PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SEMANA SANTA 2016.

 

SIETE PALABRAS 2016.

 A Reflection on the Seven Last Words of Jesus on the CrossGood Friday, March 25, 2016.

 

 

 

Taun-taon tuwing Biyernes Santo ay isinasagawa natin ang   Siete Palabras, ito ay ang pagninilay sa mga  Pitong Huling Wika ng ating Panginoon. Bago nalagutan ng hininga ang ating panginoon ay may iniwan siyang  mga pangungusap para sa atin na siyang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating paghihirap at pagsubok sa buhay, ang tanging masasandalan lamang natin ay ang   Salita ng Diyos.

Ang Taong 2016 ay pagdiriwang ng JUBILEE YEAR OF THE ORDER OF PREACHERS na itinatag ni Santo Domingo De Guzman noong 1216, sa madaling salita ngayon po ay 800 years na po ang Order of Preachers o mas kilala nating mga DOMINICANS. Kasabay din nito ang pagdeklera ni Pope Francis bilang EXTRAORDINARY JUBILEE YEAR OF MERCY AND COMPASSION. Ang Dalawang okasyon na ito ay parehong may kinalaman sa buhay ng ating simbahan at sa mga halimbawang ipinakita ni Santo Domingo De Guzman.

Mga Kaibigan,

halina’t pagnilayan natin ang mga pitong huling wika ng ating panginoon.

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

Sa panahong ito ay matunog ang pangalan ng isang grupo ng mga muslim, ito ay ang tinatawag na ISIS. Sila ang pumapatay sa mga kristyano. Kamakailan lang ay nabalitaan natin na maraming mga kristyano doon sa Afghanistan ang PINUGUTAN NG ULO.

KATAKUT-TAKOT NA PERSECUTION ANG GINAWA SA MGA KRISTYANO DOON.

Ang Pamilya ng mga pinugutan ng ulo, sa halip na magalit sila sa mga ISIS ay nagpasalamat pa sila,

BAKIT?

Sapagkat kung hindi dahil sa mga ISIS ay hindi magiging banal ang kanilang mahal sa buhay.

Dahil sa mga ISIS na ito ay madadagdagan na naman ang mga susunod na magiging santo at santa ng ating simbahan.

Sa buhay natin ngayon ay may mga kanya-kanya tayong persecutions na hinaharap.

PAANO BA NATIN NAHAHARAP ITO?

ANO BA ANG NAGIGING ATTITUDE NATIN KAPAG TAYO AY NAPE-PERSECUTE O INUUSIG?

Madalas tayo ay NAGAGALIT, NAKIKIPAG-AWAY, NAGMUMURA AT NAGHIHIGANTI!!!!!

ANG TINITIGNAN NATIN AY ANG SARILI NATIN!

MASYADONG MATAAS ANG ATING EGO!

KAYA KUNG TITIGNAN NATIN SI HESUS NA NAKABAYUBAY NGAYON SA KRUS,

PINAHIRAPAN SIYA NG MGA UMUUSIG SA KANYA.

ANO ANG NAGING ATTITUDE NI HESUS DITO?

UMIRAL PA RIN ANG KANYANG PAGMAMAHAL.

At dahil dito ay IBINIGAY NIYA ANG KAPATAWARAN SA MGA TAONG NAGPAHIRAP SA KANYA.

KAYA KUNG TAYO AY NAKATUTOK NGAYON SA KRUS AT TINITIGNAN NATIN SI HESUS NA NAKABAYUBAY DOON,

MAGAGAWA DIN NATIN ANG MAGPATAWAD SA MGA TAONG UMUUSIG AT NAGPABAGSAK SA ATIN.

PANALANGIN

Panginoon, mahabag ka sa akin na isang hamak na makasalanan. Madalas na ako ay naging karapat-dapat sa pahirap ng impyerno dahil sa aking mga pagkakasala. Ikaw oh Panginoon ng langit, ang siyang nagligtas sa akin sa kahirapang ito. Tulungan mo akong hubugin ko ang aking buhay sa iyong halimbawa. Tulungan mo akong tumulad sa iyo. Bayaan mong ako ay maging tapat sa iyo, hindi lamang sa mga kaaya-ayang bagay sa buhay kundi sa mga panahong lubhang mahirap ang sumunod sa iyo. Kung dumadalangin ako sa iyo na patawarin mo ang aking mga kasalanan ay bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na mapatawad ang sinumang nagkakasala sa akin.

Loobin mo nawang ako ay manatiling malakas ang loob at tunay na kristyano. Bayaan mong ikasiya nang loob ko ang kaganapan ng iyong patakaran sa pagpapatawad, “Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!”

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

SINO SA INYO ANG GUSTONG MAKATIKIM NG MAGANDANG BUHAY?

Lahat tayo ay gustong matikman ang kagandahan at marangyang buhay.

Pero bago natin makamit ito ay kinakailangan paghirapan natin ito.

KUNG GUSTO MONG YUMAMAN AT DUMAMI ANG PERA MO AY PAGHIRAPAN MO,

MAGTRABAHO KA,

MAGBANAT KA NG BUTO MO!

HUWAG KANG MAGNANAKAW!

ITO ANG NAGIGING KULTURA NGAYON NG MGA PULITIKO,

ANG MANGURAKOT AT MAGNAKAW SA KABAN NG BAYAN!!!!!!!

GINAGAWANG SHORTCUT ANG PAGYAMAN NG ISANG TAO!

WALANG DUMADAAN SA SHORTCUT ANG PAGYAMAN NG ISANG TAO,

ANG DUMADAAN SA SHORTCUT AY NAPAPAHAMAK!

KAYA NAKITA NINYO SA TELEBISYON AY LAGING MAY HEARING SA SENADO,

BINUBUSISI ANG MGA NAKAW NA PERA, ARI-ARIAN AT ILLEGAL TRANSACTIONS!

KAYA KUNG TAYO AY NAGTIYA-TIYAGA AT DUMADAAN SA MAHIRAP NA DAAN AY HINDI PA TAYO MAPAPAHAMAK AT IBIBIGAY PA SA ATIN ANG GANTIMPALANG NARARAPAT PARA SA ATIN.

Si Dimas ay tumanggap ngayon ng gantimpala mula sa Panginoon,

IBINIGAY SA KANYA ANG PARAISO.

Lahat naman tayo ay makakarating sa paraiso.

HUWAG NGA LANG TAYO DUMAAN SA SHORTCUT,

KAPAG DUMAAN TAYO SA SHORTCUT AY MALILIGAW PA TAYO,

TAHAKIN NATIN ANG MAHIRAP NA DAAN PATUNGO SA PARAISO.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong panginoon, ang buong habag mong pagpapatawad sa naghihingalong magnanakaw ay siya kong pag-asa. Lubhang higit ang kailangan kong panawagan sa iyo na gaya ng magnanakaw na ibinitin sa krus sa piling mo! Mahabag ka sa akin, mahal kong hesus at maging dapat nawa ako sa iyong biyaya. Bayaan mong lagi akong mabuhay sa taglay ang taimtim na pag-asa sa langit.

Bayaan mong magtiwala ako sa iyo nang walang pasubali, umasa sa iyo at mabuhay para lamang sa iyo! Bayaan mong manatili sa akin ang damdamin ng pagtitika na sinasambit nang nagsisising magnanakaw at loobin mo nawang ulit-ulitin ko sa aking banig ng kamatayan ang nagpapahimakus na kahilingan ng magnanakaw, “Panginoon, alalahanin mo ako!”

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

 

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

Kamakailan lang ay sumikat sa telebisyon si Manny Pacquiao. Sumikat siya hindi dahil sa larangan ng boxing, sumikat siya dahil sa kanyang ipinahayag. Ang Pahayag niya tungkol sa mga bakla, tomboy at transgender ay ganito;

“ANG MGA BAKLA AT TOMBOY AY MASAHOL PA SA HAYOP!”

Sa ating generation ngayon ay tanggap na natin ang mga bakla at tomboy.

NGUNIT ang HINDI NATIN MATANGGAP AY ANG PAG-AASAWA NG PAREHONG KASARIAN;

BABAE SA BABAE AT LALAKI SA LALAKI.

Tama nga naman ang sinabi ni Manny Pacquiao na MASAHOL PA SA HAYOP ANG MGA MAG-ASAWANG PAREHO ANG KASARIAN.

Ang ginawa ni Manny Pacquiao ay isang paalala lamang para sa ating lahat.

Ganyan ang ginagawa ng simbahan,

ANG SIMBAHAN AY PATULOY NA NAGPAPAALALA SA ATIN NGAYON,

GUMAGABAY SA ATING MORAL NA PAMUMUHAY.

ITO ANG HINDI NAIINTINDIHAN NG MGA TAO NGAYON,

AKALA NILA AY HINUHUSGAHAN SILA NG SIMBAHAN.

HINDI PO!

HINDI NAGHUHUSGA ANG SIMBAHAN!

PINAPAIRAL NG SIMBAHAN ANG AWA.

KAYA NGA ITINATAG NI HESUS ANG SIMBAHAN AY PARA DOON NATIN MATANGGAP ANG BIYAYA AT AWA NG DIYOS.

Sa araw na ito ay ibinigay sa atin ni Hesus si Maria upang gumabay sa simbahan at magpapaalala na lagi tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at tumulad sa mga halimbawa ni Kristo.

PANALANGIN

Maria, kabanal-banalang ina ng Dalamhati, pakundangan sa kapighatiang iyong dinanas sa paanan ng krus sa loob ng 3 oras ng paghihirap ni Hesus, ay loobin mo nawang saklolohan kaming lahat na mga anak mo sa kalungkutan, sa aming huling paghihirap. Tulungan mo kami nang sa paglisan namin sa himlayan ng kamatayan ay sumapit kami sa mga banal na kaligayahan ng langit.

O Amang nasa langit, na nagbigay sa amin kay Hesus upang maging kapatid namin at kay Maria upang maging ina namin, loobin mo nawang sa karapatan at halimbawa ng iyong anak na ipinako sa krus ay mamalagi kaming ligtas sa loob ng yakap ni Maria na malapit sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan rin ni Hesukristong aming Panginoon AMEN

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

 

 Sa larangan ng negosyo, hindi lahat ng panahon ay malakas ang benta. Dumarating din ang panahon na humihina ang benta. At kung patuloy pang hihina ang negosyo na ito, ito ay mauuwi sa pagkalugi o pagkasara ng negosyo. Madalas kapag mahina ang ating benta ay tinatawag natin ang Diyos,

“DIYOS KO! BAKIT HINAYAAN MONG HUMINA ANG AKING BENTA AT BUMAGSAK ANG AKING NEGOSYO?!”

ITO ANG INIISIP NATIN KAPAG MAHINA ANG ATING NEGOSYO,

PINABABAYAAN TAYO NG DIYOS NA MAGHIRAP!

HINDI!!!!!!!!!!

HINDI TAYO PINABABAYAAN NG DIYOS!!!!!!!!!!!!

HINDI NIYA TAYO HINAHAYAANG MAGHIRAP!!!!!!!!

HINDI NIYA KAGUSTUHAN NA MAGHIRAP TAYO!!!!!!

SA KATUNAYAN, ANG GUSTO PA NG DIYOS AY IBIGAY SA ATIN ANG KASAGANAHAN!

BAKIT NAGHIHIRAP ANG TAO NGAYON?!

SAPAGKAT ANG TAO DIN MISMO ANG GUMAGAWA NITO!

AKO, IKAW AT TAYONG LAHAT ANG MAY KAGAGAWAN NG PAGHIHIRAP NATIN!

TAYO ANG GUMAGAWA NG BUHAY!

ANG DIYOS AY GUMAGABAY LAMANG SA ATIN!

NGAYON, BAKIT HUMIHINA ANG ATING BENTA?

SAPAGKAT MAY ITINUTURO SA ATIN SI HESUS,

ANG MAGKAROON NG PASENSYA AT PAGTIYA-TIYAGA.

Tandaan po natin, KUNG TAYO AY MAGTIYA-TIYAGA AY MAGKAKAROON NG BUNGA ANG ATING PINAGHIRAPAN.

PANALANGIN

Minamahal kong Hesus, doon sa kalbaryo ay naranasan mo ang kasukdulan ng pangungulila. Pinagtiisan mo rin yaong kakila-kilabot na pahirap na sasapit lamang doon sa mga lumalayo sa kasamahan ng diyos. Ngayon ay isinasamo ko sa iyo, diyos kong mananakop, na ako ay iyong tulungang manatili sa iyong pag-ibig, laging tapat sa iyo, laging taimtim at malakas ang loob sa pagsunod sa iyo. Loobin mo nawang ako ay maging dapat sa iyo, loobin mo nawang ako ay tumanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya at laging mangambang baka maiwala ko ang pakikipag-kaibigan sa iyo. Itanim mo nang malalim sa aking puso ang aral na ang pinakamabigat na parusa na maaaring dumating sa akin dito sa buhay na ito ay ang mawalay sa iyo at sa walang hanggan ay ang marinig sa iyong mga labi ang mga pangungusap na, lumayo ka sa akin at humayo sa apoy na walang hanggan.

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

 Ako ngayon ay meron maliit na pinagkakakitaan, ang aking negosyo ngayon ay ang mag-imprenta ng mga religious stampita at ito ay ibinebenta ko sa iba’t-ibang simbahan.

HINDI BIRO ANG GINAGAWA KONG HANAP BUHAY NA ITO.

Madalas bago ako sumabak sa pagbebenta, dalawa lagi ang iniisip ko:

MAKAKABENTA KAYA AKO O HINDI?

KIKITA KAYA AKO NG MALAKING PERA O HINDI?

Ito lagi ang iniisip ko,

ang tanging hangad ko sa buhay ngayon ay KUMITA NG MALAKING PERA,

MAGKAROON NG MARAMING PERA,

NAG-UUMAPAW ANG AKING PERA.

UHAW NA UHAW AKO NGAYON SA PERA,

UHAW NA UHAW AKONG MAGKAROON NG MALAKING PERA,

NAGHAHANGAD AKO NG MALAKING PERA NGAYON AY PARA MAGAMIT KO SA AKING PAG-AARAL AT MATUPAD ANG PANGARAP KO NA MAKAPAG-ARAL DOON SA LETRAN,

GUSTO KO AY DOON KO NA TATAPUSIN ANG AKING PAG-AARAL SA KURSONG AB MASS COMMUNICATION.

Ito ang dahilan ng aking pagnenegosyo sa mga panahong ito.

Lahat tayo ay may mga dahilan kung bakit kinakailangan nating kumayod,

para MATUGUNAN ANG ATING PANG ARAW-ARAW NA PANGANGAILANGAN.

Ang Panginoon ay patuloy na naghihintay sa atin ngayon para TAYO AY LUMAPIT at MAGBALIK-LOOB SA KANYA.

MADALAS KAPAG IBINUBUHOS NA ANG ATING BUHAY SA PURO TRABAHO AY NAKAKALIMUTAN NATIN ANG DIYOS!

NAKAKALIMUTANG MAGDASAL, MAGSIMBA AT MAGPASALAMAT SA DIYOS.

TAYO LANG ANG MAGPAPATID NG PAGKAUHAW NG ATING PANGINOON.

MAWAWALA ANG PAGKAUHAW NG PANGINOON KUNG IBABALIK NATIN SA KANYA ANG MGA BIYAYANG NATANGGAP NATIN.

PANALANGIN

Pinakaiibig na Hesus, aking mananakop, ngayon ko lamang naunawaan ang hindi matatarok na lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Sa isang paraan ay maari kong unawain ang hanggan ng iyong pagpapakababa sa pagkakakilala ko sa iyo na tunay na diyos, sa pagkamalas ko sa iyong pagtitiis ng gayong kakilakilabot na mga pagtungayaw, pahirap at pasakit. Tulungan mo akong maunawaan kong lalo ang mga kailangang katotohanang ito. Ako nawa ay maging tapat na lagi sa iyo, anak ng kalungkutan at ang iyong mga paghihirap nawa ang laging magpapanitili sa akin sa pagiging tapat sa iyo.

 

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

 Ang buhay natin ay PUNO NG MGA PANGARAP. Marami tayong mga pangarap sa buhay.

PANGARAP NATIN NA MAKATAPOS NG PAG-AARAL,

PANGARAP NATIN NA MAGKAROON NG SARILING BAHAY AT LUPA,

PANGARAP NATIN NA MAGKAROON TAYO NG SARILING SASAKYAN,

PANGARAP NATIN NA TAYO AY MAKARATING SA ABROAD AT MARAMI PA TAYONG MGA PINAPANGARAP SA BUHAY.

Ang mga Pangarap na ating iniisip ngayon ay HANGGANG SALITA NA LANG BA?

HINDI PO.

Para magkaroon ng katuparan ang mga pangarap nating ito ay kinakailangan KUMILOS TAYO AT GUMAWA TAYO NG HAKBANG PARA MAABOT ANG ATING MGA PANGARAP SA BUHAY.

AT KAPAG NAABOT NA NATIN ANG ATING MGA PANGARAP SA BUHAY,

ITO NA ANG KAGANAPAN NG ATING BUHAY,

NAGING GANAP NA ANG ATING BUHAY AY SAPAGKAT NATUPAD NA ANG MGA PLANO NATIN SA BUHAY.

MATUTUPAD LAMANG ANG ATING MGA PLANO SA BUHAY KUNG ANG PLANO NG DIYOS AT PLANO NATIN AY MAGKATUGMA.

Ganyan ang ipinakita sa atin ni Hesus.

Ang kanyang misyon sa mundong ito ay NATUPAD dahil ito ay AYON SA KALOOBAN NG AMA.

LAHAT NG GINAWA NI HESUS AY PURO AYON SA KALOOBAN NG AMA.

Sa buhay natin, may mga pagkakataon na ang mga pangarap at plano natin sa buhay ay HINDI NATUTUPAD.

BAKIT KAYA HINDI NATUTUPAD AT NANGYAYARI ANG MGA PINAPLANO NATIN SA BUHAY?

Baka naman siguro ang PLANO NATIN AT PLANO NG DIYOS ay HINDI MAGKATUGMA.

Ito ang pinakamagandang gawin natin sa buhay.

BAGO TAYO GUMAWA NG PLANO AY ALAMIN MUNA NATIN KUNG ANO BA ANG PLANO NG DIYOS PARA SA ATIN,

KINAKAILANGAN MAGING TUGMA ANG PLANO NG DIYOS AT PLANO NATIN,

AT HIGIT SA LAHAT, SUMUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS AT HINDI ANG KALOOBAN NATIN.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, itabi mo akong lagi sa iyo. Gawin mo akong maging karapat-dapat na lagi sa iyo. Kung saka-sakaling ako ay malayo sa iyo, ako ay ibalik mo agad nang iyong biyaya. Loobin mo nawang maging dapat kong uliting kasunod mo sa banig ng pagdurusa ang mga wikang “Natapos na.” Matapos ko nawa ang aking buhay na taglay ang gunitang nakibaka ako nang mabuting laban at nanatili sa pananampalataya. Mahal kong Hesus, kailan man ay huwag mong tulutan malayo ako sa iyo.

Gawin mo akong mamalaging tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng biyayang makagawa ng iyong kalooban upang pagsapit ng araw na ako ay tawagin na ay maari kong sabihinng “natapos na.”

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

 

 SINU-SINONG MGA KANDIDATO ANG IBOBOTO NINYO SA DARATING NA ELEKSYON?

MAY NAPILI NA BA KAYONG KANDIDATO PARA SA 2016 PRESIDENTIAL ELECTION?

Eh sa nakikita natin ngayon ay mahirap pumili ng mga kandidatong iluluklok natin sa puwesto.

HINDI NATIN ALAM KUNG SINO ANG MGA KARAPAT-DAPAT NA ILAGAY SA PEDESTAL.

Kung titignan natin ang background ng mga kandidato na iyan,

HALOS LAHAT SILA AY MAY MGA KAPALPAKAN;

LAHAT SILA AY MGA KURAKOT AT MAGNANAKAW!

ANG ISA DIYAN AY MAY TILILING SA UTAK PERO MAY IPINAGLALABAN KAHIT SIYA AY MAY MALUBHANG KARAMDAMAN,

ANG ISA DIYAN AY MAMAMATAY-TAO AT BABAERO!

PERO ANG ISANG KANDIDATO DIYAN KAHIT ANONG ISYU ANG IBINABATO TUNGKOL SA KANYANG CITIZENSHIP AY MERON SIYANG PUSO,

GOBYERNONG MAY PUSO.

Kung ako ang tatanungin ninyo kung sino ang pipiliin kong kandidato sa darating na eleksyon,

ang sagot ko lamang ay ito,

BAHALA NA ANG DIYOS KUNG SINO ANG PIPILIIN NIYANG MALUKLOK SA PWESTO.

GINAWA NATIN ANG NARARAPAT,

GINAMIT NATIN ANG ATING KAMAY SA PAGPILI NG MGA KANDIDATONG ILALAGAY NATIN SA PWESTO.

HINDI LAHAT NG KANDIDATONG NAPILI NATIN AY MANANALO SA ELEKSYON,

NASA KAMAY NG DIYOS ANG PAGPAPASYA KUNG SINO ANG NAKIKITA NIYANG MAY POTENTIAL NA MAGING PINUNO NG ATING BANSA.

Ito ang ipinakita ni Hesus sa atin ngayon,

IPINAKITA NIYA SA ATIN ANG PAGSUKO NG ATING BUHAY SA KAMAY NG DIYOS.

TAYO BA ISINUSUKO BA NATIN ANG ATING SARILI SA DIYOS?

Tulad ng nabanggit ko kanina sa ika-anim na wika ng Panginoon,

ANG PLANO NG DIYOS AT PLANO NATIN AY DAPAT MAGKATUGMA,

KUNG PAREHO ANG INIISIP NATIN SA INIISIP NG DIYOS AY MAGKAKAROON NG KAGANAPAN ANG ATING BUHAY,

GANAP NA ANG BUHAY NATIN,

GANAP NA ANG PAGKATAO NATIN KUNG ISUSUKO NATIN ANG ATING BUHAY SA DIYOS.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit sa munti kong kakayahan ay nakuha kong kilalanin ang hirap at kalungkutan ng iyong 3 oras sa kalbaryo. Ipinangangako kong lilisanin ko ang taluktok ng golgota na taglay ang pagtitikang mananatiling malapit sa iyo sa hinaharap, lalong maalalahanin sa iyong buhay at kamatayan, lalong masigasig sa pagpapalaganap ng iyong kaharian.

Iniukit sa kaibuturan ng aking puso ang kasaysayan ng kalbaryo. Salamat sa iyong biyaya at natutuhan kong unawaing ikaw, o diyos na tao, ay nagtiis labis-labis dahil sa akin. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, hesus na aking diyos. Loobin ko nawang mawala na ang lahat kaysa maiwala ko ang iyong biyaya. Bayaan mo akong magtiis kahit isang sandali ng pahirap ng budhi dahil sa pagkakalayo sa iyo. Pamalagiin mo ako sa iyong biyaya. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, pinakamamahal kong panginoon at mananakop.

Narinig natin ang mga Pitong Pangungusap ng ating Panginoon na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, ang panginoon ay nag-iwan sa atin ng mga pitong pangungusap. Nawa’y maisabuhay natin ang mga salita na kanyang iniwan sa atin na ibinahagi ko sa inyo ngayon at ito’y magsilbing inspirasyon sa ating pang araw-araw na buhay.

 

 

SEMANA SANTA 2016.

 

Advertisements