PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the  Solemnity of All Saints Sunday, November 1, 2015. 

ANO ANG KAHULUGAN NG LANGIT, IMPIYERNO AT PURGATORYO SA TURO NG SIMBAHAN?

 

 

 

Ang Langit ay ang kalagayan  ng PAGIGING KAPILING NG PANGINOON, kinalulugdan ng kaibuturan ng Diyos, na ama ng ating tagapagligtas na si Kristong Muling nabuhay, sa kanilang Espiritu Santo at sa harapan ng buong simbahan sa kaluwalhatian. Madalas nating tinatawag ang kalagayang ito na MAKITA ANG DIYOS NANG HARAP-HARAPAN. Ito ay banal na pangitain sapagkat nagbubunga ito ng kamangha-manghang kagalakan at kaligayahan sa pakikipag-isa ng lahat ng mga banal. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.
Sa kabaligtaran ng katunayan ng langit, itinuturo ng simbahan ang posibilidad ng WALANG-HANGGANG KAPAHAMAKAN. Binibigyang-diin ng posibilidad ng impiyerno ang ating sukdulang pananagutan sa anumang ginagawa natin sa ating buhay sa lupa. Ang buod ng impiyerno ay ang PAGKAWALAY SA DIYOS, na sinasapit ng mga taong kusang ihiniwalay ang sarili sa Diyos. 
Ang Kahulugan ng Purgatoryo ay ang KALAGAYAN NG HULING PAGLILINIS. Dito maaaring linisin ang mga namatay na nasa kalagayan ng grasya subalit nabibigatan dahil sa bahid ng kasakiman at kasalanan, upang sa gayon ay makapasok sila sa walang-hanggang kaluwalhatian kasama ng Panginoon.

 

 

Advertisements