PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

Katolikong Katesismo on 4th Sunday of Lent, March 15, 2015.

ANO ANG SAKRAMENTO NG KUMPISAL?

 

Sa pamamagitan ng SAKRAMENTO NG
PAGSISISI
, iniaalay sa atin ni Hesus ang PAGPAPATAWAD
at KAPAYAPAAN, ganoon din ang kanyang 
PAG-IBIG.

Ang KUMPISAL 
ay isang Sakramento. Sa
Pamamagitan nito, ang mga kasalanang

nagagawa pagkatapos mabinyagan ang tao ay
pinatatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad
na iginagawad ng Pari
. Itinatag ito ni Kristo noong
sabihin niya sa mga Apostol at maging sa mga kahalili nila,
ang mga obispo, na tinutulungan ng mga
Pari.

 “TANGGAPIN NINYO ANG BANAL NA ESPIRITU: ANG MGA KASALANAN NA INYONG PATAWARIN AY PINATAWAD; AT ANG MGA KASALANAN NA IYONG
PANATILIHIN AY MANANATILI.”

– John 20:23

Si Juan Apostol at Ebanghelista, sa udyok ng Banal na
Espiritu, ang sumulat:

“KUNG INAAMIN NATIN ANG
ATING MGA KASALANAN, MAAASAHAN NATING
PATATAWARIN TAYO NG DIYOS AT LILINISIN NIYA TAYO SA
LAHAT NG ATING MGA KASAMAAN SAPAGKAT SIYA’Y
TAPAT AT MAKATARUNGAN.”

-1 John 1:9

Ang KASALANAN ay ang pinag-isipan at
sinadyang pagsuway
 sa alinman sa mga utos ng
Diyos. Kung ang paglabag sa Diyos ay may
kinalaman sa isang malaking bagay at buong
kaalaman at buong pagtanggap ng kalooban, ang
kasalanan ay MABIGAT O MORTAL SIN. Inalis nito ang
buhay na pang Diyos o biyayang nagpapabanal,
inalis din ang ating karapatang makarating sa
langit, at ang lahat ng mga gantimpalang dapat
sana nating makamit dahil sa mga kabutihang
ginawa natin bago tayo nakagawa ng kasalanang
mortal.

Ang Kasalanan ay MAGAAN O VENIAL SIN kung ang
paglabag ay hindi sa mabigat na bagay o kaya’y
kung mabigat man ay walang buong pagsang-
ayon ang kalooban at kaisipan.

Ang Pagsisisi o Kalungkutan dahil sa kasalanan
ay totoong kailangan upang makamtan ang
kapatawaran ng Diyos. Upang maging mabisa ang
pagkukumpisal, ang kalungkutang ito ay dapat
maging alang-alang sa Diyos, bagaman maaring
ito ay dahil lamang sa takot sa kanyang parusa
o IMPERFECT CONTRITION, ito ang tinatawag na
PAGSISISI DAHIL SA TAKOT.

Gayunpaman, ito ay nagiging lalong mabisa kung
ito ay nagbubuhay sa tunay na pag-ibig sa Diyos

na napakabuti, at nagtiis ng gayon na lamang
upang tubusin ang tao, ito ay tinatawag na
 PERFECT CONTRITION.

Dapat maging bahagi ng pagsisising ito ang mga
sumusunod: isang kapasiyahang iiwasan ang
kasalanan at ang mga tukso
; ang hangaring
mapagbayaran ang anumang pinsala na nagawa
mo sa iyong 
kapwa tao; at handang humarap sa
pari para ikumpisal sa kanya ang iyong mga kasalanan
at humingi ng tawad.

Ang Diyoslamang ang makapagpapatawad ng
mga kasalanan. Kaya’t siya lamang ang
makapagpapasiya kung paano ang pamamaraan
ng pagsasagawa nito. Ipinahayag niya nang
tiyakan ang kanyang nais na kapatawaran ay
maigawad sa pamamagitan ng kanyang tunay na
kinatawan, ang 
PARI. Ang sinumang ayaw

tumanggap sa utos na ito ay nagkakasala sa
Diyos at nagpapakita na siya ay hindi karapat-
dapat sa kanyang pagpapatawad.

Hindi lamang kapatawaran sa kasalanan ang ating
tinatanggap sa Sakramento ng
Pakikipagkasund
o. Muli rin tayong
pinagkakasundo nito sa Diyos at sa mga kasapi
sa Simbahan na siyang katawang Mistiko ni
Kristo. Ninais ng Diyos na ang lahat ng binyagang
Kristyano ay pag-isahin sa isang mahiwagang
paraan sa katawan ni Kristo
. Kaya’t kung ang
isang kasapi ay magkasala, ang lahat ng iba ay
nagtiis na kasama niya.

Binigyan din tayo ng Sakramento ng
Pakikipagkasundo
 ng pagkakataong
makatanggap ng nararapat na payong espiritwal
at mga aral mula sa paring 
ating
pinagkukumpisalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements