PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

MAUNDY THURSDAY, April 2, 2015

 

VISITA IGLESIA.

 A Journey of Faith with JesusMaundy Thursday, April 2, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Tuwing HUWEBES SANTO, simula sa Misa ng Huling Hapunan ng Panginoon sa takipsilim hanggang hating-gabi, tayong lahat ay sama-samang dumadalaw sa mga Simbahan para SAMBAHIN ANG MAHAL NA POONG HESUS.

SAAN SA SIMBAHAN SIYA MATATAGPUAN?

Sa TABERNAKULONG nagagayakan ng magagandang bulaklak at ng nagliliwanagang kandila at ilaw. Sa paglalakbay na ito ay madarama mo sa iyong puso ang kaligayahan dahil makikita mo kung gaano karami ng naniniwala at nagmamahal kay Hesus na siyang ating tagapagligtas.

NGUNIT SA TOTOO LANG, SIYA ANG UNANG NAGMAHAL SA ATIN.

Ang VISITA IGLESIA ay pagkilala sa MATAMIS NA PAG-IBIG NI HESUS.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay diyos na dakila sa lahat. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay malapit sa lahat, lalo na sa mga tao. Pinasasalamatan kita, sapagkat ang tao’y kamukha mong marunong, makapangyarihan at mabuti.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay nananatiling diyos kahit nag-anyo kang pari at tinapay sa misa at dito sa Tabernakulo. Kahit nagmumukha kang mahirap na tao, NAGHIHIRAP NA TAO, MAHINANG TAO AT HAMAK NA TAO. Pinupuri kita sapagkat saMisa ay ginagawa mong pagkain namin ang iyong Kamahal-mahalang Dugo. Pinasasalamatan kita, sapagkat kami ay ginagawa mong katawan mo para sa ikaliligtas ng maraming tao.

Manahan ka sa amin at ihahayag namin sa aming mga kapwa tao ang iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Birhen,tulungan mo kaming magdala at magbigay ng katawan ni kristo.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila ang pag-ibig. Pinupuri kita, sapagkat ang pag-ibig mo ay nananatili, walang maliw, walang kupas at walang katapusan. Pinasasalamatan kita, sapagkat ikaw ay namatay sa krus para sa MAKASALANANG KATULAD KO. Ipinagtiis mo ako ng maraming hirap at pati ng kamatayan sa krus para magkamit ako ng buhay na punung-puno ng iyong buhay. Makapanatili nawa ako sa iyong pag-ibig.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos na nagliligtas at bumubuhay. Pinupuri kita at pinasasalamatan, sapagkat inibig mo ang mga taong napopoot sa iyoat binuhay mo ang mga taong pumatay sa iyo. Sana po o Diyos ng pag-ibig, sa lahat ng lugar, ANG KABUTIHAN AY LAGING MANAIG SA KASAMAAN, ANG PAG-IBIG AY MANAIG SA POOT, ANG BAGONG BUHAY AY MANAIG SA KAMATAYAN.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos ko, Diyos ng lahat sa langit at dito sa lupa. Nakikita mo ang lahat at alam mo ang nilalaman ng isip at puso ng bawat tao. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay patnubay ng mga naglalakbay, kalakasan nami’t ilaw, kapahingahan nami’t hantungan pagkatapos. Pinasasalamatan kita, sapagkat ikaw ay laging maaasahan. Pati nga ang NAPAKASAMA O NAPAKAHIRAP NA TAO’Y IYONG PINAAASA SA KAGANAPAN NG BUHAY SA KAHARIAN NG DIYOS AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. Amen.

SALAMAT PANGINOONG HESUS,SA IYONG PAG-IBIG.

MARAMING SALAMAT PO SA IYONG KATAWANG INIHAHANDOG NAMIN AT PINAGSASALUHAN SA MISA, GAYUNDIN SA SIMBAHANG IYONG KATAWAN NA PANLIGTAS MO NG MUNDO.

AVE MARIA! PINAGBUHATAN NG KATAWAN NI KRISTO.

KATABI NI KRISTONG MANUNUBOS SA KRUS NG KALBARYO AT SA BAWAT MISA, SAMAHAN MO KAMI SA ORAS NG AMING PAGSISIMBA.

AMA NAMIN, SUMASALANGIT KA.

SAMBAHIN ANG NGALAN MO.

MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO.

SUNDIN ANG LOOB MO DITO SA LUPA PARA NANG SA LANGIT.

BIGYAN MO KAMI NGAYON NG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW.

AT PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA,

PARA NANG PAGPAPATAWAD NAMIN SA NAGKAKASALA SA AMIN.

AT HUWAG MO KAMING IPAHINTULOT SA TUKSO.

AT IADYA MO KAMI SA LAHAT NG MASAMA.

 

 

MAUNDY THURSDAY, April 2, 2015

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements