PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

&

PERPETUAL HELP COLLEGE OF MANILA

COLLEGE OF BACHELOR OF ARTS IN MASS COMMUNICATION DEPARTMENT

proudly presents

HOLY WEEK 2014


GOOD FRIDAY, April 18, 2014

 

SIETE PALABRAS 2014.

A Reflection on the Seven Last Words of Jesus on the Cross, Good Friday, April 18, 2014.

 

 

Taun-taon tuwing Biyernes Santo ay isinasagawa natin ang Siete Palabras, ito ay ang pagninilay sa mga Pitong Huling Wika ng ating Panginoon. Bago nalagutan ng hininga ang ating panginoon ay may iniwan siyang mga pangungusap para sa atin na siyang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating paghihirap at pagsubok sa buhay, ang tanging masasandalan lamang natin ay ang Salita ng Diyos.

Ang Taong 2014 ay idineklara ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang YEAR OF THE LAITY. Ito ay panahon para palakasin ang kamalayan ng mga mananampalatayang katoliko na makisangkot sa lipunan at makibahagi sa misyon ng ating simbahan.

Mga Kaibigan,

halina’t pagnilayan natin ang mga pitong huling wika ng ating panginoon.

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)


1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

  Kapag ganitong panahon ng Semana Santa lalo na ngayong araw ng Biyernes Santo ay marami tayong nakikitang mga nagpepenitensya. Halimbawa na lang, yung paghahampas sa sarili na tinatawag na FLAGELLATION. Yung pagpapapako sa krus na ginaganap diyan sa Pampanga at marami pang iba. Kapag nakikita ang mga ganitong eksena tuwing Mahal na Araw ay lagi nating itinatanong,

BAKIT KAILANGAN PA NILANG GAWIN ANG MGA BAGAY NA ITO ANG PAGHAMPAS SA SARILI AT PAGPAPAPAKO SA KRUS?

ANG SIMBAHAN AY KINOKONDENA ANG MGA GANITONG GAWAIN.

HINDI HINIHIKAYAT NG SIMBAHAN NA GAWIN ANG MGA PRACTICES NA ITO,

ANG PAGHAMPAS SA SARILI AT PAGPAKO SA KRUS.

SI HESUS LANG ANG IPINAKO SA KRUS AT TAYONG LAHAT AY HINDI MAAARING IPAKO SA KRUS.

HUWAG NATING GAWIN ANG MGA BAGAY NA ITO BILANG ALTERNATIBO SA PAGKUKUMPISAL!

KAYA ITINATAG NI HESUS ANG SAKRAMENTO NG KUMPISAL AY PARA DOON NATIN IKUMPISAL ANG ATING MGA KASALANAN AT IGAWAD SA ATIN ANG KAPATAWARAN NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG MGA PARI!

ANG PARI AY BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN PARA IGAWAD SA ATIN ANG KAPATAWARAN NG DIYOS.

Ang Simbahan ay patuloy na nagpapaalala sa atin sa panahong ito ng Semana Santa na TAYO AY MAGSISI SA KASALANAN AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

KAYA SI HESUS AY NAG-ALAY NG KANYANG BUHAY SA KRUS PARA MATUBOS ANG ATING KASALANAN!

HINDI SINASABI NG SIMBAHAN NA SAKTAN MO ANG SARILI MO PARA IKAW AY MAPATAWAD NG DIYOS!

OO NGA SABIHIN NATIN HINAHAMPAS MO ANG SARILI MO!

NAGPAPAPAKO KA PA SA KRUS!

PUMAPASAN KA SA NAZARENO!

KUNG PAULIT-ULIT MO NAMAN GINAGAWA ANG MGA KASALANAN MO!

GINAGAGO MO ANG DIYOS!!!!!!!!!!!!

GINAGAGO MO PA ANG SARILI MO!!!!!!!!!

ANO ANG AKALA NINYO SA DIYOS?!!!!!!

TANGA?!!!!!!

HINDI TANGA ANG DIYOS!!!!!!!!!!

ALAM NG DIYOS NA NAGKUKUNWARI KA AT PAKITANG-TAO ANG MGA GINAGAWA MO!!!!!!

HINDI MO KAILANGAN SAKTAN ANG SARILI MO!

HINDI MO KAILANGAN IPAKITA SA MGA TAO NA IKAW AY NAGPEPENITENSYA AT NAGSISISI SA MGA KASALANAN MO KUNO!!!!!

ANG PAGSISISI SA KASALANAN AT PAGHINGI NG TAWAD SA DIYOS AY HINDI MO PWEDENG IPAKITA SA MGA TAO,

TANGING ANG DIYOS AT IKAW LANG ANG MAGKAHARAP.

ANG DIYOS AY NAGPAPATAWAD SA ATING MGA KASALANAN at HANDA NIYA TAYONG TANGGAPIN at YAKAPIN kung TAYO AY NAGPAPAKATOTOO SA ATING SARILI.

Photo is loading

PANALANGIN

Panginoon, mahabag ka sa akin na isang hamak na makasalanan. Madalas na ako ay naging karapat-dapat sa pahirap ng impyerno dahil sa aking mga pagkakasala. Ikaw oh Panginoon ng langit, ang siyang nagligtas sa akin sa kahirapang ito. Tulungan mo akong hubugin ko ang aking buhay sa iyong halimbawa. Tulungan mo akong tumulad sa iyo. Bayaan mong ako ay maging tapat sa iyo, hindi lamang sa mga kaaya-ayang bagay sa buhay kundi sa mga panahong lubhang mahirap ang sumunod sa iyo. Kung dumadalangin ako sa iyo na patawarin mo ang aking mga kasalanan ay bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na mapatawad ang sinumang nagkakasala sa akin.

Loobin mo nawang ako ay manatiling malakas ang loob at tunay na kristyano. Bayaan mong ikasiya nang loob ko ang kaganapan ng iyong patakaran sa pagpapatawad, “Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!”

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)


2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

 

 NARANASAN NINYO NA BANG UMIBIG O MAGKAROON NG BOYFRIEND O GIRLFRIEND?

Marahil ang ilan sa inyo ay nakaranas nito.

Kapag tayo ay umiibig sa isang tao;

LALAKI man o babae,

ang pakiramdam natin ay para tayong NASA LANGIT.

Tuwing nakakasama at nakikita natin ang ating CRUSH ay LUMULUNDAG TAYO SA TUWA,

PARA BANG AYAW NATING MAWALA SA ATING PANINGIN ANG TAONG HINAHANGAAN NATIN.

PAKIRAMDAM NATIN KAPAG KASAMA NATIN ANG ATING BOYFRIEND O GIRLFRIEND AY PARA TAYONG NASA PARAISO.

ANG PARAISO AY ISANG LUGAR NA KUNG SAAN AY NAROON ANG KATAHIMIKAN, KALIGAYAHAN AT KAGINHAWAHAN.

ANG PARAISO AY ISANG KAHARIAN NA KUNG SAAN AY NAGHAHARI ANG PAG-IBIG.

Sa Ikalawang Wika ng ating Panginoon ay matatawag nating LOVE STORY.

BAKIT?

Sapagkat umiiral ang PAG-IBIG NG DIYOS.

Si Dimas ay isang nagtitikang magnanakaw na kahit sa huling sandali ng kanyang buhay ay NAGSISI SA KASALANAN AT HUMINGI NG TAWAD KAY HESUS.

Alam ni Dimas na si Hesus ay Diyos at handa siyang patawarin sa mga nagawa niyang kasalanan.

ANG PAGHINGI NG TAWAD AY ISANG MALAKING BIYAYA PARA SA ATIN.

SAPAGKAT KUNG TAYO AY HUMIHINGI NG TAWAD SA DIYOS AY MAY NAGHIHINTAY NA BIYAYA PARA SA ATIN.

ANG BIYAYANG IPINAGKALOOB SA ATIN NG DIYOS AY MAKASAMA TAYO SA PARAISO.

ANG PARAISO AY TUNAY NATING TAHANAN.

PAANO BA NATING PINAGHAHANDAAN ANG PAGPASOK NATIN SA PARAISO?

Photo is loading

PANALANGIN

Pinakamamahal kong panginoon, ang buong habag mong pagpapatawad sa naghihingalong magnanakaw ay siya kong pag-asa. Lubhang higit ang kailangan kong panawagan sa iyo na gaya ng magnanakaw na ibinitin sa krus sa piling mo! Mahabag ka sa akin, mahal kong hesus at maging dapat nawa ako sa iyong biyaya. Bayaan mong lagi akong mabuhay sa taglay ang taimtim na pag-asa sa langit.

Bayaan mong magtiwala ako sa iyo nang walang pasubali, umasa sa iyo at mabuhay para lamang sa iyo! Bayaan mong manatili sa akin ang damdamin ng pagtitika na sinasambit nang nagsisising magnanakaw at loobin mo nawang ulit-ulitin ko sa aking banig ng kamatayan ang nagpapahimakus na kahilingan ng magnanakaw, “Panginoon, alalahanin mo ako!”

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)


3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

  ANO BA ANG PAGIGING ISANG INA?

Ang pagiging ina ay nag-aaruga sa mga anak,

siya ang nagbibigay-buhay sa anak,

ibibigay niya ang lahat para mabuhay ang anak.

Isang malaking sakripisyo ang ginagawa ng isang ina. Ang Ina ay gagawin niyang lahat para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak.

Sa panahon natin ngayon, nakasanayan na sa ating paningin na ang nagmamaneho ng jeep ay ang lalaki. Subalit dahil sa hirap ng buhay at walang mapagkakitaan ng trabaho, ang babae ngayon ay nagmamaneho na rin ng jeep.

Nakita ninyo kahit babae ay papatulan niya ang ganyang klase ng hanapbuhay.

EH KUNG HINDI NIYA PAPATULAN ANG ANUMANG TRABAHO DIYAN,

ANO ANG MAIPAPAKAIN NIYA SA KANYANG ANAK?

ISINASAKRIPISYO NIYA ANG KANYANG SARILI PARA MAY IPAKAIN SA ANAK AT MAGKAROON NG MAGANDANG KINABUKASAN ANG ANAK.

Ang lahat ay gagawin ng ina para mapabuti ang anak.

Sa araw na ito ng Biyernes Santo ay ibinigay ni Hesus sa atin si Maria.

IBINIGAY SI MARIA SA ATIN UPANG PAALALAHANAN TAYONG LAHAT NA TAYO AY MAKINIG AT SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

Kaya nga itinatag ni HesusPhoto is loading ang simbahan ay para ituro sa atin ang mga aral ni Kristo.

ANG SIMBAHAN AY NAGSISIKAP NA IPALAGANAP ANG TURO NI KRISTO AT PALAKASIN ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO SA BUONG MUNDO.

Sa taong ito ng 2014 ay ipinagdiriwang ng buong simbahan dito sa Pilipinas ang YEAR OF THE LAITY.

ANG LAYKO AY MGA MANANAMPALATAYANG KATOLIKO NA HINDI MGA PARI, MADRE AT RELIHIYOSO.

ANG LAYKO AY NAKIKITA NATIN SA MGA PAROKYA NA NAGLILINGKOD BILANG ALTAR SERVER, LECTOR, EUCHARISTIC MINISTER, KATEKISTA, KOLEKTORA, MGA OFFICERS AT MIYEMBRO NG IBA’T-IBANG PARISH MANDATED ORGANIZATION.

Sila ay mga katuwang ng Kura Paroko sa pagpapalaganap ng ebanghelyo.

Kaya nga sa Parokya ay may tinatawag na BEC o BASIC ECCLESIAL COMMUNITY, 

sila yung nangangasiwa ng mga STREET MASSES sa barangay na nasasakupan ng parokya.

Ito ang hamon sa ating lahat bilang mga mananampalatayang katoliko,

PAANO BA TAYO TUTUGON SA MGA PROGRAMA NG ATING SIMBAHAN?

PAANO BA TAYO MAKAKATULONG SAPAGPAPALAKAS NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO SA BUONG MUNDO?

BILANG KATOLIKO AY HINDI PWEDENG WALA TAYONG GINAGAWA!

HINDI LANG SAPAT NA TAYO AY NAGSISIMBA!

NAGDARASAL NG WAY OF THE CROSS!

NAKIKINIG SA SIETE PALABRAS!

NAGDARASAL NG ROSARYO AT SUMASAMA SA PRUSISYON NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH!

YUNG MGA DEBOSYON NA GINAGAWA NATIN AY DAPAT ISINASABUHAY AT IPINAPALAGANAP NATIN!

Ang BUNGA ng ating PAGDEDEBOSYON ay ang PAGTUGON NATINSA TAWAG NG DIYOS na maging katuwang sa PAGPAPALAGANAP NG KAHARIAN NG DIYOS dito sa lupa sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo atPhoto is loading PAGTATANGGOL SA BUHAY!

Photo is loading

PANALANGIN

Maria, kabanal-banalang ina ng Dalamhati, pakundangan sa kapighatiang iyong dinanas sa paanan ng krus sa loob ng 3 oras ng paghihirap ni Hesus, ay loobin mo nawang saklolohan kaming lahat na mga anak mo sa kalungkutan, sa aming huling paghihirap. Tulungan mo kami nang sa paglisan namin sa himlayan ng kamatayan ay sumapit kami sa mga banal na kaligayahan ng langit.

O Amang nasa langit, na nagbigay sa amin kay Hesus upang maging kapatid namin at kay Maria upang maging ina namin, loobin mo nawang sa karapatan at halimbawa ng iyong anak na ipinako sa krus ay mamalagi kaming ligtas sa loob ng yakap ni Maria na malapit sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan rin ni Hesukristong aming Panginoon AMEN

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

 Nobyembre 8, 2013, ito ang araw na hindi malilimutan dito sa Pilipinas. Ang araw na kung saan ay sinalanta ng Bagyong Yolanda ang buong kabisayahan. Bago pa nangyari ang pinakamalakas na bagyong ito ay naganap muna ang isang pinakamalakas na lindol na yumanig din doon sa Visayas. At ang nakakalungkot pa nito, maraming buhay ang nawala, mga ari-arian ay nawala rin at ang pinakamasakit dito ay pati ang mga simbahan ay nasira din.

ANG SIMBAHAN NA TINATAWAG NA BAHAY-DALANGINAN AT TANGING SINASANDALAN NG MGA TAO NUNG MGA ORAS NG PAGHAHAGUPIT NG BAGYO AY HINDI RIN NAKALIGTAS SA KALAMIDAD.

Marahil ito ang tanong ng mga naging biktima ng Bagyong Yolanda;

“DIYOS KO! DIYOS KO! BAKIT MO KAMI PINABAYAAN?”

ANG DIYOS NATIN AY NAPAKABUTI,

ANG DIYOS NATIN AY MAPAGMAHAL,

ANG DIYOS NATIN AY HANDANG MAGBUWIS NG BUHAY PARA SA ATING KALIGTASAN!

KUNG ANG DIYOS NATIN AY NAPAKABUTI, MAPAGMAHAL AT HANDANG MAGBUWIS NG BUHAY PARA SA ATIN!

BAKIT NANGYARI ANG GANITONG KALAMIDAD?!

BAKIT HINAYAANG MAY MAMATAY, MAWALAN NG TIRAHAN, MASIRA ANG SIMBAHAN AT MAWALAN NG ARI-ARIAN?!!!

HUWAG NATING SISIHIN ANG DIYOS KUNG MAY MGA BAGAY NA NANGYARI SA ATIN NA HINDI MAGANDA!!!!!!!!

SINONG MAY KASALANAN KUNG BAKIT MARAMI ANG NAMATAY SA BAGYONG YOLANDA?!!!!!!!!!!

SILA RIN MISMO!!!!!!!

ANG MGA TAONG NANINIRAHAN DOON SA LEYTE!!!!!!!!!!

ANO ANG GINAWA NINYO SA INANG KALIKASAN?!!!!!!!!!

HALOS KINALBO NINYO ANG BUNDOK PARA LANG MAPAGTAYUAN NG MGA MATATAAS NA GUSALI!!!!!!!!!!!

GAGAWIN NINYONG COMMERCIAL AREA ANG LUGAR NA IYAN!!!!!

YUNG MGA LUGAR NA TINATAWAG NA CATCH BASIN AY TINABUNAN NA NG LUPA PARA PATAYUAN NG MGA MALALAKI AT MATATAAS NA GUSALI!!!!!!!!!!!!!!!

YANG DALAWANG AHENSYA NG GOBYERNO NA IYAN!!!!!!!!!!

BINABALAK NA GAWING CATCH BASIN ANG OPEN FIELD NG ISANG KILALA AT PINAKAMATANDANG PAMANTASAN DITO SA PILIPINAS!!!!!!!!

ANO KAYO?!!!!!!

NAHIHIBANG NA BA KAYO?!!!!!!!!!!!!!!

PATI ANG PAG-AARI NG MGA PRAYLE AY BALAK NINYONG PANGHIMASUKAN AT PAKIALAMAN ANG KANILANG LUPAIN?!!!!!!!!!!!!!!

KASALANAN NINYO IYAN KUNG BAKIT NAGBABAHA DITO SA BUONG PILIPINAS!!!!!!!!!!!!!!

LAHAT NG MGA LUGAR NA TAPUNAN NG TUBIG-BAHA AY TINABUNAN NIYO NA NG LUPA!!!!!!!!!!!!!!!!!

ANG PAGASA O WEATHER FORECASTER AY LAGING NAGPAPAALALA SA INYO NA LUMIKAS NA KAYO SA LUGAR NA MAAAPEKTUHAN NG MALALAKING BAHA.

ANO ANG GINAGAWA NINYO?!

NAGMATIGAS PA RIN KAYO!

AYAW NINYONG LISANIN ANG LUGAR NA IYAN!

ANO NGAYON ANG NANGYARI SA INYO?!

KAPAHAMAKAN!

EH KUNG SUMUSUNOD SANA KAYO SA MGA BABALA NG INYONG LOKAL NA PAMAHALAAN AY HINDI SANA KAYO MAPAPAHAMAK!

KAYO DIN ANG MAY KASALANAN NIYAN EH!

TAPOS SISISIHIN NINYO ANG DIYOS!!!!!!!!!!

ISUSUMBAT NINYO SA DIYOS NA KUNG BAKIT KAYO PINABAYAAN?!!!!!!!!!!!!

TAYO ANG GUMAGAWA NG IKABUBUTI AT IKAPAPAHAMAK NATIN.

Ang Diyos ay nakatingin lang sa atin upang gabayan tayo.

Kaya nga may kasabihan tayo,

“NASA DIYOS ANG AWA AT NASA TAO ANG GAWA.”

Kung may mga bagay tayong hindi nating kayang gawin ay HUMINGI TAYO NG TULONG SA DIYOS AT HINDI NIYA TAYO PABABAYAAN.

 

Photo is loading

PANALANGIN

Minamahal kong Hesus, doon sa kalbaryo ay naranasan mo ang kasukdulan ng pangungulila. Pinagtiisan mo rin yaong kakila-kilabot na pahirap na sasapit lamang doon sa mga lumalayo sa kasamahan ng diyos. Ngayon ay isinasamo ko sa iyo, diyos kong mananakop, na ako ay iyong tulungang manatili sa iyong pag-ibig, laging tapat sa iyo, laging taimtim at malakas ang loob sa pagsunod sa iyo. Loobin mo nawang ako ay maging dapat sa iyo, loobin mo nawang ako ay tumanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya at laging mangambang baka maiwala ko ang pakikipag-kaibigan sa iyo. Itanim mo nang malalim sa aking puso ang aral na ang pinakamabigat na parusa na maaaring dumating sa akin dito sa buhay na ito ay ang mawalay sa iyo at sa walang hanggan ay ang marinig sa iyong mga labi ang mga pangungusap na, lumayo ka sa akin at humayo sa apoy na walang hanggan.

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)


5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

 SINO SA INYO ANG NAKARANAS NG MATINDING PAGKAUHAW?

Lahat naman tayo ay nakaranas ng matinding pagkauhaw.

SAAN NGA BA TAYO NAUUHAW AT ANO BA ANG HINAHANAP NG ATING PUSO?

Marahil lahat tayo ay naghahanap ng magpapaligaya sa ating buhay.

ANO BA ANG NAGPAPASAYA SA ATIN?

Maaari nating sabihin ang PERA, CAREER, BOYFRIEND, GIRLFRIEND, MGA KAIBIGAN at PAMILYA mo.

Bahagi iyan ng buhay natin.

Kaya nga tayo nag-aaral sa kolehiyo ay para MAKITA ANG HINAHANAP NG ATING PUSO.

ANG HINAHANAP NG ATING PUSO AY KUNG PAANO NATING MAIPAPAMALAS ANG MGA TALENTONG IBINIGAY SA ATIN NG PANGINOON.

TAYONG LAHAT AY BINIGYAN NG TALENTOUPANG GAMITIN NATIN SA IKALULUWALHATI NG DIYOS.

ANU-ANO BA ANG MGA TALENTO NATIN?

Halimbawa, ang aking talento ay sa MASS MEDIA. Mahilig akong magsalita sa harapan ng media sa pamamagitan ng blog at video. Kaya ngayon ako ay kasalukuyang nag-aaral at kumukuha ng kursong AB Mass Communication diyan sa Perpetual Help College of Manila. Ang pagiging Media Practitioner ko ay magagamit ko ito balang araw kapag ako ay natuloy sa PAGPAPARI.

KUNG MAGING PARI MANAKO AY MAGAGAMIT KO ANG PAGIGING MEDIA PRACTITIONER AT BALANG ARAW AY LAGI NINYO AKONG MAPAPANOOD SA TELEBISYON, 

NANGANGARAL NG EBANGHELYO AT NAGBIBIGAY NG SERMON SA HARAPAN NG TELEBISYON GAYA NG GINAGAWA NG KILALA AT SIKAT NA DOMINICAN PRIEST NA SI FR SONNY RAMIREZ OP.

ANG MEDIA AY EPEKTIBONG PAMAMARAAN NG PANGANGARAL NG EBANGHELYO AT MABILIS MAIPARATING SA BUONG MUNDO ANG SALITA NG DIYOS.

Kaya kung pag-aaralan natin ang DOMINICAN SPIRITUALITY at ang MEDIA,

meron ugnayan o koneksyon ang Dominican Spirituality sa Media.

ANO BA ANG CHARISM NG DOMINICAN ORDER?

PREACHING.

ANO ANG IPINANGANGARAL NG MGA DOMINICANS?

KATOTOHANAN.

ANO NAMAN ANG MEDIA?

TAHANAN NG KATOTOHANAN.

Sa madaling salita,

 ANG MEDIA AY AVENUE PARA IPAHAYAG ANG KATOTOHANAN.

ANG KATUWANG NG SIMBAHAN SA PANGANGARAL AT PAGPAPALAGANAP NG EBANGHELYO AY MEDIA.

SA MEDIA ISINISIWALAT ANG KATOTOHANAN AT NABUBUKSAN ANG ATING MATA AT KAISIPAN SA KATOTOHANAN.

DOMINICAN IS A WATCHDOG OF THE LORD,

MEDIA IS A WATCHDOG OF SOCIETY,

MALAKI ANG KAUGNAYAN NG DOMINICAN SA MEDIA

Ang iba sa inyo ay mahilig manggamot at mag-alaga sa mga maysakit kaya kumukuha kayo ng Medicine at Nursing.

Sa mga tumutulong sa maysakit o nagbibigay ng therapy sa mga pasyente ay kumukuha kayo ng Occupational, Physical at Respiratory Therapy.

Sa mga mahilig magbilang, magtago, mag-ingat at humawak ng pera, 

ANO ANG KINUKUHA NINYO?

Business Administration at marami pang ibang kurso na available sa mga kolehiyo at pamantasan.

Ang Pag-aaral sa Kolehiyo at pagkuha ng iba’t-ibang kurso ay iyan ang magpapawi ng ating pagkauhaw.

Si Hesus ay nakaranas ng matinding pagkauhaw sa mga oras na ito.

UHAW NA UHAW SIYA NGAYON HABANG NAKABAYUBAY SA KRUS.

BAKIT NAUUHAW ANG ATING PANGINOON NGAYON?

SAPAGKAT KAKAUNTI LANG ANG TUMUTUGON SA KANYANG PAGMAMAHAL!

IILAN LANG ANG TUMUTUGON SA KANYANG TAWAG NA IBALIK SA KANYA ANG PAGMAMAHAL NA IBINIGAY NIYA SA ATIN!

ANG NAKAKALUNGKOT SA PANAHONG ITO AY MARAMI SA INYO KAPAG MALAPIT NA ANG BOARD EXAM AY HALOS LAHAT KAYO AY NASA SIMBAHAN.

PUNUNG-PUNO ANG SIMBAHAN PARA HUMINGI NG PANALANGIN AT MAGPABASBAS NG LAPIS NA GAGAMITIN SA EXAM,

KAPAG DININIG NG DIYOS ANG PANALANGIN NINYO AT NGAYON AY NAKAPASA NA KAYO SA BOARD EXAM AY NAKAKALIMUTAN NIYO NANG MAGPASALAMAT SA DIYOS AT HINDI NA KAYO NAKIKITA SA SIMBAHAN!!!!!!!!!

GINAGAMIT NINYO ANG DIYOS!!!!!!!!!!!

NAAALALA NIYO LANG ANG DIYOS KAPAG MAY KAILANGAN KAYO!!!!!!!!!!!

KAPAG NAKUHA NIYO NA ANG GUSTO NINYO AT NAIBIGAY NA NG DIYOS ANG KAILANGAN NINYO AY HINDI NIYO NA SIYA KILALA!!!!!!!!!!!!

NAKAKALIMUTAN NINYO ANG DIYOS KAPAG MAGINHAWA NA KAYO!!!!!!

KAYA SI HESUS AY UHAW NA UHAW NGAYON!

KAKAUNTI LANG ANG BUMABALIK SA KANYA PARA MAGPASALAMAT AT IBALIK ANG BIYAYANG NATANGGAP MULA SA KANYA.

Kaya nga sa mga nagpapari, kapag nag-aapply sa seminaryo ang tanong ng Rektor at Tagahubog ng Seminaryo sa mga aplikante na nais magpari;

“BAKIT NAIS MONG MAGPARI?”

May ilan diyan ay sumasagot;

“DAHIL GUSTONG PAGLINGKURAN ANG DIYOS.”

“GUSTONG MAPALAPIT AT MAPALALIM ANG RELASYON SA DIYOS.”

“GUSTONG ILAPIT ANG MGA TAO SA DIYOS.”

Ang pinakamagandang sagot kung bakit NAIS NATING MAGPARI ay ito;

“DAHIL NARAMDAMAN KO ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS AT MARAPAT LAMANG NA IBALIK KO SA DIYOS ANG PAGMAMAHAL NA IPINADAMA NIYA SA AKIN.”

Photo is loading

PANALANGIN

Pinakaiibig na Hesus, aking mananakop, ngayon ko lamang naunawaan ang hindi matatarok na lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Sa isang paraan ay maari kong unawain ang hanggan ng iyong pagpapakababa sa pagkakakilala ko sa iyo na tunay na diyos, sa pagkamalas ko sa iyong pagtitiis ng gayong kakilakilabot na mga pagtungayaw, pahirap at pasakit. Tulungan mo akong maunawaan kong lalo ang mga kailangang katotohanang ito. Ako nawa ay maging tapat na lagi sa iyo, anak ng kalungkutan at ang iyong mga paghihirap nawa ang laging magpapanitili sa akin sa pagiging tapat sa iyo.

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)


6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

 MISSION ACCOMPLISHED!

Ito ang pinost sa Facebook Status ng aking kaklase ngayon sa Kolehiyo diyan sa Perpetual Help College of Manila na si Shyrlene Bautista. Madalas ay sinasabi natin ito kapag may isang bagay na nangyari, natupad at natapos.

Halimbawa sa eskwela, bago magbakasyon o matapos ang isang semestre ay binibigyan muna ng Final Examination ang mga estudyante. Tinitignan kung ano ang natutunan ng isang estudyante sa loob ng isang semestre. Kapag ang estudyante ay nakapasa sa huling pagsusulit na iyon ay maaari na siyang umangat sa susunod na level at hanggang humantong sa pagtatapos ng pag-aaral sa kolehiyo..

Kapag sinabing MISSION ACCOMPLISHED,

HINDI KOMOT TAPOS NA ANG KLASE AT BAKASYON NA AY MASASABI MO NANG MISSION ACCOMPLISHED!

ANG MISSION ACCOMPLISHED AY ITO,

ANO BA ANG NATUTUNAN MO SA ESKWELAHAN SA LOOB NG ISANG SEMESTRE O NG ISANG TAON?

KINAKAILANGAN AY DAPAT MAY NATUTUNAN KA,

DAPAT ALAM MO PA RIN ANG NAPAG-ARALAN MO,

DAPAT GINAGAWA MO ANG NAPAG-ARALAN AT NATUTUNAN MO SA ESKWELA.

At hindi lang iyan,

ANG PAGGAWA NG MGA PROJECTS GAYA NG THESIS AT IBA PANG REQUIREMENTS NA HINIHINGI SA INYO NG INYONG GURO.

Kapag nagawa mo ang lahat ng bagay na iyan,

iyan ay MISSION ACCOMPLISHED,

NATAPOS NA NAMAN ANG ISANG SEMESTRE NA PUNUNG-PUNO NG KAALAMAN ANG ATING UTAK,

NATAPOS NA NAMAN ANG ISANG SEMESTRE NA MAY NANGYARI SA ATING BUHAY TULAD NG PAGKAKAROON NG MARAMING KAIBIGAN,

PAGTUPAD SA TUNGKULIN BILANG ESTUDYANTE.

Kapag nagawa natin ang mga bagay at natapos ito ay NAPAKASAYA NG ATING PAKIRAMDAM.

ANG SAYA-SAYA NATIN KAPAG MAY NATAPOS TAYONG ISANG BAGAY.

Si Hesus ay natapos na ang kanyang misyon dito sa lupa.

Ang kanyang misyon ay ILIGTAS TAYO sa kamatayan at ipagkaloob ang buhay na walang hanggan.

SI HESUS AY NANGARAL SA LOOB NG TATLONG TAON,

ANG KATAPUSAN NG KANYANG MISYON AY DOON SA KRUS!

SI HESUS AY HINATULANG MAMATAY SA KRUS SAPAGKAT HINDI SIYA PINANIWALAAN NG MGA TAO NA SIYA ANG MESIYAS NA HINIHINTAY NILA!

ANG TINGIN NG MGA HUDYO KAY HESUS AY IMPOSTOR!

KAYA NGA SIYA NI-REJECT NG MISMONG KABABAYAN NIYA DAHIL AYAW SIYANG PANIWALAAN!

Si Hesus ay tinutupad niya ang kanyang tungkulin bilang PARI, HARI at PROPETA.

Tayong mga katoliko nung tayo ay bininyagan ay TINANGGAP NATIN ANG TATLONG MISYON NI HESUS;

Ang pagiging PARI, HARI at PROPETA.

Ito ang ating misyon,

ito ang misyon ng buong simbahan.

PAANO BA TAYO NAKIKIBAHAGI AT TUMUTUPAD SA MISYON NI KRISTO BILANG PARI, HARI AT PROPETA?

Habang tayo ay nabubuhay pa ay SIKAPIN NATING TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS na IPAGPATULOY ANG KANYANG MISYON BILANG PARI, HARI AT PROPETA.

Photo is loading

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, itabi mo akong lagi sa iyo. Gawin mo akong maging karapat-dapat na lagi sa iyo. Kung saka-sakaling ako ay malayo sa iyo, ako ay ibalik mo agad nang iyong biyaya. Loobin mo nawang maging dapat kong uliting kasunod mo sa banig ng pagdurusa ang mga wikang “Natapos na.” Matapos ko nawa ang aking buhay na taglay ang gunitang nakibaka ako nang mabuting laban at nanatili sa pananampalataya. Mahal kong Hesus, kailan man ay huwag mong tulutan malayo ako sa iyo.

Gawin mo akong mamalaging tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng biyayang makagawa ng iyong kalooban upang pagsapit ng araw na ako ay tawagin na ay maari kong sabihinng “natapos na.”

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)


7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

 

 Meron tayong limang senses sa ating katawan.

ANU-ANO ANG MGAPhoto is loading LIMANG SENSES NA ITO?

PANINGIN,

PANDINIG,

PANG-AMOY,

PANLASA,

at PANGHAWAK.

Sa limang senses na ito,

ANO ANG PINAKAMADALAS NATING GINAGAMIT UPANG MAGAWA NATIN ANG MGA BAGAY NA ITO?

PANGHAWAK,

SENSE OF TOUCH,

ANG ATING KAMAY.

Nakasalalay sa ating kamay ang kapalaran ng buhay.

KUNG ANG KAMAY NATIN AY GINAGAMIT SA KABUTIHAN,

SA PAGLILINGKOD SA KAPWA AT SA PAKIKIPAGSAPALARAN SA BUHAY,

ANO ANG BIYAYANG NAGHIHINTAY SA ATIN?

Ang BUHAY NA WALANG HANGGAN.

ANG BUHAY NATIN AY NAKALAAN PARA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN,

YUN AY ANG TAHANAN NG AMA.

ANG AMA AY MAY INIHANDANG LUGAR PARA SA ATING LAHAT DOON SA KALANGITAN.

PERO HINDI LAHAT AY MAKAKAPASOK SA LANGIT.

PAANO BA TAYO MAKAKAPASOK SA LANGIT?

NASA ATING MGA KAMAY ANG PAGPAPASYA KUNG ANO BA ANG LANDAS NA TATAHAKIN NATIN?

SA LIWANAG BA O SA KADILIMAN?

ANG KAMAYPhoto is loading NI HESUS AY GINAMIT SA PAGLILINGKOD SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPAGALING SA MAYSAKIT, Photo is loadingNAGPAPALAYAS NG DEMONYO ATPhoto is loading PAGPAPAMALAS NG MGA MILAGRO,

ANG KAMAY NI HESUS AY KANYANG GINAMIT PARA TAYO AY MANIWALA SA SALITA NG DIYOS,

NGUNIT NGAYON ANG KAMAY NI HESUS NA DATING HUMAHAPLOS SA MGA MAYSAKIT AT NAGPAPAMALAS NG MGA MILAGRO AY NAKAPAKO NA SA KRUS!

ANG KAMAY NI HESUS AY SIYANG GINAMIT NGAYON PARA MATUBOS AT MAPATAWAD ANG ATING KASALANAN AT MAIBALIK TAYO SA AMA.

NAKAKALUNGKOT SA PANAHONG ITO SAPAGKAT ANG KAMAY AY GINAGAMIT SA KASAMAAN!!!!!!!!!!!!!

ANG KAMAY AY GINAGAMIT SA PAGPATAY SA TAO!!!!!!!!!!

ANG KAMAY AY GINAGAMIT SA PAGNANAKAW AT PAGKAMKAM SA KABAN NG BAYAN!!!!!!!!!!!!

ANG KAMAY AY HINDI PARA SA KASAMAAN KUNDI PARA SA KABUTIHAN!!!!!!!!!

ITO ANG DAHILAN KAYA TAYO NILIKHA NG DIYOS SA MUNDONG ITO;

TO KNOW, LOVE AND SERVE HIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SIMPLE LANG ANG IPINAPAGAWA SA ATIN NG DIYOS!!!!!!!!!!!!

KILALANIN NATIN SIYA!!!!!!!!!

MAHALIN NATIN SIYA!!!!!!!!!

PAGLINGKURAN NATIN SIYA!!!!!!!!!!!!

KAHIT SIMPLE AY MALAKING BAGAY ITO SA MATA NG DIYOS.

KUNG SUSUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS!

KUNG GAGAWIN NATIN ANG IPINAG-UUTOS NIYA SA ATIN!

MALAKING GANTIMPALA ANG IBIBIGAY SA ATIN NG DIYOS,

ANG MAKASAMA TAYO SA BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Ito ang dapat nating matutunan sa araw na ito ng Biyernes Santo kung PAANO NATING ISUSUKO SA DIYOS ANG ATING SARILI.

KUNG IPINAPAUBAYA NATIN SA DIYOS ANG ATING SARILI AT ANG ATING BUONG PAGKATAO AY 100 % MAGAGAWA NATIN ANG IPINAG-UUTOS SA ATIN NG DIYOS.

KINAKAILANGAN AY MAGKAROON TAYO NG PANANAMPALATAYA SA DIYOS, PALAKASIN AT PATATAGIN ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Sa Eskwelahan na nga lang ay marami akong hinaharap ngayon na mga problema.

Nandiyan ang Financial Problem na siyang dahilan kung bakit na-delay ang aking pagkuha ng Final Examination at ngayon kahit bakasyon na ay nasa eskwelahan pa rin ako para lamang matapos ko ang mga problema ko,

yung pagkuha ko ng final exam sa mga natitira ko pang subjects, yung completion ng aking grades.

Lahat ng mga ito ay pinipilit kong tapusin bago sumapit ang enrollment at pasukan ngayong June 2014. 

Ngayon pa lang ay naniniwala ako na malulutas ang mga problema kong ito.

LEARN HOW TO SURRENDER OURSELVES TO THE LORD.

NASA KAMAY NG DIYOS ANG KANYANG PAGSUBAYBAY SA ATIN AT KAHIT KAILAN AY HINDI TAYO PABABAYAAN NG DIYOS.

 

 

Photo is loading

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit sa munti kong kakayahan ay nakuha kong kilalanin ang hirap at kalungkutan ng iyong 3 oras sa kalbaryo. Ipinangangako kong lilisanin ko ang taluktok ng golgota na taglay ang pagtitikang mananatiling malapit sa iyo sa hinaharap, lalong maalalahanin sa iyong buhay at kamatayan, lalong masigasig sa pagpapalaganap ng iyong kaharian.

Iniukit sa kaibuturan ng aking puso ang kasaysayan ng kalbaryo. Salamat sa iyong biyaya at natutuhan kong unawaing ikaw, o diyos na tao, ay nagtiis labis-labis dahil sa akin. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, hesus na aking diyos. Loobin ko nawang mawala na ang lahat kaysa maiwala ko ang iyong biyaya. Bayaan mo akong magtiis kahit isang sandali ng pahirap ng budhi dahil sa pagkakalayo sa iyo. Pamalagiin mo ako sa iyong biyaya. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, pinakamamahal kong panginoon at mananakop.

Narinig natin ang mga Pitong Pangungusap ng ating Panginoon na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, ang panginoon ay nag-iwan sa atin ng mga pitong pangungusap. Nawa’y maisabuhay natin ang mga salita na kanyang iniwan sa atin na ibinahagi ko sa inyo ngayon at ito’y magsilbing inspirasyon sa ating pang araw-araw na buhay.

 


GOOD FRIDAY, April 18, 2014

HOLY WEEK 2014

 


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements