PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

Katolikong Katesismo on the 3rd Sunday of Easter, April 19, 2015.

ANG MULING PAGKABUHAY BILANG PRESENSYA NI HESUS.

 

 

  May tatlong mahahalagang katangian ang mga pagpapakitang ito ng Kristong Muling Nabuhay:

Una, naiiba sila sa mga pangitain na napapaloob sa kasaysayan sapagkat nagpakita ang kristong muling nabuhay bilang lumalampas sa pangkaraniwang hangganan ng panahon at puwang.

Ikalawa, maliban kay Pablo, nagpakita lamang ang kristong muling nabuhay doon sa mga nakakilala sa kanya bilang Hesus na makalupa at makasaysayan. Ang mga ito kung gayon, ang naging mga minsanang orihinal na saksi sa pagtatatag ng simbahan. Nagwakas ang panahong apostoliko sa kanilang pagpanaw, mula noon, yaong mga kristyano’y yaong mga naniniwala kahit hindi nila nakita.

Ikatlo at ang pinakamahalaga, ang mga pagpapakita ay hindi pumawi ng lahat ng mga pag-aalinlangan, ni ang pangangailangan sa pananampalataya. Ang ilan ay nag-aalinlangan kung tunay ngang si Hesus ng Nazareth ang nagpakita, ang ilan naman ay hindi naniniwalang siya nga ang kristo. Tulad ng malinaw na ipinakita ni Tomas at ng mga disipulong  patungo sa Emmaus, sadyang kinakailangan ang tunay na pagbabago ng puso, ang pagbabalik-loob, upang makita ang kristong muling nabuhay. Inilalarawan ni Mateo kung paanong siya’y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Ito ang nagpatibay sa katotohanang ang pananampalataya ay totoong handog. Hindi rin masasabi ninuman, “PANGINOON SI HESUS,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ipinaliwanag ni Sto Tomas De Aquino OP na nakita ng mga apostol ang kristong muling nabuhay sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Ngunit ang presensya ng Kristong Muling Nabuhay ay hindi lamang hanggang sa kanyang mga pagpapakita lamang.

Sa halip, ang aktibong presensya ni Hesus ay marubdob na naramdaman ng naunang pamayanan at kanilang iniugnay ito sa buhay sa espiritu ang presensya ni Hesus ay higit na nadama sa tatlong larangan na umaayon sa kasalukuyan nating mga Doktrina, Moral na pamumuhay at pagsamba.

Una, bilang bukal ng pagtuturo at kapangyarihan ng mga pinuno sa kristyanong pamayanan.

Ikalawa, sa mga pangaral na moral na nilalaman ng mga sulat ni San Pablo.

At Ikatlo, sa pagsamba ng pamayanan, lalung-lalo na sa binyag at eukaristiya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements