SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo para sa pagdiriwang ng Pambansang Linggo ng Bibliya, January 29, 2012.

ANG BIBLIYA.

Dominican Province of the Philippines

Tayong lahat ay mahilig magbasa, nagbabasa tayo ng mga newspaper o magazine, nagbabasa tayo ng mga iba’t-ibang uri ng aklat gaya ng pocket book, ito’y naglalaman ng kwento tungkol sa pag-ibig ng magkasintahan, nagbabasa rin tayo ng mga aklat na pang-nobela gaya ng Noli me Tangere at El Filibusterismo, nagbabasa rin tayo ng mga inspirational books na sinulat ng mga magagaling na preachers, so lahat tayo ay maraming mga binabasang mga libro. Tayong mga kristyano ay meron tayong dapat na binabasa na HIGIT PA SA MGA AKLAT NA ITO, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ng diyos, ito’y naglalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan at lahat ng mga nakasulat sa aklat na ito ay MAKATOTOHANAN at nangyayari sa panahon natin ngayon, ang aklat na ito ay walang iba kundi ang BIBLIYA.

ANO PO BA ANG BIBLIYA?

ANG BIBLIYA AY NAGLALAMAN NG MGA SALITA NG DIYOS. Ito ay pinagsama-samang MGA AKLAT at sinulat ng iba’t-ibang mga tao.

Ang Bibliya ay nahahati sa dalawa, ito ay ang LUMANG TIPAN at BAGONG TIPAN, THE OLD TESTAMENT AND THE NEW TESTAMENT.

Ang Bibliyang Protestante ay binubuo ng 66 na mga aklat.

Ang Bibliyang Katoliko ay binubuo ng 73 na mga aklat.

ANO ANG LUMANG TIPAN?

Ang LUMANG TIPAN ay naglalaman ng mga kasaysayan, mga kasabihan, sulat ng mga propeta at ng mga kuwento tungkol sa bansang israel, ang kinikilalang bayan ng diyos BAGO IPANGANAK SI KRISTO.

Ang Lumang Tipan sa Bibliya ng Protestante ay binubuo ng 39 na mga aklat, sa Bibliya ng Katoliko naman ay 46 na mga aklat.

Ang Bibliya ng mga Hudyo ay ang Lumang Tipan lamang. HINDI NILA TINATANGGAP ANG BAGONG TIPAN.

ANU-ANO ANG MGA AKLAT SA LUMANG TIPAN?

1. GENESIS

2. EXODUS

3. LEVITICUS

4. NUMBERS

5.DEUTERONOMY

Ang unang limang aklat sa Bibliya ay tinatawag na TORAH o PENTATEUCH. Nilalaman nito ang pinagmulan o pasimula ng bansang israel at mga batas na ibinigay sa kanila ng diyos.

6. JOSHUA

7. JUDGES

8. RUTH

9. 1 SAMUEL

10. 2 SAMUEL

11. 1 KINGS

12. 2 KINGS

13. 1 CHRONICLES

14. 2 CHRONICLES

15. EZRA

16. NEHEMIAH

Dito mababasa ang mga pangyayari at kasaysayan sa israel sa ilalim ng pamumuno nina Moises, Josue, Mga Hukom at mga Hari ng Israel gaya nina Saul, David at Solomon.

17. ESTHER

18. JOB

19. PSALMS

20. ECCLESIASTES

21. SONG OF SONG

Ito ang mga aklat na naglalaman ng mga KARUNUNGAN O KASABIHAN.

22. ACTS OF THE APOSTLES

Ang Aklat ng mga GAWA NG MGA APOSTOL ay naglalaman ng panimula ng SAMAHAN NG MGA KRISTYANO.

23. ROMANS

24. 1 CORINTHIANS

25. 2 CORINTHIANS

26. GALATIANS

27. EPHESIANS

28. PHILIPPIANS

29. COLOSSIANS

30. 1 THESSALONIANS

31. 2 THESSALONIANS

Iyan po ay mga Sulat ni San Pablo sa mga Kristyano sa Corinto, Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas at Tesalonika.

32. 1 TIMOTHY

33. 2 TIMOTHY

34. TITUS

35. PHILEMON

Iyan ay mga Sulat ni San Pablo sa ilang mga namumuno sa Simbahan na sina Timoteo, Tito at Filemon.

36. HEBREWS

Ito ay isang sulat patungkol sa mga Kristyano na mga Hudyo o mga Hebreo.

37. JAMES

38. 1 PETER

39. 2 PETER

40. 1 JOHN

41. 2 JOHN

42. 3 JOHN

43. JUDE

Ang mga ito ay sulat NG MGA APOSTOL na sina Juan, Pedro at Judas Tadeo sa mga Kristyano.

44. REVELATION

Nilalaman nito ang maraming pangitain tungkol sa kalagayan ng mga Kristyano sa unang siglo at mga hula sa darating.

45. ISAIAH

46. JEREMIAH

47. LAMENTATIONS

48. EZEKIEL

49. DANIEL

Ito ay mga sulat ng mga Pangunahing mga Propeta na sina Isaias, Jeremias, Ezekiel at Daniel, sila’y mga MAJOR PROPHETS na naglalaman ito ng pagsaway ng diyos sa israel na noong mga panahon na iyon ay tumatalikod sa paglilingkod sa kanya, nilalaman nito ang mga hula tungkol sa pagdating ni Hesus.

50. HOSEA

51. JOEL

52. AMOS

53. JONAH

54. MICAH

55. NAHUM

56. HABBAKKUK

57. HAGGAI

58. ZECARIAH

59. MALACHI

Iyan ay mga sulat ng mga Menor na Propeta ng Diyos o tinatawag na MINOR PROPHETS.

60. JUDITH

61. 1 MACCABEES

62. 2 MACCABEES

63. SIRACH

64. WISDOM

65. TOBIT

66. BARUCH

Ito ay tinatawag na mga Deuterocanonical Books na matatagpuan lamang sa Bibliyang Katoliko.

So iyan po ang mga nilalaman ng Lumang Tipan. Ngayon ay pupunta na tayo sa Bagong Tipan.

ANO NAMAN ANG BAGONG TIPAN?

Ang BAGONG TIPAN ay naglalaman ng buhay, gawain ni Hesus na ating panginoon, ng kanyang mga alagad at ang paglaganap ng simbahan.

Ang mga Aklat sa Bagong Tipan:

1. MATTHEW

2. LUKE

3. MARK

4. JOHN

Ang Unang apat na aklat ng Bagong Tipan ay tinatawag na mga EBANGHELYO, nilalaman nito ang buhay at gawa ni Hesus.

Ito ngayon ang buod ng Bibliya:

Sa Lumang Tipan,

– Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay gaya ng mundo, hayop, tao at kalawakan.

– Nilikha ng Diyos sina Adan at Eba, ang kinikilalang mga unang tao.

Lumabag at nagkaroon ng kasalanan ang mga unang tao.

– Ngunit dahil sa pagmamahal ng diyos ay nangako siya na ililigtas ang tao sa kasalanan.

– Dahil sa kasamaan ng mga unang tao ay ginunaw ng diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha.

– Si Noah at ang kanyang pamilya ay nakaligtas sa baha dahil pinagawan siya ng malaking arko ng diyos.

– Matapos ang baha ay dumami muli ang mga tao at isa sa mga kaanak-anakan ni Noah ay si Abraham.

– Si Abraham ay nasumpungan ng diyos bilang napakabuting tao.

– Nangako ang Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ay dadami at magiging isang bansa.

– Si Abraham ay nagkaroon ng anak na ang pangalan ay Isaac.

– Si Isaac ay nagkaanak ng dalawa, sina Esau at Jacob.

– Si Jacob ay nagkaroon ng labingdalawang anak.

– Bawat anak ni Jacob ay nagpasimulang dumami ang mga lahi. Mula sa labingdalawang mga anak niya ay umusbong ang labingdalawang mga tribo.

– Ang Labingdalawang tribo ay dumarami, sila ang tinatawag na mga Israelita, Hudyo o Hebreo. Sa Ehipto ay inalila at pinahirapan sila.

– Si Moises ay ang naging pinuno ng mga israelita at nagpalaya sa kanila mula sa pagka-alipin mula sa bansang ehipto.

– Si Josue ay ang pumalit kay Moises na mamuno sa mga israelita ng mamatay si Moises.

– Pagkamatay ni Josue ay naging mga pinuno ng mga Israelita ang mga hukom kung tawagin ay JUDGES.

– Ang mga Israelita dahil naging isa ng bansa ay humiling na magkaroon sila ng Hari, ang unang hari ng israel ay si SAUL.

– Si Haring David ay pumalit kay Saul at ng mamatay naman si David ay pumalit si Solomon na Hari.

– Nagkaroon ng mga hari ng israel ngunit may ilang mga banyaga ang sa kanila’y sumakop gaya ng Assyria at Babylon.

– Mula sa pagkakasakop ay muling nakalaya ang israel.

– Ang Israel lamang ang tanging bansa na sumasamba ng nakalulugod sa diyos, kung kaya’t tinawag sila bilang BAYAN NG DIYOS.

– Ang mga Propeta ay naglitawan, sila’y inutusan ng diyos na mangaral sa bayan ng diyos. Hinulaan din ng mga Propeta ang pagdating ni Kristo upang iligtas ang lahat ng tao mula sa kasalanan.

Sa Bagong Tipan naman,

– Ipinanganak si Hesus, ang anak ng diyos na hinulaan at ipinangako ng Diyos Ama na darating upang iligtas tayo sa kasalanan.

– Si Hesus ay nangaral at gumawa ng mga milagro.

– Si Hesus ay tumawag ng labingdalawang apostol upang makasama niya sa pangangaral.

– Si Hesus ay ipinako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay.

– Naging saksi ang mga alagad ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay.

– Nang maka-akyat na si Hesus sa langit ay bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad niya, ito ay tinatawag na araw ng pentekostes, ang kapanganakan ng simbahan.

– Ang Simbahan ay ang samahan ng mga tao na naniniwala kay Hesus, ito ang Bagong Bayan ng Diyos.

– Lumago ang Simbahan at dumami ang mga miyembro nito sa pamamagitan ng pangangaral ng mga Apostol.

– Si Apostol Pablo ay nakapagtatag ng maraming mga lokal ng simbahan sa iba’t-ibang panig.

– Ang mga Kristyano ay pinahirapan ng mga hudyo at mga romano.

– Nanghahawak ang mga Kristyano sa mga pangako ni Hesus na darating ang oras na mapapawi lahat ng kahirapan dito na nararanasan nila sa mundong ito. At ang buhay na walang hanggan ay makakamit nila sa katapusan ng mundo.

Ngayon po ay paghahambingin natin ang LUMA at BAGONG TIPAN.

Ang LUMANG TIPAN ay ang paghahanda sa bagay na darating.

Ang BAGONG TIPAN ay ang kinatuparan ng mga sinabi sa lumang tipan na darating.

Lets see the comparison between the old and the new testament.

LUMANG TIPAN                    BAGONG TIPAN

12 anak ni Jacob 12 Apostol ni Kristo

Israel (Bayan ng Diyos)         Simbahan (Bayan ng Diyos)

Kordero, alay sa kasalanan   Si Kristo ang kordero ng diyos

Ang Kaban ng Tipan             Maria, Ina ni Kristo

So nakita po ninyo ang comparison ng old and new testament. KUNG ANO ANG NANGYARI SA LUMANG TIPAN AY MAY PAGKAHAWIG DIN SA BAGONG TIPAN.

Lagi po nating tatandaan,

ANG BIBLIYA AY NAGLALAMAN NG SALITA NG DIYOS. LAHAT NG MGA NAKASULAT SA BIBLIYA AY PAWANG KATOTOHANAN AT NANGYARI SA TOTOONG BUHAY.

Kung titignan ninyo ang Ebanghelyo, may ilang nakasulat doon ay nangyari sa totoong buhay. Halimbawa po yung paggawa ni Hesus ng mga milagro gaya ng Wedding Feast at Cana, yung Multiplication of the Loaves, yung Pagpapagaling ni Hesus sa mga maysakit at binuhay niya ang mga patay at may ilang nakasulat din sa bibliya na kuwento lamang gaya ng mga Parable, Parable of the Prodigal Son, Parable of the Talents, Parable of the Hidden Treasuresat marami pang mga parables.

Alam po ninyo ang Parable, ito po ay kuwento lamang, ginamit ito ni Hesus upang maunawaan natin ang mensahe ng diyos, yun po ang tinatawag na parable. May isang tao diyan nagsasabi na lahat ng nakasulat sa bible ay puro parable. Biruhin mo naman sinabi pa niya na ANG MULTIPLICATION OF THE LOAVES AND FISH IS A PARABLE,

THE PARABLE OF THE MULTIPLICATION OF THE LOAVES AND FISH!!!!

MALI PO IYON KAPATID,

THAT IS A HERESY!!!!!!!!!!

SA PANAHON NATIN NGAYON AY MARAMING MGA HERETICS!!!!!!!!!!!

MAY MGA NAGSASABI NA ANG BIBLIYA DAW AY GAWA-GAWA LANG NATIN!!!!!!!!!!

HINDI PO TOTOO IYON!!!!!!!!!!

ANG BIBLIYA AY SINULAT NG IBA’T-IBANG TAO NA NAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO GAYA NG MGA PROPETA AT MGA APOSTOL.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!