PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

GOOD FRIDAY, April 3, 2015.

 

 

VIA CRUCIS.

 A Prayer and Reflection on the Way of Jesus to Calvary, Good Friday, April 3, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

 

Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. 

AMEN.

Panginoong Hesukristo, 

habang kami ay natitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong misteryo paskwal,

pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya na kasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa,

at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. 

Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong mga paghihirap,

kundi maging sa iyo ring Muling Pagkabuhay.

Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman.

AMEN.

Panalangin para sa intensyon ng ating Santo Papa na si Francisco,

idalangin natin ang AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA at LUWALHATI.

 

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.

Kapara sa una, ngayon at magpakailanman. 

AMEN.

PANGWAKAS NA PANALANGIN

Makapangyarihan at walang-hanggang Diyos,

namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak,

para iligtas kami sa aming mga kasalanan.

Sa iyong kabutihan,

muli mong buhayin ang iyong mga tapat na nananampalataya,

upang makiisa sa kanya sa buhay na walang hanggan sa langit,

kung saan nabubuhay siya at naghahari,

kasama mo at ng Espiritu Santo,

MAGPASAWALANG HANGGAN.

AMEN!

Sumaatin at manatili nawa ang pagpapala ng Makapangyarihang Diyos:

Ama, Anak at Espiritu Santo magpasawalang-hanggan.

 

 

 

GOOD FRIDAY, April 3, 2015.

 

 

HOLY WEEK 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements