WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

  Katolikong Katesismo on Ash Wednesday, February 13, 2013.

MIYERKULES NG ABO.

Ang Abo sa anyo ng Krus ay tanda ng pasimula ng panahon ng kuwaresma. Ang panahong ito ng apat na pung araw

ay paghahanda para sa pinakapunong kapistahan
ng Simbahan. Ipinahahayag ng tanda ng abo sa
noo 
ang kahulugan ng buong kapanahunan ng
kuwaresma
.

Ang ating pagbabalik-loob mula sa pagkakasala ang
diwa 
ng araw na ito at ng buong kuwaresma. Ito
ang taunang landasin ng pagbabalik-loob
na
naghahatid sa atin sa mga mahal na araw
 ng
triduum o ang tatlong arawng pagdiriwang ng
kamatayan 
at muling pagkabuhay ni Hesukristo.
Ang pag-aalala natin at pagdiriwang ng kanyang
kamatayan 
at pagkabuhay na mag-uli ay tanging
wasto nating maisasagawa sa diwa ng ating
sariling pagtalikod 
sa kasalanan at pagtalima sa
kanyang kalooban. Kaya’t pagbabalik-loob sa Diyos

mula sa kasamaan at ang ating pamumuhay sa
kabutihan

ang tunay na diwa ng Kuwaresma mula

sa simula hanggang katapusan.

Ang ABO  ay sagisag unang-una ng pagiging
pansamantala
lamang ng daigdig na ito. Katulad
nito, ang alabok ay nagpapaalala sa atin
 na ang
buhay na ito ay lumilipas; tayo
ay nakatalaga sa
isang buhay na
 walang hanggan. Kung kaya’t ang

paglalagay ng abo sa noo ay lantaran din
pagpapahayag na ang isa’ymakasalanan.

Tinatanggap natin ang abo sa anyo ng krus.

Ipinahihiwatig nito na ang kaligtasan sa kasalanan
at sa kamatayan
 nitong dulot ay tanging sa
pamamagitan ni Hesukristo
 na nag-aalay ng buhay
at ang tagumpay sa krus
.  Ang tanda ng krus ay
pagpapaalala sa atin na ang hantungan ng
kapanahunan ng kuwaresma na ating pinasisimulan
ay ang pagdiriwang ng kamatayan
at muling
pagkabuhay 
ng panginoon.

Ang ating pagbabalik-loob na ipinahayag ng abo sa
ating noo 
sa anyo ng krus ay pagsunod sa
panawagan ni Hesukristo
, at paghahangad na
matapos ang apat na pung araw ng Kuwaresma 
ay
makapakibahagi 
nawa tayosa kaligtasan at
tagumpay na bunga ng kanyang kamatayan
 sa krus
at muling pagkabuhay.

 
 
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements