PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SEMANA SANTA 2016.

 

Katolikong Katesismo on the  Easter Vigil of the Resurrection of Our LordBlack Saturday, March 26, 2016.

ANO ANG SIMBOLO NG KANDILA AT TUBIG SA PASKO NG PAGKABUHAY?

 

 

 

 

Ang Pinakadakilang gabi sa buong taon at ang pinakadakila sa lahat ng kapistahan sa Simbahan ay ang pagdiriwang sa gabing naghahatid sa atin sa PASKO NG MULING PAGKABUHAY. Ito ang kaganapan ng ating kaligtasan, nang si Hesus ay nagtagumpay mula sa kasalanan at kamatayan at nagkamit ng buhay para sa atin. Sa simula tayo’y nagtitipon sa dilim ngunit tayo’y lumalabas sa kaluwalhatian niya ng tayo’y kanyang niliwanagan, tanda ng KANDILANG PASKUWAL na may ningas. Pagkatanggap natin ng Liwanag ni Kristo ay susunod ang pagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa kasaysayan ng ating kaligtasan kay Kristo.

Sa Gabi ng Pagkabuhay o Sabado de Gloria ay muli tayong humahawak ng kandilang sinindihan mula sa Kandilang Paskuwal at sinasariwa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa binyag kay Kristong Tagapagligtas, tanda ng pakikibahagi sa buhay ni Kristo.

Sa Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang lahat ay tinatanong kung itinatakwil nila si Satanas at ang kadiliman, at kung sumasampalataya sila sa Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Kaagapay ng pagsasariwang ito ng ating mga pangako sa Binyag ay muling pagdaloy sa atin ng tubig sa pambinyag. Kung kaya’t ang lahat ay wiwisikan ng tubig ng buhay na walang hanggan.

Sa Pagwiwisik na ito, ang mga naglinis na ng kasalanan sa sakramento ng kapatawaran ay kasama ang buong sambayanang umaalala at nagpapahayag ng kanilang tunay na pakikiisa kay Hesukristo

na sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan.

 

 

 

 

SEMANA SANTA 2016.

 

Advertisements