PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the 2nd Sunday of Easter , April 3, 2016.

ANO ANG KAHULUGAN NG MULING PAGKABUHAY BILANG KERYGMA?

 

 

 Inihahambing ng sinaunang pangangaral ang pagkamatay ni Hesus para sa mga kasalanan sa kanyang muling pagkabuhay sa diyos at iniuugnay ito sa kanyang mga pagpapakita sa mga alagad at pagtupad sa isinasaad sa kasulatan. Sinasabi sa 1 Corinto 15:3-5,

“SI KRISTO’Y NAMATAY DAHIL SA ATING MGA KASALANAN BILANG KATUPARAN NG NASASAAD SA KASULATAN; INILIBING SIYA AT MULING NABUHAY SA IKATLONG ARAW AYON DIN SA KASULATAN AT SIYA’Y NAPAKITA KAY PEDRO, SAKA SA LABINDALAWA.”

At muling sinabi ni San Pablo sa Romans 4:24-25;

“TAYO’Y PINAWALANG-SALA DAHIL SA ATING PANANALIG SA DIYOS NA MULING BUMUHAY KAY HESUS NA PANGINOON NATIN. IPINAPATAY SIYA DAHIL SA ATING MGA KASALANAN AT MULING BINUHAY UPANG TAYO’Y MAPAWALANG-SALA.”

Sa ilang mahahalagang teksto, ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nakaugnay sa misyon ng pagtatalaga na mula sa mga apostol. Si Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi si Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Hesus. Kay Mateo nama’y matatagpuan ang kristong muling nabuhay na nag-aatas sa kanyang mga disipulo ng kanilang misyong apostoliko.

Ang sabi ni Hesus sa Mateo 28:18-19;

“IBINIGAY NA SA AKIN ANG LAHAT NG KAPANGYARIHAN SA LANGIT AT LUPA. KAYA, HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG BANSA.”

Ipinakikita ng mga tekstong ito kung paanong ang muling pagkabuhay ni Hesus ay tuwirang nakaapekto sa mga unang misyong apostoliko na lumilikha ng pang araw-araw na buhay at kaugalian ng mga naunang kristyanong pamayanan. Ngunit ang kerygma ng muling pagkabuhay marahil ang pinakamahalaga para sa pagpapalaganap ng pananampalatayang kristyano. Sapagkat hindi lamang kinoronahan ng kristong muling nabuhay ang pagpapahayag ng diyos ng kanyang sarili sa kasaysayan. Tinatanglawan rin niya ang buong sangnilikha bilang panginoon ng kalawakan nito sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa ay pawang nilikha ng diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ito ang batayan ng tunay na pagiging pangkalahatan ng pananampalatayang kristyano.

Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, isang tunay na pagbabagong-anyo ng sangnilikha, ang pinagbunga ng diyos.

 

 

 

Advertisements