SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo para sa Ika-apat na Linggo ng Kuwaresma, March 18, 2012.

SAKRAMENTO NG PAKIKIPAGKASUNDO.

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Dominican Province of the Philippines

Sa pamamagitan ng SAKRAMENTO NG
PAGSISISI
, iniaalay sa atin ni Hesus ang PAGPAPATAWAD
at KAPAYAPAAN, ganoon din ang kanyang
PAG-IBIG.

Ang KUMPISAL
ay isang Sakramento. Sa
Pamamagitan nito, ang mga kasalanang

nagagawa pagkatapos mabinyagan ang tao ay
pinatatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad
na iginagawad ng Pari
. Itinatag ito ni Kristo noong
sabihin niya sa mga Apostol at maging sa mga kahalili nila,
ang mga obispo, na tinutulungan ng mga
Pari

“TANGGAPIN NINYO ANG BANAL NA ESPIRITU: ANG MGA KASALANAN NA INYONG PATAWARIN AY PINATAWAD; AT ANG MGA KASALANAN NA IYONG
PANATILIHIN AY MANANATILI.”

– John 20:23

Si Juan Apostol at Ebanghelista, sa udyok ng Banal na
Espiritu, ang sumulat:

“KUNG INAAMIN NATIN ANG
ATING MGA KASALANAN, MAAASAHAN NATING
PATATAWARIN TAYO NG DIYOS AT LILINISIN NIYA TAYO SA
LAHAT NG ATING MGA KASAMAAN SAPAGKAT SIYA’Y
TAPAT AT MAKATARUNGAN.”

-1 John 1:9

Ang KASALANAN ay ang pinag-isipan at
sinadyang pagsuway
sa alinman sa mga utos ng
Diyos. Kung ang paglabag sa Diyos ay may
kinalaman sa isang malaking bagay at buong
kaalaman at buong pagtanggap ng kalooban, ang
kasalanan ay MABIGAT O MORTAL SIN. Inalis nito ang
buhay na pang Diyos o biyayang nagpapabanal,
inalis din ang ating karapatang makarating sa
langit, at ang lahat ng mga gantimpalang dapat
sana nating makamit dahil sa mga kabutihang
ginawa natin bago tayo nakagawa ng kasalanang
mortal.

Ang Kasalanan ay MAGAAN O VENIAL SIN kung ang
paglabag ay hindi sa mabigat na bagay o kaya’y
kung mabigat man ay walang buong pagsang-
ayon ang kalooban at kaisipan.

Ang Pagsisisi o Kalungkutan dahil sa kasalanan
ay totoong kailangan upang makamtan ang
kapatawaran ng Diyos. Upang maging mabisa ang
pagkukumpisal, ang kalungkutang ito ay dapat
maging alang-alang sa Diyos, bagaman maaring
ito ay dahil lamang sa takot sa kanyang parusa
o IMPERFECT CONTRITION, ito ang tinatawag na
PAGSISISI DAHIL SA TAKOT.

Gayunpaman, ito ay nagiging lalong mabisa kung
ito ay nagbubuhay sa tunay na pag-ibig sa Diyos

na napakabuti, at nagtiis ng gayon na lamang
upang tubusin ang tao, ito ay tinatawag na
PERFECT CONTRITION.

Dapat maging bahagi ng pagsisising ito ang mga
sumusunod: isang kapasiyahang iiwasan ang
kasalanan at ang mga tukso
; ang hangaring
mapagbayaran ang anumang pinsala na nagawa
mo sa iyong
kapwa tao; at handang humarap sa
pari para ikumpisal sa kanya ang iyong mga kasalanan
at humingi ng tawad.

Ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng
mga kasalanan. Kaya’t siya lamang ang
makapagpapasiya kung paano ang pamamaraan
ng pagsasagawa nito. Ipinahayag niya nang
tiyakan ang kanyang nais na kapatawaran ay
maigawad sa pamamagitan ng kanyang tunay na
kinatawan, ang PARI
. Ang sinumang ayaw
tumanggap sa utos na ito ay nagkakasala sa
Diyos at nagpapakita na siya ay hindi karapat-
dapat sa kanyang pagpapatawad.

Hindi lamang kapatawaran sa kasalanan ang ating
tinatanggap sa Sakramento ng
Pakikipagkasund
o. Muli rin tayong
pinagkakasundo nito sa Diyos at sa mga kasapi
sa Simbahan na siyang katawang Mistiko ni
Kristo. Ninais ng Diyos na ang lahat ng binyagang
Kristyano ay pag-isahin sa isang mahiwagang
paraan sa katawan ni Kristo
. Kaya’t kung ang
isang kasapi ay magkasala, ang lahat ng iba ay
nagtiis na kasama niya.

Binigyan din tayo ng Sakramento ng
Pakikipagkasundo
ng pagkakataong
makatanggap ng nararapat na payong espiritwal
at mga aral mula sa paring
ating
pinagkukumpisalan.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements