Latest Entries »

EXTRAORDINARY GIFT.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for extraordinary gifts

EXTRAORDINARY GIFT.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Thursday, December 8, 2016.

 Ang matunog na salita ngayon sa panahong ito ay “EXTRA.” Mahilig tayo sa EXTRA gaya na lamang ng Image result for extra riceEXTRA RICE,Image result for extra rice EXTRA FOOD,Image result for extra drinks EXTRA DRINKS at iba pa. Sa sizes ng damit natin, meron Image result for extra large shirtEXTRA LARGE, EXTRA MEDIUM Image result for extra medium shirtatImage result for extra small shirt EXTRA SMALL.

Kamakailan lang ay tinapos na natin angRelated image Extraordinary Jubilee Year of Mercy. Kung tutuusin, ang jubilee year ay ipinagdiriwang natin tuwing 25 years, kaya nga tinawag na EXTRAORDINARY.

Eh ngayon nung naupo siRelated image Pangulong Duterte,

nauso angImage result for extra judicial killing EXTRA,

Image result for extra judicial killingEXTRA JUDICIAL KILLING.

When we say EXTRAORDINARY,

it is UNCOMMON or SPECIAL.

 

Sa Ebanghelyong  ( Luke 1:26-38) binasa natin ngayong araw na ito ng  Huwebes ng Kapistahan ng Inmaculada Concepcion ni Maria, Disyembre 8, 2016, EXTRAORDINARY ang ipinagkaloob kayRelated image Maria.

IBINIGAY SA KANYAImage result for immaculate conception of mary ANG ESPESYAL NA REGALO MULA SA DIYOS.

ANO ITO?

The GIFT of IMMACULATE CONCEPTION.

INILIGTAS NG DIYOS SI MARIAImage result for immaculate conception of mary MULA SA BAHID NG KASALANAN.

Nangyari ito ay sapagkat IHAHANDA siyaRelated image para maging INA ni HESUS.

VERY RARE ang regalong ito,

HINDI LAHAT AY NAIPAGKAKALOOB ITO,

tanging kay MariaRelated image lamang ipinagkaloob ito nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Related imageSanta  Ana.

IMMACULATE CONCEPTION is an EXTRAORDINARY GIFT to Image result for immaculate conception of maryMARY.

Kaya ang isang malaking pasasalamat sa buhay natin,

ang DIYOS ay patuloy tayong NILALAYO sa kasalanan at tayo naman ay NAGSISIKAP na mamuhay bilang mga Image result for mary and dominican saintsBANAL.

 

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for immaculate conception of maryRelated imageRelated imageRelated imageKatesismo on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Thursday, December 8, 2016.

Image result for immaculate conception of mary

ANO ANG INMACULADA CONCEPCION NI MARIA?

 
 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Si MariaImage result for immaculate conception of mary na hinirang ng diyos upang maging ina ng kanyang anak ay ipinaglihi ni Sta Ana na kanyang ina na ligtas mula sa kasalanang mana o original sin. Ang biyayang ito na tinanggap niImage result for immaculate conception of mary Maria ay nagmumula sa kanyang relasyon kayImage result for immaculate conception of mary Kristo. Ayon sa Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko bilang 523, si MariaImage result for immaculate conception of mary ay may bukod tanging misyon mula sa diyos na maging inaImage result for immaculate conception of maryng kanyang anak na nagkatawang-tao, ang manunubos. Sa gayo’y nakikibahagi siyaImage result for mary at the foot of the cross sa natatanging paraan sa mapagligtas na misyon ni Hesus. Mula sa misyong ito dumadaloy ang kanyang bukod-tanging biyaya at tanging karapatan ng kalinis-linisang paglilihi. Ito’y nagpapahiwatig na si MariaImage result for immaculate conception of mary mula’t sapul sa paglilihi sa kanya ay pinangalagaan upang di mabahiran ng dungis ng kasalanang mana alang-alang sa mga kagalingang dulot ni Kristo HesusImage result for mary at the foot of the cross na tagapagligtas ng sangkatauhan.

Ang Kalinis-linisang paglilihi ng Mahal na Birhen bilang handog ng Diyos kay Maria ay nakatuon kay Image result for mary at the foot of the crossKristo sa dalawang aspeto:

Una, bilang kaloob sapagkat siyaRelated image ang magiging ina ni Kristo at

Ikalawa, bilang pagpapakita na walang maliligtas nang nakahiwalay kayImage result for mary and jesus Kristo, maging ang mga nabuhay na nang ilang daantaon bago pa siya isinilang.

Ang alang-alang sa mga kabutihan ni HesusImage result for public ministry of jesus ay nangangahulugang si MariaImage result for immaculate conception of mary ay pinaging banal sa bisa ng kanyang malapit na kaugnayan kay Related imageKristo, ang bukal na biyaya, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay.

 
 

 

 

 

CHANGE YOUR WAYS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

CHANGE YOUR WAYS.

A Gospel Reflection on the 2nd Sunday of Advent, December 4, 2016.

 Ilang buwan na ang nakalipas nung nagkaroon tayo ng pagbabago dito sa Pilipinas,

PAGBABAGO ng mga liderato.

At isa sa mga matunog na slogan ng isang pulitiko noon ay “CHANGE IS COMING.”

Ngayon ang pulitikong iyon ay nakaupo na at siya ngayon ang namumuno sa ating bansa.

PAGBABAGO nga ang hangad ng pangulo natin ngayon.

Sa ilang buwan ng kanyang panunungkulan ay nasugpo niya ang ilang mga SANGKOT SA DROGA!

KASAMA NA RITO ANG MGA BIG TIME DRUG LORD!

SINDIKATO!

AT MAGING ANG ILANG PULITIKO!

PAGBABAGO ang hangad ng pangulo at maging lahat ng pilipino.

ANONG KLASENG PAGBABAGO ANG NAIS MANGYARI DITO SA PILIPINAS?

HINDI PAGPATAY SA KRIMINAL ANG SOLUSYON SA PROBLEMA NG BANSA,

ANG PAGBABAGO NA DAPAT MANGYARI SA BANSANG PILIPINAS  AY KUNG PAANO NATIN SILA ILALAPIT SA PANGINOON.

Ito ang panawagan sa atin ngayon ni Juan Bautista dito sa Ebanghelyong  ( Matthew 3:1-12) binasa natin ngayong araw na ito ng  2nd Sunday of Advent, December 4, 2016,

“IHANDA NINYO ANG DARAANAN NG PANGINOON AT ITUWID ANG KANYANG LANDAS.”

PAANO NATIN PAPAPASUKIN ANG PANGINOON SA ATING BUHAY?

Kinakailangan TAYO AY MANGUMPISAL, MAGSISI AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

Ang ADBIYENTO ay panahon ng PAGSISISI at PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS.

Kayong mga PULITIKO!

HINDI PAGPATAY SA KRIMINAL ANG DAAN PARA MAGBAGO ANG PILIPINAS,

ANG DAAN NG PAGBABAGO AY MAGSIMULA SA INYO MISMO,

DAPAT MAKITA  SA INYO SI HESUS.

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katesismo on the 2nd Sunday of Advent, December 4, 2016.

ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAGBABALIK-LOOB?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Sa ating panalangin para sa pagdating ng kaharian sa dasal ng AMA NAMIN, hinihiling natin na“PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA KASALANAN AT ILAYO MO KAMI SA MASAMA.” Naghanda si Juan Bautista para sa kaharian sa pamamagitan ng pangangaral ng binyag ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. 

Ang PAGBABALIK-LOOB na kinakailangan para sa kaharian ay humihingi ng isang ganap na PAGBABAGO NG SARILI, ISANG PAGBABAGO NG ESTILO NG PAMUMUHAY AT NG MGA BAGAY NA INUUNA.

Sinabi ni Hesus;

“TANDAAN NINYO ITO, KAPAG HINDI KAYO NAGBAGO AT TUMULAD SA MGA BATA AY HINDING-HINDI KAYO MABIBILANG SA MGA PINAGHAHARIAN NG DIYOS.”

Tulad ng nalaman ni Nicodemo, hindi ito maaari,

“MALIBAN NA ANG TAO’Y IPANGANAK SA TUBIG AT SA ESPIRITU.”

Samakatuwid, tayong mga bininyagan kay Kristo Hesus ay bininyagan sa kanyang kamatayan nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, patay sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

PAGBABAGONG-LOOB ang unang-una at namamalaging kondisyon para sa kristyanong moral na pamumuhay. Gayunpaman, nilinaw ng Second Plenary Council of the Philippines na hindi lang ito pansarili, makasariling pagharap sa Diyos, kundi nangangailangan ng pagtatalaga tungo sa panlipunang pagbabago.

 

 

 

 

 

UNEXPECTING EVENTS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 UNEXPECTING EVENTS.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Advent, November 27, 2016.

 

 Kadalasan sa buhay ay nakaka-encounter tayo ng tinatawag na “UNEXPECTING EVENTS.” Ito yung mga pangyayaring hindi nating inaasahan. May mga bagay tayong pinaghandaan o pinagplanuhan na yun sana ang inaasahang mangyari sa buhay natin, subalit ang mga nangyayari sa buhay natin ay HINDI TUGMA SA ATING PLANO.

Kaya madalas kapag hindi nagtutugma ang mga pangyayari sa ating plano ay nagkakaroon tayo ng FRUSTRATIONS.

ANG GUSTO NATIN AY MANGYARI ANG ATING PLANO.

Sa panahong ito ay marami ang kumukuha ng board exam. Ngayong araw na ito ay huling linggo ng Bar Exam dito sa UST at marami ang nag-eexpect na lahat sila ay MAKAPASA SA BOARD EXAM.

Kapag nakapasa sila sa BAR o BOARD EXAM, 

PRAISE THE LORD!

Eh kapag hindi ka naman nakapasa ,

FRUSTRATION!

Sa Negosyo, araw-araw ay nag-eexpect tayo na magiging malakas ang benta natin at MALAKING PERA ANG PAPASOK SA ATIN araw-araw.

Kapag malakas ang benta at sunud-sunod ang pasok ng pera,

PRAISE THE LORD!

Eh kapag mahina naman ang benta at matumal ang pasok ng pera, hindi umabot sa target na pera at WALANG BENTA,

FRUSTRATION!

Iyan ang tinatawag na UNEXPECTING EVENT.

NANGYAYARI ANG HINDI NATING INAASAHAN SA BUHAY.

Sa Ebanghelyong  ( Matthew 24:37-44) binasa natin ngayong araw na ito ng  1st Sunday of Advent, November 27, 2016, UNEXPECTING EVENT ang naganap nung panahon ni Noe. 

NAGANAP ANG ISANG MALAKING PAGBAHA,

eh mabuti na lang si Noe ay nagpunta doon sa Arko.

ANO NGAYON ANG IPINAHIHIWATIG SA ATIN NG EBANGHELYO NGAYON?

PAGHAHANDA.

Kinakailangan ay maging HANDA TAYO sa mga pangyayaring HINDI NATING INAASAHAN gaya na lamang ng mga SAKUNA, KALAMIDAD at KAMATAYAN.

ANG BUHAY AY HINDI NATING MASASABI KUNG HANGGANG KAILAN TAYO SA MUNDONG ITO.

Ang mga ganitong pangyayari ay maihahalintulad natin sa pagdating ng Panginoon.

Ang KANYANG PAGDATING ay HINDI NATING INAASAHAN kung kailan ito magaganap.

Kaya mahalaga sa panahong ito ng Adbiyento, tayo ay laging handa.

MAGING HANDA TAYO SA MGA PANGYAYARING HINDI NATING INAASAHAN SA BUHAY.

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katesismo on the 1st Sunday of Advent, November 27, 2016.

 ANO ANG ADBIYENTO?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang ADBIYENTO ay hango sa salitang latin na ADVENTUS na ang ibig sabihin ay ANG PAGDATING NG TAGAPAGLIGTAS. Ang ibig sabihin nito sa salitang Griyego na PAROUSIA ay napapatungkol sa IKALAWANG PAGDATING NG ATING TAGAPAGLIGTAS.

Ang panahong ito ay may dalawang pakahulugan:

1. ANG PAG-ALAALA NATIN NOONG IPINANGANAK SI HESUS SA BETHLEHEM at

2. ANG PAGHIHINTAY SA MULING PAGBABALIK NI HESUS SA MUNDO.

Ito ay panahon ng pagpapabanal ng mga kristyano, sa kadahilanang ang lahat ay naghihintay at naghahanda sa pagdiriwang  ng Kapanganakan ni Hesus, na mas kilala sa katawagan ng mga pilipino na PANAHON NG KAPASKUHAN. Ito rin ay hudyat ng pagpasok ng panibagong panahon sa Liturhikal na Kalendaryo. Kasabay ng pag-aalala ay panahon din ng PAGBABALIK-LOOB upang tayo’y maging malinis at banal sa panahon ng Kapaskuhan.

Ang Adbiyento ay nagpapatungkol din sa apat na linggo bago ang Panahon ng Kapaskuhan. Ang Apat na Linggo ng Adbiyento ay karaniwang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisindi sa apat na kandila na sinisindihan sa bawat linggo nito,

Ito ay tinatawag na ADVENT WREATH,

ito ay may apat na kandila na nakapatong sa bilog na lalagyan.

Ang Bilog na bagay ay nagpapakahulugan na WALANG HANGGAN.

Ang bawat Kandila ay may kahulugan na nakakawing sa iba’t-ibang aspeto ng kasaysayan ng Adbiyento.

Ang UNANG LINGGO ay nagsisimbolo sa PAG-ASA.

Ang IKALAWANG LINGGO ay ikinakawing kung hindi sa pag-asa ay sa KAPAYAPAAN.

Ang IKATLONG LINGGO ay nagsisimbolo sa TUWA O LIGAYA na si HESUS AY PARATING NA.

At ang IKA-APAT NA LINGGO ay nagsisimbolo sa BISPERAS NG KAPANGANAKAN NI HESUS.

Ang mga Pari ay nagsusuot ng mga vest na kulay Ube o Biyoleta. Kapansin-pansin din ang hindi pag-awit ng Gloria o Papuri sa kadahilanang tayo ay nasa panahon pa ng paghihintay, maliban sa ating tradisyon  bilang mga pilipino, ina-awit ang Gloria o Papuri sa SIMBANG GABI tanda na tayo’y masayang naghahanda sa pagnonobena para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas.

 

 

 

 

HARI NG AWA.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 HARI NG AWA.

A Gospel Reflection on the Solemnity of Christ the King,  Sunday, November 20, 2016.

 Tuwing araw ng Biyernes, ako ay nandun sa Quiapo para magnegosyo. Ang aking negosyo ay magbenta ng religious items gaya ng stampita, prayer book at iba pa. Ang mga stampita at prayer guide na ibinebenta ko ay ako mismo ang nag-iimprenta.

Sa madaling salita, SARILING NEGOSYO KO ITO.

Doon sa Quiapo, iba’t-ibang mukha ang makikita mo.

Nandiyan ang mga nagsisimba, nagdarasal, nangungumpisal, nagnenegosyo at nagtitinda, namamalimos, tambay at magnanakaw. Masasabi natin na ang Quiapo ay BALUARTE NG KAHIRAPAN, ito ay matatawag na TAHANAN NG AWA.

Ang Parokya ng Quiapo ay nagsisilbing tahanan ng mga dukha tuwing hating-gabi,

kasama na rito ang mga pulubi at walang tirahan.

Hindi lamang mga pulubi ang nakikita natin doon kundi nakikita natin ang mga mananampalatayang katoliko na patuloy na HUMIHINGI NG AWA SA DIYOS,

NAGMAMAKAAWA SILANG HUMINGI NG BIYAYA SA DIYOS.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 23:35-43) binasa natin ngayong araw na ito ng  Linggo ng Kapistahan ng Kristong Hari, Nobyembre 20, 2016, si Dimas ay NAGMAKAAWA kay Hesus na ISAMA SIYA SA PARAISO.

ANO ANG GINAWA NI HESUS?

NAAWA siya kay Dimas at dahil dito, ISINAMA NIYA ITO SA PARAISO.

Tulad ni Dimas,

TAYONG LAHAT AY NAHULOG SA KASALANAN.

SUBALIT SA KABILA NG ATING KAHINAAN,

PILIT TAYONG BUMABANGON PARA TAHAKIN ANG LANDAS NG BUHAY.

Ang pagiging HARI ni Hesus ay PAGPAPADAMA NIYA NG AWA SA MGA MAKASALANAN.

HINDI NIYA HINUHUSGAHAN ANG MGA NAGKAKASALA,

PINAPATAWAD PA NIYA ANG MGA NAGKAKASALA AT BINIBIGYAN PA NG PAGKAKATAON PARA MAGBAGONG BUHAY.

HINDI MAKATARUNGAN ANG PAGPATAY SA MGA KRIMINAL AT MGA SANGKOT SA DROGA!!!!

KAHIT IKAW PA ANG PANGULO NG BANSA WALA KA PA RIN KARAPATAN NA BAWIIN ANG BUHAY NG TAO!!!!!!!

TAO DIN SILA!!!!!!!!!!

HINDI SILA MGA HAYOP NA BASTA NIYO NA LANG PAPATAYIN!!!!!!!!!

BINIGYAN KAYO NG KAPANGYARIHANG MAMUNO SA BANSANG ITO AY HINDI PARA MAGHARI-HARIAAAAAAAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BINIGYAN KAYO NG KAPANGYARIHANG MAMUNO SA BANSANG ITO AY PARA MAGPADAMA NG AWA SA MGA TAO!!!!!!

PAANO NINYO MAIPAPADAMA ANG AWA?!

ANG MGA SANGKOT SA DROGA, DALHIN NINYO SA REHABILITATION CENTER!

YAN ANG DAPAT NINYONG GAWIN,

tulungan ninyo silang MAGBAGONG-BUHAY at HUWAG SILANG PAPATAYIN!

 

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katesismo on the Solemnity of Christ the King, Sunday, November 20, 2016.

 ANG MULING PAGBABALIK NI KRISTO.

  

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Si Kristong Muling nabuhay ay muling babalik sa Parousia upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Ang mga salaysay sa Bibliya tungkol sa Ikalawang Pagbabalik ni Kristo ay sinulat sa pamamagitan ng apokaliptikong uri ng panitikan kaya, dapat isaalang-alang ito sa pagbibigay kahulugan dito. Malinaw na kinatigan ni Kristo na WALANG SINUMANG NAKAALAM NITO LIBAN SA KANYANG AMA. Samakatuwid, walang katuturang pag-isipan pa kung KAILAN ito.
Ngayon ay panahon na ang ating kaligtasan ay nangyayari sa pamamagitan ng ating pang araw-araw na pagkilos kaisa ng ating kapwa. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo 25:31-40, si Hesus ay darating bilang Hari at luluklok sa kanyang maringal na trono, hahatulan niya ang mga pagkilos natin batay sa isang pamantayan;
“NANG GAWIN NINYO ITO SA PINAKAHAMAK SA MGA KAPATID KONG ITO, ITO AY SA AKIN NINYO GINAWA.”
 
 

 

 

 

PATIENCE!

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 PATIENCE!

A Gospel Reflection on the 33rd  Sunday in Ordinary time, November 13, 2016.

 PASENSYA!

Ito ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo  ( Luke 21:5-19) sa araw na ito ng  33rd Sunday in Ordinary time, November 13, 2016,

PAANO NGA BA TAYO MAGPAPASENSYA?

Halimbawa, yung mga nangyayari sa mundo natin ngayon.

Dito na lang sa paligid natin, araw-araw ay may nababalitaan tayong PATAYAN!

ARAW-ARAW AY MAY PINAPATAY NA MGA SANGKOT SA DROGA!

ANG IBA NAMAN AY PINAGHINALAAN LAMANG!

KAHIT MGA INOSENTE AY NADADAMAY!

ALAM NATING LAHAT NA ANG PAGPATAY AY LABAG SA SAMPUNG UTOS NG DIYOS;

“YOU SHALL NOT KILL!”

HUWAG KANG PAPATAY!

PERO BAKIT MARAMI PA RIN ANG PUMAPATAY?!

EH TAYONG MGA TAONG SIMBAHAN AY NAGTUTURO PA TAYO TUNGKOL SA SAMPUNG UTOS NG DIYOS,

IPINANGANGARAL NATIN ANG SALITA NG DIYOS,

PERO BAKIT MARAMI PA RIN ANG MGA MATITIGAS ANG ULO AT SUMUSUWAY SA KALOOBAN NG DIYOS?!

