PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  19th Sunday in Ordinary time, August 9, 2015.

ANG MALUWALHATING PAG-AKYAT SA LANGIT SA MAHAL NA BIRHENG MARIA .

. 

 

Ang pinangangalagaang maging malaya mula sa lahat ng bahid dungis ng kasalanang-mana, ang KALINIS-LINISANG BIRHEN AY INIAKYAT KATAWAN AT KALULUWA SA MAKALANGIT NA KALUWALHATIAN pagkatapos ng kanyang paglagi sa lupa. Sa pag-aakyat sa kanya sa langit upang makapisan ang kanyang anak na si Kristong nabuhay na mag-uli at sa kaganapan ng kanyang katauhan, ipinahahayag ni Maria ang kaganapan ng gawaing pagtubos ng Diyos para sa ating lahat, isang palatandaan ng tiyak na pag-asa at kaginhawahan para sa naglalakbay na bayan ng Diyos.
Ang dalawang natatanging karapatan ni Maria, ang KALINI-LINISANG PAGLILIHI SA KANYA at ang MALUWALHATI NIYANG PAG-AAKYAT SA LANGIT ay hindi mga taliwas na aral na naghihiwalay sa atin kay Maria. Sa halip ang mga ito’y mga natatanging karapatan at kabuuan. Ang Biyaya ni Maria ay pangkalahatang ibinabahagi ang kanyang natatanging karapatan ay yaong sa kaganapan. Iginagawad ang dalawang natatanging karapatang ito sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu na kung saan tayong lahat ay tinatawag upang makibahagi. Kaya inilagay nila si Maria sa pinakabuod ng lahat ng mga tao at ng simbahan.
Sa praktikal na pananalita, nangangahulugang ito na tulad ni

 

Kristong walang kasalanan, si Maria ay hindi nabulag o nalito ng
kapalaluan o huwad na pagkamakasarili. Higit na ganap at tunay na makatao kaysa atin, kaya tunay na napahahalagahan ni
Maria ang mga pagsubok at kabiguan nating mga tao. Ang mga biyayang ito’y ibinigay kay Maria alang-alang sa kanyang bukod-tanging tungkuling gagampanan sa plano ng Diyos na iligtas ang lahat sa pamamagitan ng mapagtubos na misyon ni
Hesus.
 

 

 

Advertisements