SHARING IN THE NET

proudly presents

Image may contain: 1 person

Katolikong Katesismo on the 19th Sunday in Ordinary time, August 13, 2017.

Image result for assumption of mary

ANO ANG NILALAMAN NG DOGMA NG MALUWALHATING PAG-AKYAT SA LANGIT SA MAHAL NA BIRHENG MARIA?

  
 Image may contain: 1 person, selfie and text

 

Ang pinangangalagaang maging malaya mula sa lahat ng bahid dungis ng kasalanang-mana, ang KALINIS-LINISANG BIRHENRelated image AY INIAKYAT KATAWAN AT KALULUWA SA MAKALANGIT NA KALUWALHATIAN pagkatapos ng kanyangImage result for mary's earthly life paglagi sa lupa. Sa pag-aakyat sa kanyaImage result for assumption of mary sa langit upang makapisan ang kanyang anak na si KristongImage result for jesus and mary in heaven nabuhay na mag-uli at sa kaganapan ng kanyang katauhan, ipinahahayag ni MariaImage result for assumption of mary ang kaganapan ng gawaing pagtubos ng Diyos para sa ating lahat, isang palatandaan ng tiyak na pag-asa at kaginhawahan para sa naglalakbay na bayan ng Diyos.
Ang dalawang natatanging karapatan ni Related imageMaria, ang KALINI-LINISANG PAGLILIHI SA KANYA Image result for assumption of maryat ang MALUWALHATI NIYANG PAG-AAKYAT SA LANGITImage result for assumption of mary ay hindi mga taliwas na aral na naghihiwalay sa atin kayRelated image Maria. Sa halip ang mga ito’y mga natatanging karapatan at kabuuan. Ang Biyaya ni Maria Image result for assumption of maryay pangkalahatang ibinabahagi ang kanyang natatanging karapatan ay yaong sa kaganapan. Iginagawad ang dalawang natatanging karapatang ito sa pamamagitan ng presensya ngImage result for holy spiritEspiritu na kung saan tayong lahat ay tinatawag upangImage result for grand marian procession makibahagi. Kaya inilagay nila si MariaImage result for grand marian procession sa pinakabuod ng lahat ng mga tao at ng simbahan.
Sa praktikal na pananalita, nangangahulugang ito na tulad ni
KristongImage result for jesus walang kasalanan, si MariaImage result for magnificat of mary ay hindi nabulag o nalito ng
kapalaluan o huwad na pagkamakasarili. Higit na ganap at tunay na makatao kaysa atin, kaya tunay na napahahalagahan ni
MariaImage result for mary at the foot of the cross ang mga pagsubok at kabiguan nating mga tao. Ang mga biyayang ito’y ibinigay kay Maria Image result for mary at the foot of the crossalang-alang sa kanyang bukod-tanging tungkuling gagampanan sa plano ng Diyos na iligtas ang lahat sa pamamagitan ng mapagtubos na misyon ni
Image result for wedding at canaHesus.
Advertisements