PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

 

REPENTANCE TOWARDS THE NEW LIFE.

 A Gospel Reflection on the 3rd Sunday of Easter, April 19, 2015.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Tayo ngayon ay nasa 3rd Sunday of Easter, April 19, 2015. Dalawang Linggo na ang nakalipas nung ipinagdiwang natin ang Linggo ng Pagkabuhay. Naririnig natin ang pagpapakita ni Hesus.

Una siyang nagpakita sa kanyang ina na si Maria. 

Actually hindi ito nakatala sa bibliya ngunit ito ay isang tradisyon. Kaya kung mapapansin ninyo sa madaling araw ng Easter Sunday ay meron ginaganap na prusisyon ng Salubong, ang PAGTATAGPO NINA HESUS AT MARIA.

Pangalawa, si Hesus ay nagpakita naman kay Maria Magdalena.

Iyan ay nakatala sa bibliya na ating binasa at pinagnilayan nitong mga nagdaang araw.

Pangatlo, ang pagpapakita ni Hesus sa kanyang mga alagad na ating pinagnilayan nung nakaraang linggo na kung saan ay nag-alinlangan si Tomas sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon.

Pang-apat, ang pagpapakita ni Hesus sa dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus at ito ang ating pagninilayan sa Ebanghelyo Photo is loading (Luke 14:35-48) ngayon. Sa Ika-apat na Pagpapakita ng ating Panginoon ay pinapaalala niya sa atin na talagang siya ay muling nabuhay o BUHAY NA BUHAY. Narinig natin dito na ang dalawang alagad ay nabuksan ang kanilang mata nung nakita nila na pinagpiraso ni Hesus ang tinapay.

ANG PAGPIPIRASO NG TINAPAY AY PAALALA HINDI LAMANG PARA SA MGA ALAGAD KUNDI MAGING SA ATING LAHAT,

ANG PANGYAYARI NA NAGANAP SA HULING HAPUNAN.

Ito ay paulit-ulit nating inaalala sa misa,

INAALALA NATIN ANG MADUGONG SAKRIPISYO NG PANGINOON,

ANG PAG-AALAY NG KANYANG BUHAY SA KRUS PARA SA ATING KALIGTASAN.

Ngayon, si HESUS AY MULING NABUHAY.

PATULOY ANG KANYANG PAGPAPAKITA SA MGA ALAGAD UPANG IPAG-UTOS NA ULITIN ANG KANYANG GINAWA SA HULING HAPUNAN.

Tulad ng ginagawa natin ngayon sa misa,

INAALALA AT INUULIT NATIN ANG HULING HAPUNAN NG PANGINOON.

Sa pagdalo natin sa misa,

HINDI LAMANG TAYO UUPO PARA MAKINIG SA SERMON NG PARI,

HINDI LAMANG TAYO TATAYO PARA IPAHAYAG ANG ATING PANANAMPALATAYA,

HINDI LAMANG TAYO PIPILA PARA TUMANGGAP NG BANAL NA KOMUNYON O ANG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO.

Sa pagdalo natin sa misa ay may ipinag-uutos sa atin ang Panginoon,

MAY MISYONG IBINIBIGAY SA ATIN ANG PANGINOON.

ANG MISYON NATIN AY NAGSISIMULA PAGKATAPOS NG MISA.

Ito lagi ang sinasabi ng pari pagkatapos ng misa;

“TAPOS NA ANG MISA, HUMAYO KAYO AT DALHIN ANG KAPAYAPAAN NI KRISTO.”

THE MASS IS ENDED YOU MAY GO IN PEACE OF CHRIST!

MARAMI SA INYO PAGKATAPOS NG MISA AY MINUMURA ANG MGA ANAK AT KASAMBAHAY KAPAG MAY NAGAWANG PAGKAKAMALI!!!!!!!!!!!!!!!!!

MARAMI SA INYO PAGKATAPOS NG MISA AY GUMAGAWA NG MGA ANOMALYA SA GOBYERNO!!!!!

MARAMI SA INYO PAGKATAPOS NG MISA AY HINDI TINUTUPAD ANG TUNGKULIN BILANG KRISTYANO!!!!!!

ANO ANG TUNGKULIN NATIN BILANG KRISTYANO?!

ANG ISABUHAY ANG EBANGHELYO!

Ito ang ipinag-uutos sa atin ni Hesus dito sa Ebanghelyo ngayon, na SA PANGALAN NI HESUS AY DAPAT IPANGARAL SA BUONG MUNDO ANG PAGSISISI AT KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN.

PAANO MO IPANGANGARAL ANG TUNGKOL SA PAGSISISI AT KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN KUNG IKAW MISMO AY MAY KAAWAY AT HINDI KA MARUNONG MAGPATAWAD?!

DAPAT IKAW MUNA ANG MAGSISI AT MAGPATAWAD SA KASALANAN.

DAPAT IKAW ANG MAGING HALIMBAWA NITO UPANG PANIWALAAN KA NG MGA TAO,

AT MAAKAY MO ANG MGA TAO NA MAGSISI, MAGBAGO AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements