PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the  21st Sunday in Ordinary time, August 23, 2015.

ANG PANANAMPALATAYA AY ISANG PAGKILOS.

. 

 

Ngunit bukod sa paniniwala sa pananampalataya, PAGKILOS din ang kailangan ng pananampalataya.
Sinulat ni Santiago;
“MGA KAPATID, ANO ANG MAPAPALA NG ISANG TAO KUNG SABIHIN MAN NIYANG SIYA AY MAY PANANAMPALATAYA, NGUNIT HINDI NAMAN NIYA PINATUTUNAYAN SA GAWA.”    (James 2:14)
 
Si Kristo mismo ang nagturo;
“HINDI LAHAT NG TUMATAWAG SA AKIN, PANGINOON, PANGINOON AY PAPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT, KUNDI YAONG LAMANG SUMUSUNOD SA KALOOBAN NG AKING AMANG NASA LANGIT.”       (Matthew 7:21)
Samakatuwid, ang pananampalataya ay isang PAGTATALAGA na sumunod sa kalooban ng Diyos para sa atin. Nakikita natin ang halimbawa nito kay Mariang nagsabi;
“AKO’ ALIPIN NG PANGINOON, MANGYARI SA AKIN ANG IYONG SINABI.”
Tinatalakay ng Plenary Council of the Philippines II ang bahaging PAGKILOS ng pananampalataya bilang PAGSAKSI sa pamamagitan ng MAPAGMAHAL NA PAGLILINGKOD sa ating mga nangangailangan na kapatid. 
Sa ating konkretong kalagayan, mahalaga ang mabilis na pagtugon sa tawag para sa;
1. GAWAING PANGKATARUNGAN AT PAG-IBIG at
2. PAGTATANGGOL AT PANGANGALAGA SA NANGANGANIB NA KAPALIGIRAN NATIN.
Talagang tinatanggap natin na madalas na HINDI natin ginagawa ang ipinahahayag natin sa pananampalataya. Ngunit ang kamalayang ito sa ating mga kabiguan ang lalong nagbibigay-diin sa napakahalagang bahagi ng asal sa tunay na pananampalatayang katoliko. Higit nitong iminumulat sa atin ang ating pangangailangan sa Espiritu ni Kristo upang maisabuhay natin ang pananampalataya sa ating mga pagkilos.
Ang sabi ni Kristo;
“SAPAGKAT WALA KAYONG MAGAGAWA KUNG KAYO AY HIWALAY SA AKIN.”
Bago maisabuhay ang pananampalatayang ito, kailangan ng tao ang biyaya ng Diyos upang pakilusin at tulungan siya, kailangan niya ng panloob na tulong ng Espiritu Santo na umaantig ng puso atnagpapabalik-loob sa Diyos.
 

 

 

Advertisements