Latest Entries »

UMAASA LANG SA IYO.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Related image

 UMAASA LANG SA IYO.

A Gospel Reflection on the 2nd Sunday of Easter , April 23, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Kapag umakyat ng ligaw siImage result for umaasa lang sayo lalaki, umaasa na sasagutin siya ni Babae.

Kapag nag-break up na ang kanilangImage result for umaasa lang sayo relasyon, umaasa na magkakabalikan sila.

Normal lamang sa atin na kapag tayo Image result for umaasa lang sayoay nagmahal, UMAASA TAYO NA MAMAHALIN DIN TAYOImage result for umaasa lang sayo NG TAONG MINAMAHAL NATIN.

PAG-IBIG Image result for umaasa lang sayoang lagi nating inaasahan.

Sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 20:19-31) binasa natin ngayong araw na ito ng 2nd Sunday of Easter, April 23, 2017, si TomasImage result for st thomas apostle ay umasa na makita niyang si Hesus Image result for jesus appeared to the twelvena muling nabuhay.

Sa Unang pagpapakita ni Hesus Image result for jesus appeared to the twelveay naroon ang mga alagad MALIBAN kay Tomas.

At sa Ikalawang pagpapakita ni Hesus Image result for st thomas apostleay naroon na si Tomas.

Kahit may pag-aalinlangan si Tomas Image result for st thomas apostleay UMASA pa rin siyang makikita si Hesus na muling nabuhay.

ANO ANG ARAL NA MAPUPULOT NATIN NGAYON?

Patuloy tayong UMASA sa PAG-IBIG AT AWA ngImage result for divine mercy DIYOS.

Ang PAGPAPAKITA NI HESUSImage result for st thomas apostle sa mga alagad ay isang pagpapakita ng kanyang PAG-IBIG at AWA.

Marami tayong pinagdadaanang mga pagsubok sa buhay.

Subalit sa kabila nito ay HINDI TAYO PABABAYAAN NGImage result for divine mercy DIYOS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the  2nd Sunday of Easter, April 23, 2017.

Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygma

ANO ANG KAHULUGAN NG MULING PAGKABUHAY BILANG KERYGMA?

 
 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

 Inihahambing ng sinaunang pangangaral ang pagkamatay ni Resulta ng larawan para sa death of jesusHesus para sa mga kasalanan sa kanyang muling pagkabuhay sa diyos at iniuugnay ito sa kanyangResulta ng larawan para sa resurrection of jesus appeared to his apostles mga pagpapakita sa mga alagad at pagtupad sa isinasaad sa kasulatan. Sinasabi sa 1 Corinto 15:3-5,

Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygma

“SI KRISTO’Y NAMATAY DAHIL SA ATING MGA KASALANAN BILANG KATUPARAN NG NASASAAD SA KASULATAN; INILIBING SIYA AT MULING NABUHAY SA IKATLONG ARAW AYON DIN SA KASULATAN AT SIYA’Y NAPAKITA KAY PEDRO, SAKA SA LABINDALAWA.”

At muling sinabi ni San Pablo sa Romans 4:24-25;

Resulta ng larawan para sa st paul the apostle

“TAYO’Y PINAWALANG-SALA DAHIL SA ATING PANANALIG SA DIYOS NA MULING BUMUHAY KAY HESUS NA PANGINOON NATIN. IPINAPATAY SIYA DAHIL SA ATING MGA KASALANAN AT MULING BINUHAY UPANG TAYO’Y MAPAWALANG-SALA.”

Sa ilang mahahalagang teksto, ang muling pagkabuhay ni Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygmaHesus ay nakaugnay sa misyon ng pagtatalaga na mula sa mga apostol. Si PabloKaugnay na larawan na hinirang na apostol, hindi ng tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi si Hesukristo Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygmaat ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygmaHesus. Kay Mateo nama’y matatagpuan ang kristong muling nabuhay Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygmana nag-aatas sa kanyang mga disipulo ng kanilang misyong apostoliko.

Ang sabi ni Hesus sa Mateo 28:18-19;

Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygma

“IBINIGAY NA SA AKIN ANG LAHAT NG KAPANGYARIHAN SA LANGIT AT LUPA. KAYA, HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG BANSA.”

Ipinakikita ng mga tekstong ito kung paanong ang muling pagkabuhay ni HesusKaugnay na larawan ay tuwirang nakaapekto sa mga unang misyong apostoliko na lumilikha ng pang araw-araw na buhay at kaugalian ng mga naunang kristyanong pamayanan. Ngunit ang kerygma ng muling pagkabuhay Resulta ng larawan para sa resurrection of jesus as kerygmamarahil ang pinakamahalaga para sa pagpapalaganap ng pananampalatayang kristyano. Sapagkat hindi lamang kinoronahan ng Kaugnay na larawankristong muling nabuhay ang pagpapahayag ng diyos ng kanyang sarili sa kasaysayan. Tinatanglawan rin niya Resulta ng larawan para sa resurrection of jesusang buong sangnilikha bilang panginoon ng kalawakan nito sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa ay pawang nilikha ng Resulta ng larawan para sa resurrection of jesusdiyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ito ang batayan ng tunay na pagiging pangkalahatan ng pananampalatayang kristyano.

Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kaugnay na larawanKristo, isang tunay na pagbabagong-anyo ng Resulta ng larawan para sa resurrection of jesussangnilikha, ang pinagbunga ng diyos.

 

GANAP NA PAGBABAGO.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesus

GANAP NA PAGBABAGO.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Resurrection of Our Lord, Easter Sunday, April 16, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Nitong nakaraang Mahal na Araw, ginunita natin ang PAGPAPAKASAKIT AT KAMATAYAN NGImage result for passion of the christ PANGINOON.

ANO ANG NAGING DATING SA ATIN NG PAGDIRIWANG NG MAHAL NA ARAW?

Lahat tayo ay malungkot dahil namatay ang atingImage result for good friday procession philippines Panginoon.

Kaya ang ginagawa natin,

TAYO Image result for flagellationAY NAGSASAGAWA NG MGA KATAKUT-TAKOT NA SAKRIPISYO AT PANGUNGUMPISAL.

Ito ang pinakamahalaga sa lahat,

ito ang pagkakataon paraImage result for kumpisalang bayan AYUSIN ANG ATING RELASYON SA DIYOS.

ANO ANG GANAP NA PAGBABAGO DITO?

Yung Related imagePAGSISISI, PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS, PAGBABAGO NG ATING KALOOBAN.

Sa pagbabago ay DAPAT MAKITA SA ATIN SIImage result for laughing jesus HESUS.

Kaya sa araw na ito ngImage result for resurrection of jesus Linggo ng Pagkabuhay, Abril 16, 2017, tayo ngayon ay magsasariwa ng ating pangakoNo automatic alt text available. sa binyag. Ang isa sa pinakamahalagang pangako ng binyag ay ang PAGTATAKWIL SA KASALANAN AT MANAMPALATAYA SA PANGINOON.

Sa Ebanghelyong  No automatic alt text available.(John 20:1-9) binasa natin ngayon si HesusImage result for resurrection of jesus ay muling nabuhay, ito ang sentro ng ating pananampalataya na dapat nating paniwalaan.

Sa Muling Pagkabuhay ni Hesus Image result for resurrection of jesusay may naganap na PAGBABAGO dito, iyan ay pagbabago niImage result for resurrection of jesus Maria Magdalena.

Kaya nung nasaksihan niya Image result for resurrection of jesusang muling pagkabuhay ng Panginoon ay agad niyang IPINAMALITA sa mga alagad.

Tayo ngayon ay narinig natin ang MABUTING BALITA na si HESUSImage result for resurrection of jesus AY MULING NABUHAY.

ANO KAYA ANG PAGBABAGO NA DAPAT MAKITA SA BUHAY NATIN? 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for resurrection of jesusRelated imageRelated imageRelated imageKatolikong Katesismo on the Solemnity of the Resurrection of Our Lord, Easter Sunday, April 16, 2017.

Related image

ANO ANG KAHULUGAN NG PASKO NG PAGKABUHAY?

 

 

 
 Image result for resurrection of jesus

“Kung si Kristo ay di muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pangaral, walang katuturan ang inyong pananampalataya.”

–   (1 Cor 15:14)

 

 Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

 

Ang Muling PagkabuhayImage result for resurrection of jesus ay pagtitibay ng lahat ng ginawa at itinuro ni Image result for PREACHING of jesusKristo. Ang Lahat ng katotohanan pati na ang mga di-abot ng espiritu ng tao ay nasasalig kay KristoImage result for resurrection of jesus na muling nabuhay, nagbibigay ng tiyak na tanda ng kanyangImage result for PREACHING of jesus kapangyarihan ng diyos ayon sa kanyang ipinangako.

Ang Image result for resurrection of jesusMuling pagkabuhay ni Kristo ay katuparan ng mga pangako ng lumang tipan at ng kay HesusRelated image sa kanyang buhay sa lupa. Ang pananalitang ayon sa mga kasulatan at ang simbolo Niceno – Constantino politano ay nagsasaad na ang muling pagkabuhay ni Kristo Image result for resurrection of jesusay katuparan ng mga hulang ito. Ang Katotohanan ng pagka-diyos ni Hesus Image result for resurrection of jesusay pinag-titibay ng kanyang muling pagkabuhay. Winika niya,

Image result for resurrection of jesus

“Kapag itinaas ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga”

– John 8:28.

Ang Muling Pagkabuhay Related imagena ipinako sa krus ay nagpatunay na siya ay ang ako ay ang ako nga, anak ng diyos at ang mismong diyos.

A NIGHT TO REMEMBER.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

Image result for full moon

A NIGHT TO REMEMBER.

A Gospel Reflection on the  Easter Vigil of the Resurrection of Our Lord, Black Saturday, April 15, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Lahat tayo ay familiar sa pagtitipon na kung tawagin ayImage result for MR AND MS PERPETUAL A NIGHT TO REMEMBER. Ginagamit ang titulong ito sa mga Coronation Night ng Image result for beauty pageantsBeauty Pageant. Sa ganyang mga pagtitipon ay talagang hindi makakalimutan. Lalong hindi makakalimutan dito ay ang paggawad ng KoronaImage result for MR AND MS PERPETUAL para sa nagwaging Contestant.

Sa gabing ito ng Sabado de Gloria, Abril 15, 2017,  ay isang gabing hindi natin malilimutan.

BAKIT?

Sapagkat ang gabing ito ay PINAKADAKILANG GABIImage result for EASTER VIGIL sa buong taon,

ito ang gabi ng atingImage result for EASTER VIGIL kaligtasan.

Tayo ngayon ay sinasalubong natin ang Muling Pagkabuhay niImage result for EASTER VIGIL Hesus.

Sa EbanghelyongNo automatic alt text available. (Matthew 28:1-10) binasa natin ngayon, si HesusImage result for EASTER VIGIL ay muling nabuhay.

NABUHAY SIYAImage result for EASTER VIGIL MAKALIPAS ANG TATLONG ARAW,

NAPAGTAGUMPAYAN NIYA Image result for EASTER VIGILANG KAMATAYAN.

Kaya ang EASTER VIGIL Image result for EASTER VIGILna ito ay tinawag nating a NIGHT TO REMEMBER sapagkat dito naganap ang MATAGUMPAY NA PAGLILIGTAS NG DIYOSImage result for resurrection of jesus sa atin.

INILIGTAS TAYO NUNG SIYA AY IPINAKO SA KRUS noong Biyernes Santo at ngayon ay napagtagumpayan na niyaImage result for resurrection of jesus ang kamatayan.

Ito ay pagpapakita rin na ang lahat ng mga NAMATAY ay MULING MABUBUHAY.

We are partaking in the Paschal Mysteries of Christ, hisImage result for PASSION OF JESUS PASSION, DEATH Related imageandImage result for resurrection of jesus RESURRECTION.

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinity SEMANA SANTA 2017.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

Resulta ng larawan para sa resurrected jesusKatolikong Katesismo on the  Easter Vigil of the Resurrection of Our LordBlack Saturday, April 15, 2017.

Image result for PASCHAL CANDLE

ANO ANG SIMBOLO NG KANDILA AT TUBIG SA PASKO NG PAGKABUHAY?

 

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Ang Pinakadakilang gabiNo automatic alt text available. sa buong taon at ang pinakadakila sa lahat ng kapistahan sa SimbahanImage may contain: 1 person ay ang pagdiriwang sa gabing naghahatid sa atin sa Image may contain: 1 personPASKO NG MULING PAGKABUHAY. Ito No automatic alt text available.ang kaganapan ng ating kaligtasan, nang si HesusImage may contain: 1 person ay nagtagumpay mula sa kasalanan at kamatayan at nagkamit ng buhay para sa atin. Sa simula tayo’y Image result for easter vigil in santo domingo church, quezon citynagtitipon sa dilim ngunit tayo’y lumalabas sa kaluwalhatian niyaImage may contain: 1 person ng tayo’y kanyang niliwanagan, tanda ng KANDILANG PASKUWAL na may ningas. Pagkatanggap natin ng Liwanag ni Kristo No automatic alt text available.ay susunod ang pagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa kasaysayan ng ating kaligtasan kayNo automatic alt text available. Kristo.

Sa Gabi ng Pagkabuhay o Sabado de Gloria ay muli tayongNo automatic alt text available. humahawak ng kandilang sinindihan mula sa Kandilang PaskuwalNo automatic alt text available. at sinasariwa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa binyagImage may contain: 11 people kay Kristong Tagapagligtas, tanda ng pakikibahagi sa buhay ni No automatic alt text available.Kristo.

Sa Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang lahat No automatic alt text available.ay tinatanong kung itinatakwil nila si Satanas at ang kadiliman, at kung sumasampalataya sila sa No automatic alt text available.Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Kaagapay ng pagsasariwang ito ng ating mga pangako sa Binyag Image may contain: 2 peopleay muling pagdaloy sa atin ng tubig sa pambinyag. Kung kaya’t ang lahat ay wiwisikanNo automatic alt text available. ng tubig ng buhay na walang hanggan.

Sa Image result for sprinkling of holy water during easter vigilPagwiwisik na ito, ang mga naglinis na ng kasalanan sa sakramento ng kapatawaran ay kasama ang buong No automatic alt text available.sambayanang umaalala at nagpapahayag ng kanilang tunay na pakikiisa kay HesukristoImage may contain: 1 person

na sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan.

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinity SEMANA SANTA 2017.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

Image result for our lady of fatima

OUR LADY OF FATIMA.

 An Encounter with Mama Mary, Black Saturday, April 15, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

100 years ago, theImage result for our lady of fatima Blessed Mother appeared to a 3 little shepherds in Portugal. And this year 2017, we celebrate the Jubilee Year ofImage result for our lady of fatima Our Lady of Fatima. Nung nagpakita ang Mahal na BirhenImage result for our lady of fatima doon sa Portugal ay ipinahayag niya sa tatlong bata na siya ang Ina ng Santo Rosaryo,

“I AM THE LADY OF THE ROSARY.”

The ROSARYImage result for rosary in the dominican habit is a traditional devotion in the Order of Preachers.

Kaya may CONNECTION ang Image result for our lady of fatimaOur Lady of Fatima sa mga Image result for rosary in the dominican habitDominicans.

Kung titignan natin ang mensahe ng Related imageFatima,

maaari natin itong ikonekta kay Image result for st dominic de guzmanSanto Domingo De Guzman OP.

ANO NAMAN ANG MENSAHE NG FATIMA?

Image result for our lady of fatimaCONVERSION, OFFERING at REPARATION.

These 3 are the main theme of Fatima.

HOW DO WE CONNECT THE MESSAGE OF FATIMA INTO THE DOMINICAN SPIRITUALITY?

CONVERSION – METANOIAImage result for order of penance or TOTAL CHANGE.

OFFERING – Image result for st dominic de guzmanPRAYER.

REPARATION –Image result for works of mercy WORKS OF MERCY.

May Connection ang Fatima sa Dominicans.

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinity SEMANA SANTA 2017.

 

BUKLOD.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

Image result for year of the parish

BUKLOD.

Holy Week Retreat ng Barkada, Black Saturday, April 15, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang taong 2017 ay Image result for year of the parishTAON NG PAROKYA. Ito ay isa sa mga paghahandapara sa 500 years of Christianity dito sa Pilipinas.

Ang tema para sa taon ng parokya ay Related imageCOMMUNION OF COMMUNITIES.

PINAG-IISA ANG SAMBAYANANG KRISTYANO.

Kaya magandang pagnilayan ang Ebanghelyo ni No automatic alt text available.Mateo 28:16-20,

ANO ANG SINABI NI HESUS DITO?

Image result for ascension of jesus“GO THEREFORE AND MAKE DISCIPLES OF ALL NATIONS…”

 Sinabi ni HesusImage result for ascension of jesus ito nung inutusan niya ang kanyang mga alagad na HUMAYO para magmisyon.

ANO ANG MISYON NG ATING SIMBAHAN?

Image result for philippine evangelizationEVANGELIZATION.

Ito ang tungkulin nating lahat,

ang Image result for basic ecclesial community philippinesMAGPAHAYAG NG MABUTING BALITA at PAG-ISAHIN ANG SAMBAYANANG KATOLIKO.

Kaya sa mga parokyaImage result for basic ecclesial community philippines ngayon ay meron binuo na isang samahan na kung tawagin ayRelated image BASIC ECCLESIAL COMMUNITY o BUKLURAN.

Ito ang trabaho ng BEC o Bukluran,

PAG-ISAHIN ANG MGA MAGKAPIT-BAHAY Related imagepara ILAPIT SA SIMBAHAN.

Ang SimbahanImage result for basic ecclesial community philippines ay bumababa sa mga barangay para MAGANAP ANG PAGKAKAISA NG SAMBAYANANG KATOLIKO.

Bukod sa pagkakaisa,

PAGDADAMAYANImage result for basic ecclesial community philippines ang umiral sa BEC o BUKLURAN.

Kaya ang aral na mapupulot natin sa retreat na ito ay laging umiral angImage result for basic ecclesial community philippines PAGMAMAHALAN ng bawat isa.

 

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

Resulta ng larawan para sa resurrected jesus

SABADO DE GLORIA.

 A Celebration of Paschal Mystery of Christ, Black Saturday, April 15, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ipinagdiriwang natin sa gabing itoImage may contain: 1 person ang pinakamaringal na pag-alaala ng pangunahing misteryo ng ating kaligtasan,ang NAKATUTUBOS NA PAGKAMATAY No automatic alt text available.at ang Image may contain: 1 personMALUWALHATING PAGKABUHAY NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO.

Ang No automatic alt text available.MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY ay mayroong apat na bahagi:

Una, ang No automatic alt text available.BENDISYON NG APOY kung saan ay gugunitain natin si KristoNo automatic alt text available. na siyang liwanag ng mundo.

Ikalawa, ang LITURHIYA NG SALITA NG DIYOSNo automatic alt text available. kung saan ay pagninilay-nilayan natin ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa ng panginoonNo automatic alt text available. sa kanyang bayan.

Ikatlo, ang LITURHIYA NG BINYAG Image may contain: 10 peoplekung saan ay muli nating sasariwain ang ating mga ginawang pangakoImage may contain: 1 person noong tayo ay bininyagan.

Ika-apat, ang PAGDIRIWANG NG BANAL NA EUKARISTIYA No automatic alt text available.kung saan ay makikiisa tayo sa hapag na inihanda ngImage may contain: 4 people panginoon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhayImage may contain: 1 person para sa kanyang minamahal na sambayanan.

 Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinity SEMANA SANTA 2017.

VIA CRUCIS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinitySEMANA SANTA 2017.

 VIA CRUCIS..

A Prayer and Reflection on the Way of Jesus to Calvary, Good Friday, April 14, 2017.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. 

AMEN.

Related image

Panginoong Hesukristo, 

habang kami ay natitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong misteryo paskwal,

pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa,

at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. 

Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong mga paghihirap,

kundi maging sa iyo ring Muling Pagkabuhay.

Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman.

AMEN.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

Panalangin para sa intensyon ng ating Santo Papa na si Francisco,

idalangin natin ang AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA at LUWALHATI.

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.

Kapara sa una, ngayon at magpakailanman. 

AMEN.

Image result for veneration of the cross

PANGWAKAS NA PANALANGIN

Makapangyarihan at walang-hanggang Diyos,

namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak,

para iligtas kami sa aming mga kasalanan.

Sa iyong kabutihan,

muli mong buhayin ang iyong mga tapat na nananampalataya,

upang makiisa sa kanya sa buhay na walang hanggan sa langit,

kung saan nabubuhay siya at naghahari,

kasama mo at ng Espiritu Santo,

MAGPASAWALANG HANGGAN.

AMEN!

Image may contain: 2 people, closeup and outdoor

Sumaatin at manatili nawa ang pagpapala ng Makapangyarihang Diyos:

Ama, Anak at Espiritu Santo magpasawalang-hanggan.

 

Image result for dominican province of the philippines Image result for 2017 year of the parish  Image result for fatima shrine in valenzuela Image result for family  Image result for holy trinity SEMANA SANTA 2017.