PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Photo is loadingPhoto is loadingPhoto is loadingPhoto is loadingKatolikong Katesismo on the Feast of the Baptism of Our Lord, Sunday, January 12, 2014.

Photo is loading

SAKRAMENTO NG BINYAG

Ang Pagsilang ng isang sanggol sa tahanan ay nagdudulot ng malaking kasiyahan sa bawat pamilya. Ang sumusunod na pag-iisipan ng mag-asawa matapos ng pagsisilang ay tungkol sa pagpapabinyag sa kanilang bagong sanggol. Ang binyag ay masasabi nating muling pagsilang bilang anak ng diyos. Kaya nga ito ay panibagong pagdiriwang at kasiyahan sa isang pamilya.

Photo is loading

ANO ANG SAKRAMENTO NG BINYAG?

 Ang Binyag ay sakramento ng pananampalataya na nagdadala sa atin ng bagong buhay kay Kristo at kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng tubig at espiritu, nagiging kaanib tayo ng simbahan at nakikibahagi tayo sa santatluhang banal na buhay bilang mga inampong anak ng ama na sa pagsulong na paraan ay nakatuon lagi sa hinaharap.

Photo is loading

PAANO NAGDUDULOT ANG BINYAG NG BAGONG BUHAY SA ATIN KAY KRISTO?

Pinagkakaisa tayo ng binyag kay kristong muling nabuhay sa biblikal na simbolo ng tubig at espiritu santo at sa pakikibahagi natin sa binyag ni kristo sa kanyang misteryong pampaskuwa. Inilalahad ang dalawang temang ito sa mga pagbasa ng liturhiya ng bihilya ng pasko ng pagkabuhay. Nagsisimula sila sa kuwento ng paglikha sa Genesis. Dito naaninag ang ating pagiging bagong likha kay Kristo. Inihahanda tayo ng bukas-loob na paghahandog ni Abraham ng kanyang natatanging anak sa sakripisyo ni Kristo, ang bugtong na anak ng diyos. Sinasagisag ng pagpapalaya sa paglalakbay ng piniling bayan mula sa paglaya mula sa pagka-alipin sa pamamagitan ng pulang dagat, ang ating sariling paglaya mula sa pagka-alipin sa kasalanan sa mga tubig ng binyag. At sa huli, ipinapakita mismo ang binyag bilang kamatayan at muling pagkabuhay kay kristo sa kanyang misteryong pampaskuwa.

Photo is loading

PAANONG INAALIS NG BINYAG ANG KASALANANG-MANA AT ANG BAWAT PERSONAL NA KASALANAN NG MGA MAY SAPAT NA GULANG?

Ang paghuhugas ng tubig sa binyag ay sumasagisag sa paglilinis mula sa lahat ng kasalanan at nagdudulot ng panibagong pagsilang sa bagong buhay sa pamamagitan ng espiritu. Ang pananatili sa kalagayan ng kasalanan ay nangangahulugang hindi nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Sa gayon, ang pagdating ng Espiritu Santo ay pag-aalis ng kasalanan. Ang Espiritu ang siyang nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Hindi pinagtutuunan ng binyag ang paghuhugas ng kasalanang mana KUNDI ANG BAGONG BUHAY KAY KRISTO. Si Kristo mismo bilang pinaka-naunang sakramento ay ang ganap na pagpapahayag ng binyag, siya ang isang bininyagan at ang pangunahing kinatawan.

Ayon sa Sacrosanctum Concilium number 7,

“KAPAG SINUMAN ANG NAGBIBINYAG AY SI KRISTO MISMO ANG TUNAY NA NAGBIBINYAG.”

Photo is loading

DAHIL NANANATILI ANG ILANG BUNGA NG KASALANANG-MANA, PAANO SASABIHING INAALIS NG BINYAG ANG KASALANANG MANA?

Inaalis ng Binyag ang kasalanang-mana sa mabisang pagsisimbolo at pagbubunga ng mapagligtas na pakikiisa kay Kristo sa loob ng sambayanang pinanahanan ng espiritu sa simbahan, ang kanyang katawan. Kung gayon, pinalalakas tayo sa panghabang-buhay na pakikipaglaban sa kasalanan sa pamamagitan ng mapagmahal na pagyakap ng espiritu, sa pakikiisa natin kay kristong muling nabuhay, ang ating tagapagligtas, at sa isa’t-isa, mga kaanib ng kanyang katawan – ang simbahan.

Photo is loading

PAANO NAGAGAWA NG BINYAG NA MAGING KAANIB TAYO SA SIMBAHAN?

Pinagkakaisa tayo ng binyag kay Kristo at sa iba pang mga kasapi ng katawan ni Kristo, ang SIMBAHAN. Sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat para sa mga taga-Corinto;

TAYONG LAHAT AY BININYAGAN SA IISANG ESPIRITU UPANG MAGING ISANG KATAWAN. TAYONG LAHAT AY PINAINOM SA IISANG ESPIRITU.”

– (1 Corinthians 12:13)

Ang ating pakikiisa sa taong bininyagan, ang kristong muling nabuhay, ang nagtatag na maging bahagi tayo ng simbahan, ginagawa tayong simbahan. Bilang mga kaanibng katawan ni kristo ay nakikibahagi tayo sa kanyang misyon bilang propeta, pari at hari.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

Advertisements