PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on Ash Wednesday, February 10, 2016.

  ANO ANG MIYERKULES NG ABO?

 

 

Ang Abo sa anyo ng Krus ay tanda ng pasimula ng panahon ng kuwaresma. Ang panahong ito ng apat na pung araw ay paghahanda para sa pinakapunong kapistahan ng Simbahan. Ipinahahayag ng tanda ng abo sa noo ang kahulugan ng buong kapanahunan ng kuwaresma.

Ang ating pagbabalik-loob mula sa pagkakasala ang diwa ng araw na ito at ng buong kuwaresma. Ito ang taunang landasin ng pagbabalik-loob na naghahatid sa atin sa mga mahal na araw ng
triduum o ang tatlong araw ng pagdiriwang ng
kamatayan 
at muling pagkabuhay ni Hesukristo.
Ang pag-aalala natin at pagdiriwang ng kanyang
kamatayan 
at pagkabuhay na mag-uli ay tanging
wasto nating maisasagawa sa diwa ng ating
sariling pagtalikod 
sa kasalanan at pagtalima sa
kanyang kalooban. Kaya’t pagbabalik-loob sa Diyos

mula sa kasamaan at ang ating pamumuhay sa kabutihan ang tunay na diwa ng Kuwaresma mula sa simula hanggang katapusan.

Ang ABO ay sagisag unang-una ng pagiging
pansamantala 
lamang ng daigdig na ito. Katulad
nito, ang alabok ay nagpapaalala sa atin
 na ang
buhay na ito ay lumilipas; tayo 
ay nakatalaga sa isang buhay na walang hanggan. Kung kaya’t ang

paglalagay ng abo sa noo ay lantaran din
pagpapahayag na ang isa’y makasalanan.

Tinatanggap natin ang abo sa anyo ng krus.

Ipinahihiwatig nito na ang kaligtasan sa kasalanan at sa kamatayan nitong dulot ay tanging sa
pamamagitan ni Hesukristo
 na nag-aalay ng buhay at ang tagumpay sa krus.  Ang tanda ng krus ay
pagpapaalala sa atin na ang hantungan ng
kapanahunan ng kuwaresma na ating pinasisimulan
ay ang pagdiriwang ng kamatayan 
at muling
pagkabuhay 
ng panginoon.

Ang ating pagbabalik-loob na ipinahayag ng abo sa
ating noo 
sa anyo ng krus ay pagsunod sa
panawagan ni Hesukristo
, at paghahangad na
matapos ang apat na pung araw ng Kuwaresma 
ay
makapakibahagi 
nawa tayo sa kaligtasan at
tagumpay na bunga ng kanyang kamatayan
 sa krus
at muling pagkabuhay.

 

Advertisements