PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

GOOD FRIDAY, April 3, 2015.

 

 

SIETE PALABRAS 2015.

 A Reflection on the Seven Last Words of Jesus on the Cross, Good Friday, April 3, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

 

 

Taun-taon tuwing Biyernes Santo ay isinasagawa natin ang  Siete Palabras, ito ay ang pagninilay sa mga Pitong Huling Wika ng ating Panginoon. Bago nalagutan ng hininga ang ating panginoon ay may iniwan siyang mga pangungusap para sa atin na siyang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating paghihirap at pagsubok sa buhay, ang tanging masasandalan lamang natin ay ang  Salita ng Diyos.

Ang Taong 2015 ay idineklara ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang  YEAR OF THE POOR at sa buong simbahan naman ay ang WORLD YEAR OF THE CONSECRATED LIFE. Ito ay panahon para pag-usapan ang tungkol sa kalagayan ng mga dukha at kung paano matutugunan ng simbahan ang pangangailangan ng mga dukha.

Mga Kaibigan,

halina’t pagnilayan natin ang mga pitong huling wika ng ating panginoon.

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

  May isang speaker na nagtanong sa kanyang audience. Ang tanong niya ay ganito;

“SINO SA INYO ANG MAY GUSTO NG 1000 PESO BILL?”

Lahat ay nagtaasan ng kamay.

Ngayon ang ginawa ng speaker ay kinarampol o nilukot niya ang pera. Pagkalukot niya ng pera ay nagtanong siya ulit sa kanyang audience;

“SINO PA SA INYO ANG MAY GUSTO NG 1000 PESO BILL?”

Lahat ay nagtaas ng kamay. 

Sa madaling salita, kahit lukut-lukot na ang 1000 peso bill ay may value pa rin sa mga tao.

Ganyan ang tingin sa atin ng Diyos.

KAHIT NA TAYO AY MAKASALANAN AY MINAHAL PA RIN TAYO NG DIYOS.

SOBRA-SOBRA ANG PAGMAMAHAL NA IBINUBUHOS NIYA SA ATIN.

Tayong lahat ay nilikha ng Diyos sa mundong ito upang maging kamukha niya.  

Subalit nakakalungkot dahil HINDI NATIN NAGIGING KAMUKHA ANG DIYOS.

BAKIT?

SAPAGKAT SINISIRA NATIN ANG ATING RELASYON SA KANYA!!!!!!!!!

NASISIRA ANG ATING RELASYON SA DIYOS DAHIL SA PAGSUWAY NATIN SA KANYANG KALOOBAN!

NAGING MASALIMUOT MAN ANG BUHAY NATIN,

NAGING MAGULO AT WALANG DIREKSYON ANG BUHAY NATIN,

NAGING PASAWAY MAN TAYO.

Ngunit sa kabila ng ating kahinaan,

ANG DIYOS AY PATULOY NA IBIBIGAY SA ATIN ANG KANYANG KAPATAWARAN.

 

PANALANGIN

Panginoon, mahabag ka sa akin na isang hamak na makasalanan. Madalas na ako ay naging karapat-dapat sa pahirap ng impyerno dahil sa aking mga pagkakasala. Ikaw oh Panginoon ng langit, ang siyang nagligtas sa akin sa kahirapang ito. Tulungan mo akong hubugin ko ang aking buhay sa iyong halimbawa. Tulungan mo akong tumulad sa iyo. Bayaan mong ako ay maging tapat sa iyo, hindi lamang sa mga kaaya-ayang bagay sa buhay kundi sa mga panahong lubhang mahirap ang sumunod sa iyo. Kung dumadalangin ako sa iyo na patawarin mo ang aking mga kasalanan ay bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na mapatawad ang sinumang nagkakasala sa akin.

Loobin mo nawang ako ay manatiling malakas ang loob at tunay na kristyano. Bayaan mong ikasiya nang loob ko ang kaganapan ng iyong patakaran sa pagpapatawad, “Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!”

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

 

Sa mga Kabataan ngayon, marahil ang ilan sa atin ay nakaranas ng magmahal.

NAGMAMAHAL TAYO SA PAMILYA NATIN,

SA KAIBIGAN NATIN AT MAGING SA ATING KASINTAHAN.

Kapag nagmahal tayo sa isang tao, tayo ay nangangako na MAGMAMAHAL NANG TAPAT.

ANG PAGMAMAHAL NG TAPAT AY HINDI LAMANG SEX O TAWAG NG LAMAN,

ANG PAGMAMAHAL NG TAPAT AY IBIBIGAY MO ANG LAHAT PARA SA IKABUBUTI NG IYONG KAPWA.

Tulad ng ating Panginoon, 

IBIBIGAY NIYA ANG LAHAT PARA TAYO AY MAKABALIK SA PARAISO.

MAKAKABALIK TAYO SA PARAISO KUNG TAYO AY BABANGON MULA SA ATING PAGKADAPA.

Si Dimas ay isang magnanakaw, nadapa sa kasalanan. Ngunit sa huling minuto ng kanyang buhay ay NAPAGSISIHAN NIYA ANG KANYANG KASALANAN. Dahil sa pagsisisi ni Dimas, ito ang ipinangako sa kanya ni Hesus;

“NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.”

ANG PARAISO AY ISANG REGALO PARA SA MGA TAONG NAKABANGON MULA SA KASALANAN AT TAPAT ANG PAG-IBIG SA DIYOS.

 

 

PANALANGIN

Pinakamamahal kong panginoon, ang buong habag mong pagpapatawad sa naghihingalong magnanakaw ay siya kong pag-asa. Lubhang higit ang kailangan kong panawagan sa iyo na gaya ng magnanakaw na ibinitin sa krus sa piling mo! Mahabag ka sa akin, mahal kong hesus at maging dapat nawa ako sa iyong biyaya. Bayaan mong lagi akong mabuhay sa taglay ang taimtim na pag-asa sa langit.

Bayaan mong magtiwala ako sa iyo nang walang pasubali, umasa sa iyo at mabuhay para lamang sa iyo! Bayaan mong manatili sa akin ang damdamin ng pagtitika na sinasambit nang nagsisising magnanakaw at loobin mo nawang ulit-ulitin ko sa aking banig ng kamatayan ang nagpapahimakus na kahilingan ng magnanakaw, “Panginoon, alalahanin mo ako!”

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

Ang Tao ay may tatlong estado sa buhay:

Ang BUHAY NG PAG-AASAWA,

ang BUHAY NG PAGIGING WALANG ASAWA,

at ang BUHAY NG PAGIGING PARI O RELIHIYOSO.

Marahil ang ilan sa atin ay biniyayaan ng ganitong estado sa buhay, ito ay tinatawag na BOKASYON.

ANO NGA BA ANG BOKASYON?

ANG BOKASYON AY ISANG MATAAS NA TAWAG MULA SA DIYOS.

TAYONG LAHAT AY TINATAWAG SA PAG-AASAWA, WALANG ASAWA AT PAGPAPARI O BUHAY RELIHIYOSO.

Si Maria ay tinawag ng Diyos upang maging ina ni Hesus.

At sa araw na ito, si Maria ay tinawag ng Diyos.

HINDI LAMANG PARA MAGING INA NI HESUS,

kundi PARA MAGING INA NG BUONG SIMBAHAN.

ANG SIMBAHAN AY HINDI ANG SANTO DOMINGO CHURCH O BATO,

ANG SIMBAHAN AY TAYO.

DAHIL TAYO ANG SIMBAHAN AY PAHALAGAHAN NATIN ANG BOKASYONG IBINIGAY SA ATIN NG DIYOS.

Ang Bokasyong ito ay isang paraan para parangalan natin ang Diyos.

PAANO NATING MAGAGAMPANAN O MATUTUPAD ANG ATING BOKASYON SA BUHAY?

Kinakailangan ay magkaroon tayo ng DISCERNMENT SA BUHAY. Sa Discernment na ito ay maririnig natin ang TAWAG NG DIYOS.

Sa mga estudyanteng nag-aaral ngayon at magtatapos pa lamang ng pag-aaral,

ANG KURSONG KINUHA NATIN AY ITO ANG ATING BOKASYON SA BUHAY,

ANG MAKAPAG-ARAL NG GANITONG KURSO UPANG IBAHAGI ANG ATING TALENTO AT MAPALAKAS ANG ATING SIMBAHAN.

 

 PANALANGIN

Maria, kabanal-banalang ina ng Dalamhati, pakundangan sa kapighatiang iyong dinanas sa paanan ng krus sa loob ng 3 oras ng paghihirap ni Hesus, ay loobin mo nawang saklolohan kaming lahat na mga anak mo sa kalungkutan, sa aming huling paghihirap. Tulungan mo kami nang sa paglisan namin sa himlayan ng kamatayan ay sumapit kami sa mga banal na kaligayahan ng langit.

O Amang nasa langit, na nagbigay sa amin kay Hesus upang maging kapatid namin at kay Maria upang maging ina namin, loobin mo nawang sa karapatan at halimbawa ng iyong anak na ipinako sa krus ay mamalagi kaming ligtas sa loob ng yakap ni Maria na malapit sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan rin ni Hesukristong aming Panginoon AMEN

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

 Marami tayong mga tinatanong ngayon sa buhay. Isa sa mga katanungan na bumabalot sa ating kaisipan ngayon ay ito;

MAHAL PA BA TAYO NG DIYOS?

KUNG MAHAL TAYO NG DIYOS,

BAKIT NANGYAYARI ANG MGA GANITONG BAGAY?

PROSTITUSYON!

KALAMIDAD!

KARAHASAN!

KAHIRAPAN!

PAGSASAMANTALA!

PAGNANAKAW O CORRUPTION!

AT IBA PA!

Kung babalikan natin si Glyzelle nung siya ay nagtanong kay Papa Francisco kung BAKIT PINAPAYAGAN NG DIYOS NA MANGYARI ANG BAGAY NA ITO?!

WALA SA ATIN ANG MAKAKASAGOT DITO,

MISMO ANG ATING SANTO PAPA AY HINDI RIN NIYA NASAGOT ANG PANAGHOY NG BATA.

Si Hesus ay nagtanong ngayon sa Diyos Ama at nanaghoy;

“DIYOS KO! DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?”

Kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok at problema sa buhay ay iniisip natin na INIWAN TAYO NG DIYOS, WALA ANG DIYOS SA BUHAY NATIN.

HINDI PO TOTOO IYAN!

HINDI TOTOO NA INIWAN TAYO NG DIYOS!

ANG DIYOS AY DUMARATING SA BUHAY NATIN SA ORAS NA TAYO AY NADARAPA AT NALULUGMOK SA BUHAY.

TINITIGNAN NG DIYOS KUNG GAANO KATATAG ANG ATING PANANAMPALATAYA SA KANYA.

Sa mga pagkakataong ito ay tinuturuan tayo ng Diyos kung paano pa natin mapapalalim ang ating relasyon sa kanya.

PANALANGIN

Minamahal kong Hesus, doon sa kalbaryo ay naranasan mo ang kasukdulan ng pangungulila. Pinagtiisan mo rin yaong kakila-kilabot na pahirap na sasapit lamang doon sa mga lumalayo sa kasamahan ng diyos. Ngayon ay isinasamo ko sa iyo, diyos kong mananakop, na ako ay iyong tulungang manatili sa iyong pag-ibig, laging tapat sa iyo, laging taimtim at malakas ang loob sa pagsunod sa iyo. Loobin mo nawang ako ay maging dapat sa iyo, loobin mo nawang ako ay tumanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya at laging mangambang baka maiwala ko ang pakikipag-kaibigan sa iyo. Itanim mo nang malalim sa aking puso ang aral na ang pinakamabigat na parusa na maaaring dumating sa akin dito sa buhay na ito ay ang mawalay sa iyo at sa walang hanggan ay ang marinig sa iyong mga labi ang mga pangungusap na, lumayo ka sa akin at humayo sa apoy na walang hanggan.

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

 Isa sa mga pinakahihintay ng mga estudyante ngayon ay ang Bakasyon.  Kapag tayo ay nagbabakasyon ay nagrerelax tayo, nagtatanggal tayo ng stress at higit sa lahat ay kasama pa natin ang ating pamilya at kaibigan. Kapag ang isang tao ay sobrang stress dahil sa trabaho at pag-aaral ay naghahanap siya ng stress reliever.

ANO ANG STRESS RELIEVER NG MGA TAO NGAYON?

SIGARILYO,

ALAK,

KAPE,

SOFTDRINKS,

PAGKAIN,

AT IBA PANG MGA GAWAING SOSYAL.

Iyan ang hinahanap ng mga tao ngayon para matanggal ang stress.

BAKIT HINDI NINYO GAWING STRESS RELIEVER ANG DIYOS?

KAPAG STRESS KAYO, BAKIT HINDI KAYO MAGDASAL O MAKINIG SA SALITA NG DIYOS?

BAKIT ANG HINAHANAP NINYONG PAMPATANGGAL NG STRESS AY ANG MGA PANANDALIANG KALIGAYAHAN?

YANG MGA BISYO NA IYAN!

ANG MGA BARKADA NA IYAN!

AY PANSAMANTALANG KALIGAYAHAN LAMANG!

HINDI ITO ANG MAGPAPALIGAYA SA BUHAY NATIN!

ANG MAGPAPALIGAYA SA BUHAY NATIN AY ANG DIYOS.

Ito ang dahilan kung BAKIT NAUUHAW SI HESUS NGAYON,

NAUUHAW SIYA AY SAPAGKAT WALA NANG NANINIWALA SA KANYA!

WALA NANG SUMASAMBA SA KANYA!

WALA NANG NAKIKINIG SA KANYANG SALITA!

IPINAGPAPALIT SI HESUS SA MGA BAGAY NA MAKAMUNDO!!!!!!!!!!!!!!

ANG TAWAG NG MUNDO AY PANSAMANTALA LAMANG IYAN!

PATIKIM LAMANG IYAN SA ATIN.

Ngunit ang TAWAG NG DIYOS ay PANG-HABANG BUHAY NA KALIGAYAHAN.

PANALANGIN

Pinakaiibig na Hesus, aking mananakop, ngayon ko lamang naunawaan ang hindi matatarok na lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Sa isang paraan ay maari kong unawain ang hanggan ng iyong pagpapakababa sa pagkakakilala ko sa iyo na tunay na diyos, sa pagkamalas ko sa iyong pagtitiis ng gayong kakilakilabot na mga pagtungayaw, pahirap at pasakit. Tulungan mo akong maunawaan kong lalo ang mga kailangang katotohanang ito. Ako nawa ay maging tapat na lagi sa iyo, anak ng kalungkutan at ang iyong mga paghihirap nawa ang laging magpapanitili sa akin sa pagiging tapat sa iyo.

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

 MALIGAYANG PAGTATAPOS SA LAHAT NG MGA MAGSISIPAGTAPOS NG PAG-AARAL SA TAONG ITO!

ANO ANG PAKIRAMDAM NINYO KAPAG NAABOT NA ANG INYONG PANGARAP SA BUHAY?

MASAYA,

MAGAAN ANG PAKIRAMDAM.

ANG KALIGAYAHAN AY ABOT HANGGANG LANGIT.

Sa loob ng ilang taon ng pag-aaral ay maraming mga pagsubok na pinagdaanan at nalampasan.

WALANG TAGUMPAY KUNG WALA ANG PAGHIHIRAP!

Sa araw na ito ng Biyernes Santo ay natupad na ni Hesus ang kanyang misyon para sa atin.

KATAKUT-TAKOT NA PAGHIHIRAP ANG KANYANG PINAGDAANAN.

Madalas kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok ay PINAGHIHINAAN TAYO NG LOOB.

INIISIP NATIN NA BAKA HINDI TAYO MAGTAGUMPAY.

May isang picture na pinost sa Facebook ng aking POGING kaklase at kaibigan diyan sa Perpetual Help College of Manila na si Christian Daryl Pablo, ang larawan na ito ay nagpapakita ng isang slogan;

“BELIEVE YOURSELF.”

MAGTIWALA KA SA IYONG SARILI.

KUNG IKAW AY NAHAHARAP SA MATINDING PAGSUBOK, 

MATUTO KANG LUMABAN AT MAGTIWALA KA LAMANG SA IYONG SARILI AT SA IYONG KAKAYAHAN NA IKAW AY MAGTATAGUMPAY SA BUHAY.

MAGTATAGUMPAY KA KUNG IKAW AY MAY PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, itabi mo akong lagi sa iyo. Gawin mo akong maging karapat-dapat na lagi sa iyo. Kung saka-sakaling ako ay malayo sa iyo, ako ay ibalik mo agad nang iyong biyaya. Loobin mo nawang maging dapat kong uliting kasunod mo sa banig ng pagdurusa ang mga wikang “Natapos na.” Matapos ko nawa ang aking buhay na taglay ang gunitang nakibaka ako nang mabuting laban at nanatili sa pananampalataya. Mahal kong Hesus, kailan man ay huwag mong tulutan malayo ako sa iyo.

Gawin mo akong mamalaging tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng biyayang makagawa ng iyong kalooban upang pagsapit ng araw na ako ay tawagin na ay maari kong sabihinng “natapos na.”

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

 

 Nitong nakaraang Disyembre 2014 ay dalawang magkasunod na dagok ang dumating sa aming pamilya. Ang Dalawang Auntie ko na magkapatid ay magkasunod na pumanaw. Pumanaw sila dahil sa isang malubha at kritikal na karamdaman.

MASAKIT SA BUHAY NATIN NA TANGGAPIN ANG KANILANG KAMATAYAN.

Sa Simula ay mahirap tanggapin ito, ngunit sa katagalan ay matatanggap natin ito.

LAHAT TAYO AY DARATING SA KAMATAYAN.

PINAGHAHANDAAN NATIN ANG KAMATAYAN .

ANONG KLASENG PAGHAHANDA ANG GINAGAWA NATIN BAGO TAYONG MAMATAY?

PAGGAWA NG KABUTIHAN,

PAGMAMALASAKIT SA KAPWA,

MAAWAIN SA KAPWA.

Ang Panginoon ngayon, bago siya nalagutan ng hininga ay NANGARAL SIYA TUNGKOL SA PAGHAHARI NG DIYOS,

NAGPAGALING SA MGA MAYSAKIT,

BINUHAY ANG MGA PATAY,

AT NAGPAKAIN SA MGA NAGUGUTOM.

ANG MGA MABUBUTING GAWA AY ISANG PAGHAHANDA PARA SA ATING KAMATAYAN.

ANG KAMATAYAN AY HINDI KATAPUSAN NG ATING BUHAY,

ANG KAMATAYAN AY SIMULA NG ATING PAGTAHAK SA KABILANG BUHAY NA TINATAWAG NA BUHAY NA WALANG HANGGAN.

Kaya nga ang ginagamit na salita kapag ang isang tao ay namatay,

SUMAKABILANG-BUHAY.

NAMATAY ANG KATAWANG-LUPA NGUNIT BUHAY NAMAN ANG KALULUWA.

HUWAG DAPAT KATAKUTAN ANG KAMATAYAN.

Kaya lagi tayong pinapaalalahanan ng simbahan na sa panahong ito ng Semana Santa na TAYONG LAHAT AY MAGSISI SA KASALANAN AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

AYUSIN NATIN ANG ATING RELASYON SA DIYOS UPANG PAGHANDAAN ANG ATING KAMATAYAN.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit sa munti kong kakayahan ay nakuha kong kilalanin ang hirap at kalungkutan ng iyong 3 oras sa kalbaryo. Ipinangangako kong lilisanin ko ang taluktok ng golgota na taglay ang pagtitikang mananatiling malapit sa iyo sa hinaharap, lalong maalalahanin sa iyong buhay at kamatayan, lalong masigasig sa pagpapalaganap ng iyong kaharian.

Iniukit sa kaibuturan ng aking puso ang kasaysayan ng kalbaryo. Salamat sa iyong biyaya at natutuhan kong unawaing ikaw, o diyos na tao, ay nagtiis labis-labis dahil sa akin. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, hesus na aking diyos. Loobin ko nawang mawala na ang lahat kaysa maiwala ko ang iyong biyaya. Bayaan mo akong magtiis kahit isang sandali ng pahirap ng budhi dahil sa pagkakalayo sa iyo. Pamalagiin mo ako sa iyong biyaya. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, pinakamamahal kong panginoon at mananakop.

Narinig natin ang mga Pitong Pangungusap ng ating Panginoon na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, ang panginoon ay nag-iwan sa atin ng mga pitong pangungusap. Nawa’y maisabuhay natin ang mga salita na kanyang iniwan sa atin na ibinahagi ko sa inyo ngayon at ito’y magsilbing inspirasyon sa ating pang araw-araw na buhay.

 

 

 

 

 

GOOD FRIDAY, April 3, 2015.

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements