatayan ni KristoImage result for via crucis at kung saan din hinikayat ng mga papa na magtungo ang mga mananampalataya, lalo na noong Gitnang Panahon. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kahirapang magtungo sa No automatic alt text available.Jerusalem, hinikayat na lamang ang mga nananampalatayaNo automatic alt text available. na pagnilayan ang Daan ng Krus sa kanilang sariling pook, sa pamamagitan ng pagninilay at pagdarasalNo automatic alt text available. ng mga istasyon ng Via Dolorosa na nakalarawan sa mga kuwadro oNo automatic alt text available. rebulto. Ganito nagsimula ang nakagisnan at pinagninilayan natingNo automatic alt text available. DAAN NG KRUS sa ating mga simbahan.

Ang pangunahing mga tagapagtaguyod ng debosyong ito ay ang mga Franciscano No automatic alt text available.na pinagkatiwalaan ng Papa ng pangangalaga ng mga banal na pook sa Banal na Lupain. Sa paglipas ng panahon nagkaroon ng iba’t-ibang bilang ng mga istasyon at sa ibang pagkakataon iba’t-ibang mga pagkakasunud-sunod. Noon lamang 1731 itinakda ni Papa Clemente XIIImage result for pope clement xii sa bilang na 14 ang mga istasyon at sa pagkasunud-sunod na kinasanayan na ng lahat ng mga katoliko. Nakaugalian na gawin ang mgaImage result for visita iglesia stations of the cross istasyon sa paligid ng simbahan, kapilya o sa Image result for via crucislansangan o kaya’y liwasan kung saan itinayo ang 14 na Related imageistasyon. Kapag mahirap o di-praktikal ang paggalaw ng mga nag-iistasyon sa sambayanan, sapat na angImage result for visita iglesia stations of the cross namumuno na lamang ang maglibot sa iba’t-ibang istasyon habang nananatiling nagdarasal Image result for visita iglesia stations of the crossat nagninilay ang sambayanan sa kanilang kinalalagyan. Kung kinakailangan, maaari ring mag-istasyonImage result for visita iglesia stations of the cross sa harapan ng isang krusipihong istasyonal na mayroon itong mga dibuho na umaalala sa 14 na istasyonImage result for visita iglesia stations of the cross na inilaan at binasbasan para sa ganitong gamit. Ito ang iminumungkahi kapag walang mga istasyon o kaya naman para sa mga maysakit.

Matapos ang Vatican II iminungkahi ng ilang mga dalubhasa sa teolohiya na dapat isama ang Muling Pagkabuhay ni Kristo Image result for resurrection of jesussa daan ng krus. Iminungkahi naman ng iba ang higit na maingat na paggunita ng pagpapakasakit at kamatayan ni No automatic alt text available.kristo ayon sa salaysay ng ebanghelyo. Dahil dito, iba’t-ibang pagkakasunod ayon sa ebanghelyo, kasama ang muling pagkabuhay Related imageang iminungkahi ng iba’t-ibang mangangatha bilang paghalili sa nakagisnang tradisyon. Ang iba naman ay nagdagdag na lamang ng istasyon ng Muling Pagkabuhay Image result for resurrection of jesusbilang ika-15 istasyon. Dahilan sa ito ay isang debosyo ng karamihan lamang at hindi isang pagdiriwang na liturhikal, hindi nagbigay ng opisyal na kautusan ang Vaticano tungkol dito kundi mga mungkahi lamang.

Ang Daan ng KrusImage result for visita iglesia stations of the cross na inilahad ng gabay ay ayon sa pagkakasunud-sunod na ipinapanukala ng Kongregasyon para sa Banal na Pagsamba.

OPLAN DISIPLINA.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for oplan disiplina

 OPLAN DISIPLINA.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Lent, March 5, 2017.

 

Image may contain: 1 person

 Sa ilang bahagi ng kalsada ngayon ay ipinapatupad angImage result for oplan disiplina OPLAN DISIPLINA. Halimbawa, kapag sinabing DITO ANG TAMANG TAWIRAN, ang mga tao ay tatawid sa pedestrian lane. Or, sa mga bus diyan sa EDSA, kapag sinabi ng Image result for oplan disiplinaMMDA na DITO ANG TAMANG BABAAN AT SAKAYAN, ang mga tao ay ditoImage result for oplan disiplina bumababa at sumasakay. Kaya kung kayo ay mapupunta diyan sa EDSA, eh talagang mahigpit na ipinapatupad ang OPLAN DISIPLINA.

Kapag nahuli kang lumabag sa batas na ito, ikaw ay parurusahan. Either na magbabayad ka o makukulong ka.

Para hindi kayo maabala ay kinakailangan SUNDIN NINYO ANGRelated image BATAS.

Sa mga Empleyado ng Image result for office workerkumpanya, 

kapag hindi mo nasunod ang utos ng boss mo,

WALA KANG SWELDO,

TANGGAL KA SA TRABAHO.

 

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available. (Matthew 4:1-11) binasa natin ngayong araw na ito ng 1st Sunday of Lent, March 5, 2017, ipinapakita sa atin ni Hesus Image result for Matthew 4:1-11kung paano DIDISIPLINAHIN ang ating katawan.

ANG KATAWAN NATIN AY NAGHAHANAP NG PAGKAIN.

Alam nating lahat na ang pagkainImage result for barrio fiesta food ay siyang nagpapalakas ng ating katawan.

Sa panahong ito ng Kuwaresma, tayo ngayon ay tinuturuan ni Image result for Matthew 4:1-11Hesus na MAGKAROON NG DISIPLINA.

Ang DISIPLINA ay isang paraan ng SAKRIPISYO para tayo ay MAKASUNOD SA Image result for nazarenoPANGINOON.

ANO BA ANG MGA DAPAT NATING ISAKRIPISYO NGAYONG PANAHON NG KUWARESMA?

Sa PAGKAIN, yung mga pagkain na gusto nating kainin gaya ngImage result for lechon lechon at mga Image result for lechonkarneng baboy at baka.

PANONOOD NG TV gaya ng mgaImage result for encantadia TELE-NOVELA, mga DRAMA sa hapon at gabi.

PAGBABAD SA COMPUTER gaya ngImage result for facebook Facebook at Tweeter atImage result for facebook CELLPHONE gaya ng paglalaro ng Candy Crush.

Sa panahong ito ng Kuwaresma, ang mga bagay na gustung-gusto natin ay pansamantala muna nating ipagpaliban.

Kapag ginawa natin ang mga sakripisyong ito, nagkakaroon ng espasyo ang Image result for nazarenoPanginoon sa ating buhay.

 KASAMA NATIN SI HESUS Image result for nazarenosa ating sakripisyo at tayo ngayon ay NAKIKIISA sa kanyang PASYON, PAGKAMATAY at MULING PAGKABUHAY.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for miyerkules ng aboRelated imageImage result for jesus on the crossImage result for eternal life Katolikong Katesismo on the 1st Sunday of Lent, March 5, 2017.

Related image

ANO ANG FASTING AND ABSTINENCE?

 

 Image may contain: 1 person
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Kapag tayo Image result for fasting and abstinenceay sinabihan na mag-fasting, hindi ibig sabihin na bawal tayong kumain. Maaari tayong kumain ng ONE FULL MEAL at tig-kakaunting rasyon ng pagkain sa loob ng isang araw. At ito ay ating ginagawa upang tayo ay Related imagemakapagbahagi.  Ang ating natipid mula sa pagbabawas ng ating karaniwang kinakain ay ihandog  natin para sa ating Related imagekapwa na walang makain dahil sa matinding kahirapan. 
Ang mga nasa edad labing-walo hanggang sa simula ng kanilang ika-anim na pung kaarawan ay obligado na Image result for alay kapwamag-fasting. Obligado lamang mag-fasting ang mgaImage result for FASTING katoliko nang dalawang araw sa buong taon – MIYERKULES NG ABOImage result for fasting and abstinence at Image result for biyernes santoBIYERNES SANTO.
Ang ABSTINENCEImage result for fasting and abstinence naman ay ang hindi pagkain ng karne. Ito ay isinasagawa sa lahat ng biyernes ng taon at tuwing miyerkules ng abo. Obligado na magsagawa ng abstinence ang mgaImage result for FASTING katoliko nasa edad labing-apat pataas.

EDSA REVOLUTION.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Related image

EDSA REVOLUTION.

A Gospel Reflection on the Ash Wednesday, March 1, 2017.

Image may contain: 1 person

 Nitong nakaraang February 25, 2017 ay ginunita natin ang Annibersaryo ngImage result for edsa revolution @ 31 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng madugong EDSA Revolution noong 1986, ang mga taoImage result for edsa revolution @ 31 ay nagkaisang tumungo doon sa EDSA para ISIGAW ANG PAGBABAGO.

ILANG TAON NA RIN NAKAUPO SI Image result for edsa revolution @ 31MARCOS BILANG PANGULO NG ATING BANSA,

AT DAHIL SA ILANG TAON NA RIN ANG KANYANG PANUNUNGKULAN AT GUSTO NA NG PAGBABAGO,

ANG MGA TAOImage result for edsa revolution @ 31 AY NAGSANIB-PWERSA PARA MANGYARI NA ANG PAGBABAGO SA ATING BANSA.

Nitong nakaraang Sabado, sa paggunita ng annibersaryo ng Image result for edsa revolution @ 31EDSA Revolution, dalawang malaking rally ang naganap:

Ang isa ay doon sa EDSA sa pamumuno nina Image result for edsa revolution @ 31Dating Pangulong Fidel Ramos at Senador Juan Ponce Enrile,

ang isa naman ay doon saImage result for edsa revolution @ 31 in luneta Luneta sa pamumuno naman niImage result for duterte Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa dalawang rally na ito,

ANO ANG ISINISIGAW NILA?

Image result for edsa revolution @ 31 in lunetaPAGBABAGO!

ANONG KLASENG PAGBABAGO Image result for edsa revolution @ 31ANG HINAHANAP NATIN?

Ang maging MALINIS at MAPAYAPA ang Pilipinas.

SA ANONG PARAAN?

Image result for ejk in the philippinesPAGPATAY SA MGA KRIMINAL?!

HINDI!

GALIT TAYO SA MGA KRIMINAL!

PERO WALA TAYONG KARAPATANG PATAYIN ANG BUHAY NGImage result for ejk in the philippines TAO!

ANG TAO AY GUSTO NG DEATH PENALTY!

ANG DIYOS AY AYAW NG Image result for death penaltyDEATH PENALTY!

GUSTO NG DIYOS NA TAYO AY MABUHAY!

KAHIT MAKASALANAN KA MAN AY MAHAL KA PA RIN NGImage may contain: 1 person DIYOS!

KAYA BINIBIGYAN KA NG PAGKAKATAON NA MAGBAGONG-BUHAY Image may contain: 4 peoplePARA IKAW AY MAKARATING SA LANGIT.

Ito ang KAHAHANTUNGAN nating lahat,

ang BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo, Marso 1, 2017, tayoNo automatic alt text available. ngayon ay magpapalagay ng abo sa noo.

NILALAGYAN TAYONo automatic alt text available. NGAYON NG ABO BILANG PAALALA NA TAYO AY MAMAMATAY.

ANG KAMATAYAN AY DARATING SA BUHAY NATIN NA HINDI NATING INAASAHAN,

ANG DIYOS No automatic alt text available.LAMANG ANG PWEDENG BUMAWI NG ATING BUHAY AT HINDI SI Image result for duterte gunDUTERTE!

PANSAMANTALA ANG PANANATILI NATIN SA MUNDONG ITO,

KAHIT IKAW PA ANG PINAKAMAYAMAN,

KAHIT IKAW PA ANG PRESIDENTE,

MAMAMATAY KA DIN!No automatic alt text available.

HINDI NATIN MADADALA SA KABILANG BUHAY ANG ATING KAYAMANAN AT KAPANGYARIHAN.

 

 

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available. (Matthew 6:1-6,16-18) binasa natin ngayon, tayo ay tinuturuan ni HesusImage result for Matthew 6:1-6,16-18 kung ANO ANG DAPAT NATING GAWIN NGAYONG KUWARESMA.

ANG MGA ITINUTURO NIYARelated image SA ATIN NGAYON AY ITO ANG MAGDADALA SA ATIN SA KABILANG BUHAY.

KUNG GUSTO NINYO NG PAGBABAGO,

HINDI NIYO NA KAILANGAN PUMUNTA PA DOON SAImage result for edsa revolution @ 31 EDSA AT LUNETA PARA ISIGAW ANG PAGBABAGO!

KUNG GUSTO NIYO NG PAGBABAGO,

SIMULAN MO SAImage may contain: 8 people IYONG SARILI.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for miyerkules ng aboRelated imageImage result for jesus on the crossImage result for eternal life Katolikong Katesismo on Ash Wednesday, March 1, 2017.

Image result for miyerkules ng abo

ANO ANG MIYEKULES NG ABO?

 

 Image may contain: 1 person
JOHN REGINALD BAUTISTA OP
AngImage result for miyerkules ng abo Abo sa anyo ng Krus ay tanda ng pasimula ng panahon ng kuwaresma. Ang panahong itoImage result for miyerkules ng abo ng apat na pung araw ay paghahanda para sa pinakapunongImage may contain: sky and outdoor kapistahan ng Simbahan. Ipinahahayag ng tanda ng abo sa nooRelated image ang kahulugan ng buong kapanahunan ng kuwaresma.

Ang ating Image result for miyerkules ng abopagbabalik-loob mula sa pagkakasala ang diwa ng araw na ito at ng buongImage result for kuwaresma kuwaresma. Ito ang taunang landasin ng pagbabalik-loob na naghahatid sa atin sa mgaNo automatic alt text available. mahal na araw ng
triduum o ang tatlong araw ng pagdiriwang ng
kamatayan Image may contain: 3 people
at muling pagkabuhay niImage result for resurrection of jesus Hesukristo.
Ang pag-aalala natin at pagdiriwang ng kanyang
kamatayanImage result for kuwaresma 
at pagkabuhay na mag-uliImage result for resurrection of jesus ay tanging
wasto nating maisasagawa sa diwa ng ating
sariling pagtalikod 
sa kasalanan at pagtalima saImage may contain: indoor
kanyang kalooban. Kaya’t pagbabalik-loob sa DiyosNo automatic alt text available.

mula sa kasamaan at ang ating pamumuhay sa kabutihan ang tunay na diwa ng Kuwaresma mula sa simula hanggang katapusan.

Ang ABOImage result for miyerkules ng abo ay sagisag unang-una ng pagiging
pansamantala 
lamang ng daigdig na ito. Katulad
nito, ang alabok ay nagpapaalala sa atin
 na ang
buhay na ito ay lumilipas; tayoImage result for kuwaresma 
ay nakatalaga sa isang buhayImage result for eternal life na walang hanggan. Kung kaya’t ang

paglalagay ng abo sa noo No automatic alt text available.ay lantaran din
pagpapahayag na ang isa’yImage may contain: 1 person makasalanan.

Tinatanggap natin angImage may contain: 5 people abo sa anyo ng krus.

Ipinahihiwatig nitoImage may contain: 3 people na ang kaligtasan sa kasalanan at sa kamatayan nitong dulot ay tanging sa
pamamagitan ni HesukristoImage result for jesus on the cross
 na nag-aalay ng buhay at ang tagumpay saRelated image krus.  Ang tanda ng krus Image may contain: 1 personay
pagpapaalala sa atin na ang hantungan ng
kapanahunan ng kuwaresma na ating pinasisimulan
ay ang pagdiriwang ngRelated image kamatayan 
at muling
pagkabuhay 
ngImage result for jesus christ on the cross real panginoon.

Ang atingRelated image pagbabalik-loob na ipinahayag ng abo sa
ating noo 
sa anyo ng krus ay pagsunod sa
panawagan niImage result for jesus on the cross Hesukristo
, at paghahangad na
matapos ang apat na pung araw ng Kuwaresma 
ay
makapakibahagi 
nawa tayo Image may contain: 1 personsa kaligtasan at
tagumpay na bunga ng kanyang kamatayan
 saImage result for jesus on the cross krus
at muling pagkabuhay.