ANO ANG DAPAT NATING GAWIN?

PASENSYA!

Isa sa pinakamasakit sa buhay natin ngayon ay ang PAGTAKSILAN AT IPAGKANULO TAYO NG ATING PAMILYA, KAMAG-ANAK AT KAIBIGAN.

EH KAHIT NGA SI HESUS MISMO AY IPINAGKANULO NG KANYANG KAIBIGAN NA SI HUDAS ISCARIOTE!

ANO ANG GINAWA NI HESUS?

PASENSYA!

Sa araw-araw ng buhay natin, madalas ay nakaka-encounter tayo ng MATINDING TRAFFIC!

GUSTO NATIN MAKARATING NG MAAGA SA PUPUNTAHAN NATIN PERO HINDI TAYO MAKARATING NG ON-TIME DAHIL SA LINTIK NA TRAFFIC NA IYAN!

NAKAKASIRA PA SA MGA SCHEDULES NATIN!

ANO ANG GAGAWIN NATIN?

PASENSYA!

KUNG PAIIRALIN NATIN LAGI ANG PASENSYA,

ANUMAN ANG PINAGDADAANAN NATIN SA BUHAY NGAYON,

ito ang sinasabi ni Hesus sa atin ngayon;

“BY YOUR PATIENT ENDURANCE YOU WILL SAVE YOUR SOULS.”

AYAN!

TAYONG MGA WALANG PASENSYA, NGAYON AY MAGKAROON NA TAYO NG PASENSYA.

PAGPASENSIYAHAN NATIN ANG ATING PANGULO NGAYON KUNG IBA ANG VALUES NIYA SA VALUES NATIN!

PAGPASENSIYAHAN NATIN ANG MGA TAONG NASA PALIGID NATIN KUNG SILA MAN AY MGA PASAWAY!

PAGPASENSIYAHAN NATIN YUNG MGA TAONG NANINIRA AT NAGPAPABAGSAK SA ATIN!

PAGPASENSIYAHAN NIYO NA ANG IYONG BIYENAN, ASAWA AT ANAK KUNG SILA MAN AY MAY PAGKUKULANG, KONTRABIDA AT PASAWAY!

PAGPASENSIYAHAN NATIN YUNG MGA KAPALPAKANG NANGYAYARI SA BUHAY NATIN!

PAGPASENSIYAHAN NATIN ANG MGA BAGAY NA NANGYAYARI NA HINDI NATING INAASAHAN.

Sapagkat lahat ng mga iyan ay may KATAPUSAN.

 

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katesismo on the 33rd Sunday in Ordinary time, November 13, 2016.

 ANO ANG ESKATOLOHIYA?

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Ang ESKATOLOHIYA ay pag-aaral ng MGA HULING BAGAY o pinakahantungan ng BAWAT TAO, ng BUONG SANGKATAUHAN, at ng buong MATERYAL NA KALAWAKAN. Alinsunod sa pagkapahiwatig nito sa matandang tipan tungkol sa mga pag-asang nakaugnay sa Mesiyas, nakasalig ang kristyanong eskatolohiya sa pamamansag ni Hesukristo tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ng kanyang muling pagkabuhay at pag-uumapaw ng Espiritu Santo. 
Pinanaligan ng pananampalatayang kristyano na ang KAMATAYAN, PAGHUHUKOM, LANGIT o IMPIYERNO at IKALAWANG PAGPARITO NI KRISTO ang mga HULING BAGAY para sa bawat tao. Tayo ay mga espiritung may katawan na nakatalagang makapiling ang Diyos at ang mga banal sa langit magpasawalang-hanggan.
Gayundin, mayroon tayong katawang MULING BUBUHAYIN SA WAKAS NG PANAHON atWALANG-KAMATAYANG KALULUWANG ESPIRITU na pinagkalooban ng kamalayan at pagpapasya. Ang pinakahantungan ng sanlibutan at kalawakan ay ang magkatipon kasama ng Diyos SA MGA BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA PINAGHAHARIAN NG KATARUNGAN.