PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

HOLY WEEK 2014

MAUNDY THURSDAY, April 17, 2014

 

 

 Katolikong Katesismo on the Commemoration of the Lord’s Supper   and Washing of the Feet of the Apostles, Maundy Thursday, April 17, 2014.

SAKRAMENTO NG PAGPAPARI.

 

 

Ang buong Simbahan ay isang bayang Sacerdotal. Dahil sa binyag, ang LAHAT NG BINYAGAN ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ang Paglahok na ito ay tinatawag na karaniwang pagpapari ng mga binyagan. Bukod sa pagpaparing ito at sa paglilingkod nito, ang may ibang pakikibahagi sa misyon ni kristo ay sa MINISTERYO na kaloob ng SAKRAMENTO NG ORDEN, na ang tungkulin ay MAGLINGKOD sa ngalan at bilang kinatawan ni KRISTO – ulo sa gitna ng pamayanan.

Ang PAGPAPARING MINISTERYAL ay kakaiba, sa esensya, sa pagpaparing karaniwan ng mga binyagan sapagkat nagkakaloob ng isang kapangyarihang banal ukol sa paglilingkod sa mga binyagan. Ang mga MINISTRO NA ORDENADO ay gumaganap na kanilang paglilingkod sa bayan ng diyos, sa pamamagitan ng PAGTUTURO, PAGSAMBA SA DIYOS AT SA PAMUMUNONG PASTORAL.

Mula pa noong una, ang MINISTERYO ORDENADO ay iginagawad at isinasagawa sa tatlong grado:

ANG SA MGA OBISPO,

ANG SA MGA PRESBITERO

AT SA MGA DIAKONO.

Ang mgaMinisteryo na ibibigay sa ordenasyon ay hindi maaaring palitan para sa balangkas ng simbahan. Kung walang obispo, mga presbitero at mga diakono ay di maaring pag-usapan ang tungkol sa simbahan. Tinatanggap ng Obispo ang kapupunan ng sakramento ng orden na ikinasasanib niya sa Colegio Episcopal na ipinagkatiwala sa kanya.

Ang mga Obispo bilang kahalili ng mga Apostol at mga kasapi sa Colegio ay kasama sa pananagutang apostoliko at sa misyon ng buong simbahan, sa ilalim ng pamumuno ng papa, kahalili ni San Pedro.

Ang mga Presbitero ay kaisa ng mga Obispo sa karangalang sacerdotal at nasa ilalim ng mga ito sa pagtupad sa kanilang mga gawaing pastoral, tinatawag sila na matamang taga-tulong sa mga obispo, kasama ng obispo, bumubuo sila ng presbiteryo na kasama niya sa pananagutan sa diocesis. Tinatanggap nila sa obispo ang pag-aalaga ng pamayanang parokyal o ng isang partikular na tungkuling eklesyal.

Ang mga Diakono ay mga ministro ordenado para sa mga gawaing paglilingkod sa simbahan. Hindi nila tinatanggap ang pagpaparing ministerial subalit sa ordinasyon ipinagkakaloob sa kanila ang mga tungkuling mahahalaga sa ministeryo ng salita, sa pagsamba sa diyos, sa pamumunong pastoral at sa mga kawang-gawa, mga tungkulin na dapat gampanan sa ilalim ng kapangyarihang pastoral ng kanilang obispo.

Ang Sakramento ng Orden ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay kasunod ng isang panalangin konsagratoryang solemne na humihingi sa diyos para sa ordenando ng mga grasya ng espiritu santo na kailangan sa ministeryo. Nililimbag ng Ordenasyon ang isang character sacramental na DI MAPAPAWI.

IPINAGKAKALOOB NG SIMBAHAN ANG SAKRAMENTO NG ORDEN SA MGA LALAKI LAMANG NA BINYAGAN,

na ang mga katangian para sa pagtupad ng ministeryo ay karapat-dapat na kinikilala. Nauukol sa pamumuno ng simbahanang pananagutan at karapatan na tawagin ang isa upang tanggapin ang ordinasyon sa simbahang latina.

 


MAUNDY THURSDAY, April 17, 2014

HOLY WEEK 2014

 


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements