PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katesismo on the 32nd Sunday in Ordinary time, November 6, 2016.

ANO ANG MGA PANGUNAHING KATANGIAN NG SIMBAHAN? 

 

JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Ayon sa tradisyon, inilalarawan ang simbahan sa apat na pangunahing katangian na ang bawat isa ay parehong kaloob, gampanin at tuwirang nag-uugnay sa simbahan kay Kristo.
Ang apat na ito ay: IISA, BANAL, KATOLIKA at APOSTOLIKA.
IISA.
 
Sa kabila ng maraming sektang kristyano at mga simbahan, ang simbahan ay tunay na iisa bilang KALOOB ayon sa kanyang:
Una, PINAGMULAN  bilang sambayanang pinag-isa sa kaisahan ng Banal na Santatlo at ng kanyang tagapagtatag na si Hesukristo.
Pangalawa, BUHAY bilang iisang katawan at iisang Espiritu sa pagpapahayag ng iisang pananampalataya, sama-samang pagsambang sakramental, mapagmahal na paglilingkod sa bawat isa, mapagmahal na pagsunod sa Santo Papa – ang KINATAWAN NI KRISTO DITO SA LUPA.
 
BANAL.
Banal ang simbahan bilang isang biyaya mula kay Kristong nag-uugnay sa kanya sa kanyang sariling katawan at ipinadadala sa simbahan ang kanyang Espiritu Santo sa pamamagitan ng kapangyarihang nagmumula sa Espiritu, pinababanal ng simbahan ang kanyang mga kaanib sa pamamagitan ng kanyang PAGPAPAHAYAG,MAPAGMAHAL NA PAGLILINGKOD, BUHAY SAKRAMENTAL at mga TANGING KALOOB SA KANYA.
 
KATOLIKA.
 
KATOLIKA o PANGKALAHATAN ang simbahan bilang biyaya mula sa Panginoon dahil ipinadala siya upang dalhin ang buong sangkatauhan kay Kristong ulo sa pakikiisa sa kanyang espiritu. Subalit gampanin din ito dahil ang lahat, walang tinatangi, ay tinatawag din sa misyon ang magpahayag ng ebanghelyo.
 
APOSTOLIKA.
 
Bilang biyaya, ang simbahan ay apostolika dahil siya’y itinayo sa saligan ng mga apostol at sa gayo’y pirmihan siyang nakaugnay sa kanilang patotoo. Nagpapatuloy ang apostolikong kaloob na ito sa pamamagitan ng paghahalili ng mga obispo sa mga apostol. Bilang gampanin, ang apostolikong katangiang-likas ng simbahan ay isinasagawa ng lahat ng sumasampalatayang nagpapatuloy ng misyong ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang mga apostol.
 

 

 

 

Advertisements